ZAČETKI NEMŠKE MANJŠINE NA DOLENJSKEM (OB 70-LETNICI IZSELITVE KOČEVARJEV)

| 22/12/2012

ItaKocevje-1494-Urbarlijani in Madžari imajo že od nekdaj manjšinske pravice na Slovenskem, medtem ko se je Nemcem po izgubljeni vojni bolj slabo pisalo. Po osamosvojitvi Slovenije se je izkazalo, da avtohtonih Nemcev pravzaprav ni nikjer več v Sloveniji z izjemo Kočevarjev na območjih Črmošnjic in Poljan, ki so se pod vplivom dolenjskih župnikov edini med Kočevarji uspešno uprli izselitvi v Zasavje pred sedmimi desetletji. Tako so se ti nekoč neljubi uporniki nenadoma prelevili v dragulj Nemcev v Sloveniji. Kdo so bili Kočevarji, ki so nenadoma postali tako pomembni za Slovenijo? Tančico skrivnosti o njihovi priselitvi na Dolenjsko odkriva nedavno najdeni deželnoknežji urbar Kočevskega zgornjega urada iz leta 1494; le-ta je dolgo veljal za izgubljenega zavoljo napake tedanjih uradnikov, ki so ga pomotoma napačno vezali. Primerjali ga bomo z urbarjem za sosednji območji urada (Kočevska) Reka (1498) in gospostva Kostel (1494), ki sta bila že podrobneje raziskana. Priimke tedanjih Kočevarjev povezujemo s poznejšimi družinami iz tega in sosednjih okolišev in skušamo dognati, v kolikšni meri je bila prvotna naselitev Kočevarjev dobro stoletje pred pričujočim urbarjem germanska in v kolikšni meri slovanska. Predstavitev zgodnjih Kočevarjev postaja s to raziskavo veliko jasnejša od dosedanjih dognanj, ki so izhajala predvsem iz reformiranega kočevskega urbarja za leto 1574.

SLIKA: Šest hub Male gore na Kočevskem (ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 102, fasc. I/58, Litera P – VI, 1a, 1494, folio 4r, fotografiral dr. Južnič z dovoljenjem Arhiva republike Slovenije).

Podatki o Kočevarjih leta 1494 in še posebej popis davkov prebivalstva v mesto povzdignjene naselbine Kočevje ponuja vpogled v nastajanje vojaških mest ob tedanji turški meji tik pred reformacijo. Med letoma 1494-1498 so deželnoknežji uradniki popisali južni del osrednje Kranjske s Kočevsko in Kostelom vred. Kočevske niso popisali naenkrat, temveč so Kočevski zgornji urad popisali sočasno s Kostelom leta 1494, (Kočevsko) Reko pa štiri leta pozneje leta 1498, po smrti zastavnega imetnika Gašperja pl. Ravbarja. Čas popisovanja kočevskega spodnjega urada od Cvišlerjev do Črmošnjic ni znan, saj urbar še ni najden. Po končanem popisovanju so uradniki notranjeavstrijske komore oziroma vicedomskega urada v Ljubljani poskrbeli za prepise. Prepisovanje se je vleklo in so ga potegnili celo v začetek 16. stoletja. Gradivo je bilo seveda obilno in kopiranje ni šlo zlahka od rok; zato je prihajalo tudi do neljubih pomot. Le stežka pa se je kje primerila tolikšna kot prav na Kočevskem.

Urbar za urad (Kočevska) Reka so vezali skupaj z urbarjem za tedaj še kranjski Žumberk, ki je bil tedaj še del Kranjske. Tako (Kočevske) Reke niso povezali z ostalima dvema deloma Kočevske; že to je bila precejšnja nerodnost, saj drugih kranjskih gospostev običajno niso razdelili na tak način, temveč so urbarje celotnih gospostev po navadi vezali v skupno knjigo. Vendar se je prepisovalec v primeru urada (Kočevska) Reka zavedal svojega početja in je zato podatke za (Kočevsko) Reko s posebnimi naslovi ločil od onih za Žumberk. S tem je jasno napotil bralce prihodnjih stoletij kako naj ravnajo ob branju urbarja.

Pri ostalih dveh tretjinah urbarja za Kočevsko so se nerodnosti še stopnjevale; po rokopisu sodeč prepisovalec urbarja za Kočevski zgornji urad ni bil enak prepisovalcu štiri leta mlajšega urbarja za (Kočevsko) Reko, prav tako pa ne prepisovalcu urbarja za sosednji Kostel iz leta 1494. Prepisovalec je urbarialne podatke za Kočevski zgornji urad iz leta 1494 nadaljeval z urbarjem notranjskega gospostva Prem na tak način, da nobenemu od gospostev ni privoščil posebnega naslova in z njim napotkov za usmeritev poznejših rodov uporabnikov! Čeravno je bil Kočevski zgornji urad prvi prepisan v knjigo in Prem komaj za njim, se je nadobudnemu prepisovalcu ali kateremu od njegovih sodelavcev zdelo, da je treba celotno knjigo voditi pod oznako Prema. Tako je tudi bilo pol tisočletja, dokler ni dr. Boris Golec v svoji disertaciji ob koncu drugega tisočletja opazil napako! S Kočevsko je Prem družil le skupni habsburški lastnik, tako da je težko razumeti čemu združitev obeh urbarjev brez vsakršne ločitvene črte. Po mnenju dr. Borisa Golca je ob skupni vezavi urbarjev za Prem in Kočevsko verjetno prišlo do pomote s strani notranjeavstrijske komore; zmotil se je nam neznani prepisovalec pri vicedomskem uradu v Ljubljani.

Do napak prihaja in so kot svojevrstni tiskarski škrati del uradniškega poslovanja. Seveda pa je čas, da napako storjeno v škodo nič hudega slutečih vnukov prvotnih kočevarskih naseljencev popravimo in njihova dejanja in nehanja postavimo pod drobnogled zgodovine.

Večina priimkov skupnih Kočevskemu zgornjemu uradu (1494) in (Kočevski) Reki (1498) se nanaša na poklice: Suppan, Schuester, Schneider, Schmidt, Kramer ali Hueter (Huetter, Klobučar). Ti obrtniki, trgovci in uradniki seveda niso bili nujno v sorodu, tako da se notranje migracije pred poldrugim stoletjem priseljenih Kočevarjev zvečine še niso začele v zgodnji dobi samostojne vladavine Maksimilijana I. Komaj graščak Jurij Turn in predvsem njegov zet Ivan Ungnad sta začela naseljevati manj prijetne kraje Kočevske z notranjimi migracijami; tako sta si močno povišala prihodke. Izjemni primeri zgodnjih preselitev so predvsem Ostermani med katerimi je eden kmetoval pri uradu Reka, dva druga pa v Kočevskemu zgornjemu uradu. Veje družine Sweigerjev, ki je pozneje obogatela in si pridobila modro kri, so bile leta 1498 še vedno omejena na urad (Kočevska) Reka, prav tako pa v zgornjem kočevskem uradu ni bilo v (Kočevski) Reki dovolj pogostih Žagarjev (Sagar, Sager) nad obema bregovoma danes mejne reke Čabranke, najbrž zaradi pomanjkanja dovolj močnih vodnih tokov primernih za pogon žag na območju Kočevskega zgornjega urada.

 

V pravkar proglašenem mestu Kočevje se je pred letom 1494 naselil tudi domnevni Italijan s priimkom Talian; njegov priimek so leta 1574 zapisali kot Thalian, njegov morebitni sorodnik z enakim priimkom Thallian oziroma Thälian iz Mahovnika, pravzaprav njegova vdova, pa je morala med drugim prenašati tudi pisma v Ribnico in Žužemberk. Med kočevskimi meščani tisti čas ni bilo s priimkom poudarjenega »Slovenca« (Windisch, Windisch), Vlaha, Srba ali Hrvata (Hrovat); zato pa je bil Wendisch podložnik v bližnji vasi Mlaka (Kherndorf, Rain), Krabat pa v Borovcu, kjer so njegovi potomci kmetovali še leta 1574. Viteških-koseških kmetij ni bilo na Kočevskem, kar je mogoče pričakovati glede na poreklo priseljenih Kočevarjev. V uradih (Kočevska) Reka in Kočevski zgornji urad je leta 1494 in 1498 kmetovala ena sama družina s priimkom Turk, ki so ga leta 1498 v Gotenici zapisali kot Turgko; nato so ga preimenovali v Turgg ob pisanju urbarja leta 1574. Po drugi strani pa v uradih (Kočevska) Reka ali Kočevski zgornji urad leta 1494 na zasledimo priimkov Skok, Hrovatin ali Bezjak (Besiagk, Bosiagkh) v skupinah prebegov po padcu Bosne leta 1465. V uradu (Kočevska) Reka so leta 1498 popisali Kostelce, ko so jih Kočevarji imenovali Kostler (Kosler); ta družina je tri stoletja in pol pozneje zaslovela ob zemljevidu Kranjske Petra Kozlerja. V (Kočevski) Reki najdemo leta 1498 celo dva Kõcherlina, leta 1574 pa so zapis njunega priimka spremenili v Khocherli.

V obeh uradih, (Kočevska) Reka in Kočevski zgornji urad, so prevladovale polovične hube; le izjemoma jo je obdelovala več kot ena družina. Poleg deleža hube so v (Kočevski) Reki navedene dajatve, podobno kot v urbarju Kočevskega zgornjega urada; zato lahko podatke za oba urada med seboj primerjamo. Prav tako utegne biti zanimiva primerjava kočevskega gospodarstva s sosednjimi gospostvi.

Tri in petdeset oseb, bržkone s številnimi družinami, je leta 1494 plačevalo zemljiškemu gospodu najemnino za njive in/ali vrtove v mestu Kočevje. Med njimi je bilo nekaj plemičev kot je bil kostelski graščak Michl Preinperger (Pramperger, Praunperger), sorodnik ljubljanskega župana. V mestu Kočevje sta imela najeto zemljo tudi Hanss Gruber (Grueber) in prednik poznejših protestantskih pridigarjev Ziegelfest; Marolti so tisti čas živeli v Klečah in Starem Logu nekaj kilometrov severno od mesta Kočevje. Drugi nosilci pozneje znamenitih priimkov so tisti čas še kmetovali na kočevskem podeželju, med njimi poznejši začetniki ljubljanske pivovarne Koslerji (Kostler, Kozler) na (Kočevski) Reki in v Borovcu. Predniki poznejših baronov Erbergov, Verderberji, so konec 15. stoletja živeli predvsem v Knežji Lipi znotraj Kočevskega spodnjega urada katerega urbar s konca 15. stoletja ni v evidenci; leta 1574 so Verderberje popisali v Mahovniku (Maschwald), v Knežji Lipi (Graflindten), na Bregu (Kherndorf und Rain) in ob bližnji Mlaki (Moss bei Kherndorf).

Na štirih kmetijah urada (Kočevska) Reka so leta 1498 gospodarile vdove brez zapisanega priimka; to so bile edine po osebnih imenih znane Kočevarke iz urada (Kočevska) Reka omenjene pred 16. stoletjem. Če prištejemo še Kočevski zgornji urad, so skupno šest kočevarskih kmetij upravljale vdove (Mala Gora, Gotenica, Gorenje (Obrer), Inlauf (Hinlauff), dve v Kočah) oziroma sinovi vdov (dveh v (Kočevski) Reki); to je domala vse kar vemo o Kočevarkah s konca 15. stoletja. Bile so to Nesa, torej Neža oziroma Agnes iz Gorenja, Nesa iz Gotenice, Nesa in Gratha (Greta, Margareta) v »vasi vdov« imenovani Koče, Steffannova vdova Marina v Inlaufu ter Petrova vdova Katra, ki je svoj stan uživala na Mali gori. Glede na kostelske krste v 18. stoletju z izrazito prevlado imena Marija so kostelske severne sosede Kočevarke očitno uporabljale veliko širšo paleto osebnih imen, najraje pa so bile Neže.

Nabor priimkov dveh uradov gospostva Kočevje konec 15. stoletja izpričuje številne še danes prepoznavne družine, ki so se že tedaj kot najpogostejše pojavljale na dveh tretjinah Kočevske. Najpogostejši »priimki« so bili štirje nazivi dejavnosti družinskih očetov: Suppan (Supan, 11 družin), Schuester (Schuster, 9 družin, štiri med njimi v naselju (Kočevska) Reka, ki je bila tako »pravo« čevljarsko naselje), Schmidt (Schmid), in Kramer (4). V zgornjem kočevskem uradu je pisar popisal le enega Suppana v Stari Cerkvi, medtem ko so v uradu (Kočevska) Reka našteli kar deset županov; pri nekaterih je lahko postala ta zadolžitev obenem tudi priimek. V Starem Logu je pisar navedel starega župana, bržkone nekdanjega nosilca te prestižne funkcije; ta bi bil potem že kar dvanajsti med Suppani. Le eden med župani je imel naveden še poseben priimek (Gsell) v Gerovem leta 1498; drugi Gselli so živeli na območju Koprivnika (Neslthaal) in Hriba (Püchl) na Črmošnjiškem leta 1574. Nekatere pomembne vasi urada Reka, med njimi celo (Kočevska) Reka, so ostale brez posebej navedenega župana, čeprav je nekdo med vaščani gotovo moral opravljati to donosno dolžnost.

Med priimki, ki se niso nanašali na poklic in so se zagotovo obdržali v poznejših stoletjih, so leta 1494/1498 prevladovali Pleše (7 krat, Plesse, Blesche, Blessche, Plesche), Štamfelj (4 krat, Stamphel, Stempfl, Stampfl, Stempfel, 4 krat), Kump (4 krat, tudi Kuml), Kren (4 krat, tudi Khren) in Veber (4 krat, Weber, Weberer). Družini Pleše in Štamfelj sta tudi danes močno prisotni v tem okolišu vključno s hrvaškim Gorskim Kotarjem onstran Kolpe. Pogostost priimka Pleše leta 1498 na območju (Kočevske) Reke nikakor ne preseneča glede na to, kako pomemben je ta priimek postal v Delnicah in drugod po Gorskem Kotarju v naslednjih generacijah.

Po tri kočevarske družine so imele priimke: Heferle (3 krat, sodobno Höfferle), Hueter (3 krat, Huetter), Švajger (3 krat, Sweiger), Speckl (3 krat, Speck, Speckh), Lobe (3 krat, Labe), Žurga (3 krat, Surga, Zunga), Osterman (3 krat) in Zappa (3 krat, Zappe). Tri družine Zappa (Zappe) so leta 1494 kmetovale v Klinji vasi. Leta 1564 je bil Mathe Zappe na (Kočevski) Reki, leta 1574 pa mu je sledil Ambtman Zape, ki je imel sina v Gotenici; leta 1574 najdemo Petra Zappo v Kočevju, Zäpe pa je med tem kmetoval v Stari Cerkvi. Pozneje se je oblika priimka »Zappa« izgubila s Kočevske, tako da ga jo sodobni Kočevarji niti ne navajajo med svojimi rodovi. Družine »Zappa« ni mogoče zaslediti v sosednjih pokrajinah Poljanske doline, Bele Krajine, Kostela ali Hrvaške.

Po dve družini sta nosili naslednje dandanes prepoznavne priimke: Kostler (1 krat Kosler, 1 krat Kostner), Durr(der), Plasman (Blassman), Marolt, Korcherlin (Kercherlin), Herman, Sager-Sagar, Schneider Tomac (Thome, Thomas) in Činkole (Zingkale, Züngkale). Ob njih najdemo ponekod tudi po dva domnevna sorodnika zapisana pri isti kmetiji z enakima priimkoma, med drugim Rabe oziroma Wetsch. Med 228 podložniki urada (Kočevska) Reka iz leta 1498 jih je pisar devet napisal ob sostanovalcih. Le v enem primeru sta imela sostanovalca različen priimek v danes hrvaškem Gerovem; bržkone sta si bila v svaštvu.

Plasmani so leta 1494 imeli v najemu njivo v mestu Kočevje in mlin na Bregu (Rain), eden od skupno štirih mlinov ob Rinži imenovani Grosser Wasser. Zgornji tok Rinže severno od mesta je ponujal dovolj padca za dober mlinarski dobiček. Leta 1526 sta kočevski vikar Nikolaj Plasman in mestni sodnik Leonard Graff poslala v Ljubljano zaklade zbrane za obrambo proti Turkom; priimek Graff ni bil ne tedaj ne pozneje posebno pogost na Kočevskem, Graff pa je imel leta 1494 v najemu njivo v mestu Kočevje. Ob smrti Matevža Plasmana so leta 1650 popisali njegovo zapuščino; poleg graščine Pusti Gradec je imel tudi hišo v domačem mestu Kočevje. Pred poplemenitvijo v pl. Ostwindberga leta 1630 ni bil izpričan v virih, nato pa je zakupil kočevsko vicedomsko mitnico med letoma 1641-1643; v njegovi zapuščini najdemo zapisane številne dolžnike.

Med družinami z enim samim predstavnikom v Kočevskem zgornjem uradu leta 1494 in v uradu Reka leta 1498 so danes prepoznavni priimki: Gruber (Grueber), Gsell, Knaws (Knaus), Kneiffell (Knafelj), Kostner (sodobno Köstner), Krabat, Kräl, Lesthner (Lesser), Osterlin, Paternoster, Püchsenmeister, Tschine, Thunckl, Losar, Tomac (2 krat Thomas, Thome, Thomel), Pogorelič (Pogarilitsch), Preinperger, Kvaternik (Quaternick), Šubic (Schubitz), Stangl (Stangel), Staretz, Văller, Ziegelfest in Zimerman (Zimmermann).

Pisar je 42 podložnikov zapisal le z imeni brez priimkov, kar je veliko manj od precej številnejših zapisov oseb brez priimkov v kostelskem urbarju za leto 1494, ko domala tri četrtine Kostelcev še ni dobilo zapisanih priimkov. Nadaljnjih devet podložnikov urada (Kočevska) Reka je pisar leta 1498 zaznamoval kot sinove osebe navedene le z osebnim imenom brez priimka. Po ena kmetija je bila zapuščena tako v uradu (Kočevska) Reka leta 1498, kot v Kočevskem zgornjem uradu leta 1494. Pisar je priimek Pleše (Blesshe, Plesche) zapisal šestkrat in enkrat pri dvojici na isti kmetiji; priimek Šuštar (Schuester) v Dolenji Brigi in predvsem na Reki zasledimo petkrat, Kramerje in Štamfelje (Stampfl) pa štirikrat. Trije priimki se pojavijo po trikrat (Schmidt, Žurga (Surga), Švajger (S(ch)weiger)), šest pa dvakrat (Huet(er), Kosler, Losar oziroma Lesar, Thome, Thomel oziroma Thome in Weber). Danes znan priimek Marin(č) zasledimo trikrat v Gotenici znotraj urada (Kočevska) Reka. Tako je bilo leta 1498 kar 137 različnih priimkov na uradu (Kočevska) Reka. Od teh se je skoraj polovica ohranila še pozneje leta 1564 in 1574, mnogi pa celo do danes; med njimi so prepoznavni priimki Bezgar (Besgar), Blaževič (Blasewitsch), Gerrdina, Jurman (Jurmann), Knaus (Knaws), Hrovat (Krabat), Mandl v vasi, ki se danes na hrvaški strani Čabranke imenuje po njegovem priimku, Werrle. Muhič (Muchitz), Nojman (Noyman), Ogrizek (Ogrisack), Ožanič (Osan), Osmak (Ossmack), Osterlin, Osterman, Pogorelič (Pogarilitsch), Preklar (Precklar), Kvaternik (Quaternick), Žagar (Sager-Sagar), Zbašnik (Swasthniekh), Šubic (Shubiz), Žnidar (Schneider), Turk (Turgk), Činkelj (Thunckl), Butina (Wittani) in Vukovič (Wuckowetsch).

Priimke nekdanjih Kočevarjev je mogoče povezati s poznejšimi družinami iz tega in sosednjih okolišev. Tako se da dognati v kolikšni meri je bila prvotna naselitev Kočevarjev dobro stoletje pred pričujočim urbarjem nemška in v kolikšni meri slovenska. To vprašanje postaja vedno bolj bistveno za vsakdan Slovenije, čeravno sta ga nasprotujoči si skupini raziskovalcev segreli do vrelišča že pred stotimi leti. Nemci so resda izgubili obe svetovni vojni a pravkar dobivajo tretjo, gospodarsko. Drang nach Osten s konca 19. stoletja tako znova dobiva krila na katerih so svoj čas Kočevarji postali nemški most čez Dolenjsko do Jadrana pod vodstvom kneza Turjaškega. Balthasar Hacquet je prepričljivo dokazoval, da je kočevarščina vsaj do polovice slovenska, a v dnevni politiki znanost ni merilo: če bi nemških Kočevarjev ne bilo, bi si jih bilo treba izmisliti.

Kocevje-1494-Urbar

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO

Komentarji (430)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. anthony sweden | 16/06/2014
 4. kydex holster | 16/06/2014
 5. cialis vs viagra efficacy | 18/06/2014
 6. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 7. iherb coupon code | 20/06/2014
 8. iherb coupon code | 21/06/2014
 9. biblecliparts wallpapers | 21/06/2014
 10. dr pearlman nyc | 21/06/2014
 11. iherb discount code | 22/06/2014
 12. Gambling | 22/06/2014
 13. regenerative institute | 23/06/2014
 14. seo services | 23/06/2014
 15. play free online games | 25/06/2014
 16. buy cialis | 27/06/2014
 17. Best examiner | 27/06/2014
 18. prix cialis france | 27/06/2014
 19. things to help last longer in bed | 28/06/2014
 20. prix cialis 10mg | 29/06/2014
 21. Free xbox live gold codes and microsoft Points | 30/06/2014
 22. vente cialis en france | 01/07/2014
 23. Throne Rush free Gems | 02/07/2014
 24. Learn More Here | 02/07/2014
 25. Advogado familia | 03/07/2014
 26. shaved door handle kit | 05/07/2014
 27. cialis pas cher paris | 05/07/2014
 28. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 29. achat tadalafil | 08/07/2014
 30. hairy anus | 08/07/2014
 31. iherb coupon code | 08/07/2014
 32. poplar table | 08/07/2014
 33. iherb coupon code | 09/07/2014
 34. workout obsession | 09/07/2014
 35. iherb coupon codes | 09/07/2014
 36. BIK | 10/07/2014
 37. nauka tenisa Bydgoszcz | 10/07/2014
 38. beton architektoniczny | 10/07/2014
 39. new books on lung cancer | 10/07/2014
 40. Nice Côte d'Azur | 10/07/2014
 41. contract lawyer dallas | 11/07/2014
 42. activation key free | 11/07/2014
 43. clash of clans hack | 11/07/2014
 44. fifa coins online | 11/07/2014
 45. Wood Signs Dallas TX | 11/07/2014
 46. clash of clans cheats | 11/07/2014
 47. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 48. tadalafil generique | 12/07/2014
 49. We Buy Houses in Bristol, CT | 12/07/2014
 50. clash of clans cheats | 12/07/2014
 51. SEO Experts San Antonio | 13/07/2014
 52. middlemarch in the twenty-first century | 13/07/2014
 53. water ionizer | 13/07/2014
 54. Diindolylmethane | 13/07/2014
 55. helpful site | 14/07/2014
 56. Pressure Cooking Recipes | 14/07/2014
 57. clash of clans cheats | 14/07/2014
 58. metatrader 4 programming | 14/07/2014
 59. kangen water | 14/07/2014
 60. acheter cialis 20mg | 15/07/2014
 61. slotomania free coins | 15/07/2014
 62. Austin Luxury Bathroom Remodeling | 15/07/2014
 63. Pest Control Lithonia | 16/07/2014
 64. passwords | 16/07/2014
 65. cialis avant repas | 16/07/2014
 66. Free YouTube Views | 16/07/2014
 67. icao | 16/07/2014
 68. phone | 16/07/2014
 69. where to get free bets | 17/07/2014
 70. magazin online | 17/07/2014
 71. Core Products | 17/07/2014
 72. acheter cialis pharmacie france | 17/07/2014
 73. LINK M88 | 17/07/2014
 74. Homes For Sale Plainfield IL | 18/07/2014
 75. alkaline water | 18/07/2014
 76. kangen water machine | 18/07/2014
 77. garcinia cambogia extract scam | 18/07/2014
 78. cialis non generique | 19/07/2014
 79. best price services | 20/07/2014
 80. inks | 20/07/2014
 81. student | 21/07/2014
 82. social media in pueblo | 21/07/2014
 83. M88 | 21/07/2014
 84. cialis one day prix | 22/07/2014
 85. acné quístico | 22/07/2014
 86. aceite de canola | 22/07/2014
 87. fat burning meals | 22/07/2014
 88. Science | 22/07/2014
 89. Best dentist in Cambridge | 23/07/2014
 90. ebay japan | 23/07/2014
 91. française | 23/07/2014
 92. posrednik beemwu | 23/07/2014
 93. Wisla noclegi | 24/07/2014
 94. tadalafil canada | 24/07/2014
 95. free-slots.us.org | 25/07/2014
 96. how to make it last longer in bed | 25/07/2014
 97. M88 | 25/07/2014
 98. paleo recipe book review | 25/07/2014
 99. Nutrilite | 25/07/2014
 100. how to get slotomania free coins | 25/07/2014
 101. seo services philadelphia | 25/07/2014
 102. web gia re | 26/07/2014
 103. hefalimp cardijon | 26/07/2014
 104. Why You Can't Trust this Man.... | 26/07/2014
 105. this site has good information | 26/07/2014
 106. marketing agency london | 27/07/2014
 107. eloboost | 27/07/2014
 108. video | 27/07/2014
 109. south american cichlid tank | 27/07/2014
 110. Youtube potty toilet training | 27/07/2014
 111. cialis 20g | 27/07/2014
 112. payday loans direct lenders | 27/07/2014
 113. Learn about paydaytermloan UK here | 27/07/2014
 114. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 115. best seo company in india | 28/07/2014
 116. hurtownia bizuterii sztucznej | 30/07/2014
 117. elblag noclegi | 30/07/2014
 118. water ionizer comparisons | 30/07/2014
 119. wondershare video editor tutorial | 30/07/2014
 120. what does premature ejaculation look like | 30/07/2014
 121. Dog Bed | 30/07/2014
 122. Girls' Sandals | 30/07/2014
 123. cialis 20 | 31/07/2014
 124. Fleet Management | 31/07/2014
 125. annual credit score government | 31/07/2014
 126. how to make a banner in word | 01/08/2014
 127. is there medication for premature ejaculation | 01/08/2014
 128. Highly affordable Shopping On-line | 02/08/2014
 129. chicago liposuction | 02/08/2014
 130. cialis 20 mg | 03/08/2014
 131. teeth whitening cost | 03/08/2014
 132. free criminal records | 03/08/2014
 133. cialis 20mg acheter | 03/08/2014
 134. site web | 03/08/2014
 135. click | 04/08/2014
 136. la verdad del sureste | 04/08/2014
 137. news | 04/08/2014
 138. commander cialis soft | 04/08/2014
 139. online slot games | 05/08/2014
 140. see here now | 05/08/2014
 141. chicken coop ideas | 05/08/2014
 142. buy paypal vcc | 06/08/2014
 143. 3 idiots The Expendables 3 free download | 06/08/2014
 144. prix cialis generique | 06/08/2014
 145. new hindi The Expendables 3 download | 06/08/2014
 146. The Expendables 3 online free | 06/08/2014
 147. Cheap Viagra | 06/08/2014
 148. The Dog Training System | 06/08/2014
 149. linkedin recruiter login | 06/08/2014
 150. sacred 3 trainer | 06/08/2014
 151. download free The Expendables 3 | 07/08/2014
 152. lidocaine cream for premature ejaculation | 07/08/2014
 153. download The Expendables 3 free online | 07/08/2014
 154. look what I found | 07/08/2014
 155. Libertarian blog | 07/08/2014
 156. rtg zebów gdansk | 08/08/2014
 157. download The Expendables 3 online | 08/08/2014
 158. download The Expendables 3 | 08/08/2014
 159. cialis tadalafil pas cher | 08/08/2014
 160. curso de decoracion de interiores gratis | 08/08/2014
 161. Advertise your business | 08/08/2014
 162. marilyn burns tribute | 08/08/2014
 163. Nepal Travels | 09/08/2014
 164. read here, | 09/08/2014
 165. check here | 09/08/2014
 166. download The Expendables 3 converter | 09/08/2014
 167. philips sonicare | 09/08/2014
 168. news headlines today | 10/08/2014
 169. Joe Garza | 10/08/2014
 170. social media calgary | 10/08/2014
 171. lawyers | 10/08/2014
 172. inner peace | 11/08/2014
 173. georgia signs | 11/08/2014
 174. antalya escort | 11/08/2014
 175. dildo | 11/08/2014
 176. high quality vibration exercise machine | 11/08/2014
 177. indretningsarkitekt | 11/08/2014
 178. seo website | 11/08/2014
 179. Computer Fix | 11/08/2014
 180. Oakley sunglasses | 11/08/2014
 181. kargo | 12/08/2014
 182. warehouse for sale miami fl | 12/08/2014
 183. Tanning Lotion | 12/08/2014
 184. AVONDALE ELECTRICIAN | 12/08/2014
 185. Viagra | 13/08/2014
 186. business cards la | 13/08/2014
 187. epic fails 2014 | 13/08/2014
 188. sterling silver jewellery | 13/08/2014
 189. av | 13/08/2014
 190. make seo | 13/08/2014
 191. distribute a press release | 13/08/2014
 192. paleo recipe book | 13/08/2014
 193. women jeans | 14/08/2014
 194. onlinestore | 14/08/2014
 195. buy instagram followers fast and cheap | 14/08/2014
 196. banned commercials | 14/08/2014
 197. ejacutrol premature ejaculation pills | 14/08/2014
 198. Technician | 14/08/2014
 199. hardcore goat sex | 14/08/2014
 200. hoodie | 14/08/2014
 201. kantor online | 14/08/2014
 202. zaimo | 14/08/2014
 203. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 14/08/2014
 204. gold stocks | 15/08/2014
 205. Click Here | 15/08/2014
 206. miami warehouse for rent | 15/08/2014
 207. m88 | 15/08/2014
 208. toenail disorders | 15/08/2014
 209. how to get a guy to last longer | 15/08/2014
 210. nome no serada | 16/08/2014
 211. love ladies birmingham alabama | 16/08/2014
 212. top ecommerce | 16/08/2014
 213. fiverr backlinks | 16/08/2014
 214. india news | 16/08/2014
 215. criminal lawyer | 16/08/2014
 216. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 217. Water Heater Repair Denver | 17/08/2014
 218. paddle hair brush | 17/08/2014
 219. arganolie discount | 17/08/2014
 220. Chicago appliance Repair Company | 18/08/2014
 221. xlovecam credit adder | 18/08/2014
 222. windows cd key crack | 18/08/2014
 223. swiss gear laptop backpack | 18/08/2014
 224. software billing system | 18/08/2014
 225. chinese sky lanterns | 18/08/2014
 226. WEBCAMS | 18/08/2014
 227. news | 18/08/2014
 228. how to eliminate premature ejaculation | 18/08/2014
 229. cat ear cleaner | 19/08/2014
 230. natural pet products | 19/08/2014
 231. Molly Rombardo | 19/08/2014
 232. moving | 19/08/2014
 233. click here | 19/08/2014
 234. street fighter game review | 20/08/2014
 235. Wireless Speaker Review | 20/08/2014
 236. find out more | 20/08/2014
 237. Making Money | 20/08/2014
 238. Virgin Brazilian Hair extensions | 20/08/2014
 239. A Day In The City Kannada | 20/08/2014
 240. Forex Education course | 21/08/2014
 241. great clips | 21/08/2014
 242. bass flutes for sale | 21/08/2014
 243. first flute | 21/08/2014
 244. coffee health | 21/08/2014
 245. how to last longer in bed for girls | 22/08/2014
 246. New Songs List | 22/08/2014
 247. Ce massage | 22/08/2014
 248. Sukneles | 22/08/2014
 249. massage home study massage | 23/08/2014
 250. Rikki Cotter | 23/08/2014
 251. cigars switzerland | 23/08/2014
 252. Garcinia Cambogia 80 hca | 23/08/2014
 253. All the top coins | 23/08/2014
 254. Network Marketing Leaders | 24/08/2014
 255. dryer vent repair Alexandria Va | 24/08/2014
 256. get the facts | 24/08/2014
 257. instagram users search engine | 24/08/2014
 258. LIve Scores | 24/08/2014
 259. Creative living | 25/08/2014
 260. hair system replacement | 25/08/2014
 261. cozy cove | 26/08/2014
 262. metatron | 26/08/2014
 263. decks martinez california | 26/08/2014
 264. Toilet Repair | 26/08/2014
 265. Drywall Repair | 26/08/2014
 266. Countertop Installation | 26/08/2014
 267. Knockdown Texture | 27/08/2014
 268. find more | 27/08/2014
 269. similar website | 27/08/2014
 270. where can i buy shakeology | 27/08/2014
 271. great powerpoint presentations ppt | 27/08/2014
 272. traffic lawyers los angeles 2M | 27/08/2014
 273. wood made | 28/08/2014
 274. the best forex robot | 28/08/2014
 275. irvine auto repair | 28/08/2014
 276. cialis parapharmacie | 28/08/2014
 277. Mayweather vs Maidana 2 | 28/08/2014
 278. hyundai dealerships chicago | 28/08/2014
 279. Like Instagram Murah | 28/08/2014
 280. 12 questions every borrower should consider before refinancing | 29/08/2014
 281. volkswagen new beetle | 29/08/2014
 282. Make $25.00 For Every Email | 29/08/2014
 283. Skylar | 29/08/2014
 284. Halifax Homes for Sale | 29/08/2014
 285. dog poop bags bulk | 29/08/2014
 286. aaron kocourek | 29/08/2014
 287. fish oil | 29/08/2014
 288. Los Angeles CA | 30/08/2014
 289. Free android games | 30/08/2014
 290. dead sea mud | 30/08/2014
 291. acheter du cialis en espagne | 31/08/2014
 292. facial peel | 31/08/2014
 293. Learn How To Make Cash With Instagram | 31/08/2014
 294. bets10 | 31/08/2014
 295. Make Money Online | 31/08/2014
 296. Buy Facebook Fans | 01/09/2014
 297. whatsapp hack | 01/09/2014
 298. Konstantinos | 01/09/2014
 299. Network Support | 01/09/2014
 300. pest control houston | 01/09/2014
 301. ice bucket challenge | 01/09/2014
 302. cooking sausage | 01/09/2014
 303. koszt sms | 01/09/2014
 304. noclegi Rowy | 01/09/2014
 305. cutting edge internet site | 01/09/2014
 306. Celebrity Gossip | 01/09/2014
 307. Cialis | 02/09/2014
 308. cialis soft moins cher | 02/09/2014
 309. Games and softwares free download | 02/09/2014
 310. New Life ESL Reviews | 02/09/2014
 311. wynajem samochodów Pyrzowice | 02/09/2014
 312. busy do Belgii | 02/09/2014
 313. Limitless Lifestyle | 03/09/2014
 314. click here | 03/09/2014
 315. wine delivery | 03/09/2014
 316. Work at home | 03/09/2014
 317. casino free slots | 03/09/2014
 318. sabotaging relationships | 03/09/2014
 319. basketball | 03/09/2014
 320. emotional intelligence training | 03/09/2014
 321. Denver DUI Lawyers | 03/09/2014
 322. putas tetonas | 03/09/2014
 323. click aqu? | 03/09/2014
 324. buy tramadol | 03/09/2014
 325. buy hydrocodone | 04/09/2014
 326. emotional intelligence training | 04/09/2014
 327. click here | 04/09/2014
 328. buy valium online | 04/09/2014
 329. caramoan tour package | 04/09/2014
 330. m?s info | 04/09/2014
 331. their website | 04/09/2014
 332. subconscious mind | 04/09/2014
 333. notepad bluebox | 04/09/2014
 334. CPCS Answers | 04/09/2014
 335. web page design perth | 04/09/2014
 336. designers perth | 04/09/2014
 337. plum lipstick | 05/09/2014
 338. Bee Wild Pest Control | 05/09/2014
 339. cheap web design perth | 05/09/2014
 340. perth website designers | 05/09/2014
 341. mayhem maidana vs mayweather 2 live stream | 05/09/2014
 342. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 343. Pest Control Richmond Texas | 05/09/2014
 344. teen dating site | 06/09/2014
 345. badmintonschläger | 06/09/2014
 346. free slot games | 06/09/2014
 347. treadmill reviews site | 06/09/2014
 348. double layered lehenga | 06/09/2014
 349. driving test theory exam uk | 06/09/2014
 350. dubai escorts | 06/09/2014
 351. how long do men usually last in bed | 06/09/2014
 352. orange county bail bonds | 07/09/2014
 353. mujeres follando | 07/09/2014
 354. Citibank Locations | 07/09/2014
 355. ASP.NET Tutorials | 07/09/2014
 356. best real estate agent in north richland hills | 07/09/2014
 357. gold ira companies reviews | 07/09/2014
 358. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 359. Colusa DUI Defense Attorney | 07/09/2014
 360. Cath Kidston iPad Cover | 07/09/2014
 361. vimax nz | 07/09/2014
 362. How to hack plundernauts | 08/09/2014
 363. kitchen fitter youtube | 08/09/2014
 364. szkolenie bhp | 08/09/2014
 365. tutorials | 08/09/2014
 366. xlovecam free tokens | 08/09/2014
 367. commander du cialis sur internet | 08/09/2014
 368. zachowek | 08/09/2014
 369. linux distro download | 09/09/2014
 370. uncontested divorce | 09/09/2014
 371. free skype download | 09/09/2014
 372. screen protector for iphone 6 | 09/09/2014
 373. Forum PC | 09/09/2014
 374. best seo company in australia | 09/09/2014
 375. kundalini release symptoms | 09/09/2014
 376. seo company perth | 09/09/2014
 377. digital marketing company | 09/09/2014
 378. login hotmail | 09/09/2014
 379. perth web designer | 09/09/2014
 380. we buy homes Phoenix | 10/09/2014
 381. banana blue | 10/09/2014
 382. dentist in the woodlands texas | 10/09/2014
 383. Making Money Online Has Never Been Easier | 10/09/2014
 384. Cialis | 10/09/2014
 385. investing overseas | 10/09/2014
 386. loyal 9 marketing | 11/09/2014
 387. NYC spa for kids | 11/09/2014
 388. kitchen | 11/09/2014
 389. Forex Broker | 11/09/2014
 390. Buy Reverbnation promotion cheap | 11/09/2014
 391. arkitekter | 11/09/2014
 392. Canes | 12/09/2014
 393. buy soundcloud plays and followers package | 12/09/2014
 394. lose weight | 12/09/2014
 395. ofertas lima | 12/09/2014
 396. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 397. Learn Hacking Tutorials | 13/09/2014
 398. elevator coax cable | 13/09/2014
 399. Ogrodoteka | 13/09/2014
 400. Iv?n Bedia Garcia | 13/09/2014
 401. Great Flash fiction literary journal | 13/09/2014
 402. after effects templates | 13/09/2014
 403. viral videos | 13/09/2014
 404. commonwealth towers psf | 13/09/2014
 405. try minecraft for free | 13/09/2014
 406. StrategyDB.com custom TradeStation consulting | 14/09/2014
 407. Company experience days | 14/09/2014
 408. pages jaunes | 14/09/2014
 409. Street Jumpers | 14/09/2014
 410. ????? ???? | 14/09/2014
 411. you 24 | 14/09/2014
 412. web design usa | 14/09/2014
 413. Sports | 15/09/2014
 414. stopthestresstoday.com/contact | 15/09/2014
 415. www.triplesealinsulation.com | 15/09/2014
 416. income | 15/09/2014
 417. This is an example of an automaticly updating blog | 15/09/2014
 418. organic | 15/09/2014
 419. legacy roofing fort worth tx | 15/09/2014
 420. Dion Cowdery | 16/09/2014
 421. Wigs Denver | 16/09/2014
 422. best moving companies in Tampa | 16/09/2014
 423. is forever living a scam | 16/09/2014
 424. hr24 | 16/09/2014
 425. trading binary options | 16/09/2014
 426. luxury aircraft solutions | 16/09/2014
 427. Real Estate Agent | 17/09/2014
 1. Mojca Pokrajculja pravi:

  V tem članku manjka nekaj bistvenega – kakšen je njegov namen. Poznam kar nekaj Kočevarjev (osebno), tudi njihova zgodovina mi je poznana. Veliko tistih, ki niso nasedli reichu in so ostali v Yu, so šli v partizane in pomagali osvoboditi domovino. O njih se ni govorilo, čeprav sem iz Nm, vem za njih šele zadnjih 20 let.

 2. Gustl pravi:

  1. Trditev, da se kočevarji v poljansko-črmošnjiški dolini niso izseljevali zaradi vpliva duhovščine, sploh ne drži. Kočevarji v dolini so bili bistveno bogatejši kot v Rogu, poleg tega pa predvojni Heimatdienst ni imel na obrobju kočevarske naselitve pomembnejšega vpliva.
  2. Kočevarščina je izredno podobna (sorodna) južnotirolskemu hribovskemu jeziku, recimo doline severno od Brunecka. Tukajšnji kočevarji se popolnoma razumejo z južnotirolci,
  3. Jasno je, da ta otoček bolj južnotirolcev kot nemcev ni mogel obstati zaprt in da so se že od začetka naseljevanja mešale slovenske in nemške korenine, to zgodovino je preiskovala Marija Makarovič, poznam pa ljudi, ki imajo del rodu na češkem oz. slovaškem.
  4. Čistost krvi (narodnosti) pa se nanaša na občutek pripadnosti nekemu narodu in ne na priimek, ki so ga v urbarjih popačili za Nemce z nemškimi priimki in imeni, pa čeprav je bil slovenski..

  toliko o Kočevarjih

  • dr. prof. Stanislav Južnič pravi:

   Podrobnejša študija je v: 2009. Dvig iz pragozda in zaton vanj: razvoj Kočevske in sosednjih dolin (Osilniška, Dragarska in Poljanska): (1498-2009) & 2012. Kočevski Slovenci in Nemci v 15. stoletju. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 35/2: 301-322; slednjo bom predstavil 21. 2. 2013 v ljubljanski Gruberjevi palači (Ministrstvo za kulturo) ob 12. uri. Namen je ilustrirati sodobne investicije Nemčije v Sloveniji v luči bodoče nemške manjšine in sodobne slovenske proti kapitalistične vstaje, ki je zaenkrat nezavedno predvsem upor proti nemškemu osvajanju slovenskih tržišč (kar seveda ne zmanjšuje krivde obeh politikov, katerih priimka se začenjata na Jan). Kočevarji na topliški strani Roga so obstali kljub hudim grožnjam Berlina leta 1941/42, danes pa so temeljni (in edini) adut taistega za manjšinske pravice Nemcev v Sloveniji. Heimatdienstov vpliv je bil na topliške strani Roga manjši zaradi upravne in župnijske pripadnosti Dolenjskim Toplicam in Novemu mestu