ZA NEPOSREDNO DEMOKRACIJO!

| 07/01/2013

neposredna-demokracijaSkupina Neposredna demokracija zdaj! ob protestih, ki se odvijajo v Sloveniji, podaja naslednjo izjavo:

Ne zanima nas boj za oblast! Ne zanima nas ne desna ne leva vlada! Zanima nas le ubogljiva in pohlevna oblast, ki se bo odzvala na naše zahteve in bo predstavljala zgolj skupni servis za dobrobit vseh ljudi. Zatorej zahtevamo od katerekoli vlade, naj bo to sedanja, prehodna in strokovna, ali novoizvoljena, da pričnenemudoma in brezpogojno, na podlagi temeljnih človekovih pravic in svoboščin, uvajati institute neposredne demokracije v politični in ekonomski sistem Republike Slovenije. Vse kaj drugega bi bilo preusmerjanje pozornosti od resničnih problemov naše družbe.

1. INSTITUT LJUDSKE NEZAUPNICE

Zahtevamo uvedbo ljudske nezaupnice, ki bo v obliki referenduma omogočila takojšen odpoklic predsednika vlade, ministrov, županov, državnega zbora in občinskih svetov. Oblast mora biti ubogljiva izvajalka ljudske volje, posledično moramo imeti vedno možnost, da neposlušno oblast nemudoma odpokličemo.

2. INSTITUT JAVNE SKUPŠČINE

Zahtevamo uvedbo rednih in izrednih javnih skupščin odkrajevnih in četrtnih skupnosti do celotnihobčin in mest, kjer same občanke in občani odločajo o vseh javnih zadevah, ki so neposredno vezane na samo lokalno skupnost. Odločitve javnih skupščin, ki so bile sprejete na podlagi predpisane udeležbe občank in občanov, so zavezujoče za župane in občinske oziroma mestne svete.

3. INSTITUT PRORAČUNA Z UDELEŽBO LJUDSTVA

Javni denar je naše skupno dobro in moramo imeti pravico, da se sami odločimo, kako bodo ta sredstva porabljena. Zahtevamo, da na ravni javnih skupščin na lokalnem nivoju ter z ugotavljanjem javnega mnenja na državnem nivoju, same državljanke indržavljani sprejemajo ter nadzirajo proračunsko porabo. Država in občine naj bodo le izvajalke tistih proračunskih prioritet, za katere seodločijo sami ljudje.

4. INSTITUT ELEKTRONSKE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE

Zahtevamo postopno uvedbo neposredne elektronske demokracije, ki boomogočalastalno udeležbo vsehljudi v političnem procesu in s tem nezapleteno odločanje o temeljnih vprašanjih razvoja družbe in naših skupnosti. V polju elektronske demokracije je potrebno zagotoviti javno in dostojanstveno razpravoo vseh relevantnih političnih temah,brez prikritih identitet ter sovražnega govora. Namen elektronske neposredne demokracije je postopen prenos političnega odločanja iz ozkih krogov strankarskih elit na samo ljudstvo.

5. INSTITUT SOUPRAVLJANJA PODJETIJ

Zaposleni so aktivni soustvarjalci vsakega podjetja in ne zgolj strošek poslovanja. Na podlagi tega zahtevamo sprememboobstoječe zakonodaje, saj morajo imeti zaposleni pravico do obvezujočega soupravljanja podjetij preko svetov delavcev. Možnost nadzora nad delovanjem podjetja, vpogled in sodelovanje v poslovnih odločitvah ter možnost zaustavitve vseh, do podjetja ali delavcev škodljivih dejanj, so temeljne demokratične pravice zaposlenih.

6. INSTITUT SOLASTNIŠTVA PODJETIJ

Sleherno podjetje je neločljivo povezano z družbenim in naravnim okoljem v katerem deluje.

Ekonomsko učinkovitejšo in hkrati socialno ter ekološko pravičnejšo družbo lahko prinese le sprememba v lastništvu podjetij. Za srednja in velika podjetja je potrebno uzakoniti minimalni delež notranjega delavskega lastništva podjetij v višini 40%. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti ali države mora ta delež znašati 51%, s čimer se zagotovi polno upoštevanje družbenih in okoljskih stroškov proizvodnje.

7. VZPOSTAVITEV EKONOMIJE SOLIDARNOSTI

Ekonomsko delovanje ni samo dobiček, ampak tudi zadovoljevanje socialnih in ekološkihpotreb družbe. Zahtevamo sprejetje načrta za preoblikovanje gospodarstva, ki bo vključeval tudi ustanovitev javne bake, s ciljem, da kooperative, zadruge, socialna podjetja in podjetja v solastništvu zaposlenih postanejo jedro ekonomije v obdobju enega desetletja.

*

Ne zahtevamo utopije, saj imajo vsi omenjeni instituti neposredne demokracije že osnovo v obstoječi Ustavi in zakonodaji Republike Slovenije, kakor tudi v neštetih praktičnih primerih pri nas in po svetu. Zahtevamo le dokončno izpolnitev Ustave v smislu neposrednega sodelovanja državljank in državljanovpri upravljanju javnih zadev, dosega dejanske pravne in socialne države,ter nadgradnjo obstoječe zakonodaje v smislu neposredne demokracije. Edino neposredna demokracija namreč omogoča dejansko sodelovanje ljudi v javnih zadevah, s poudarkom, da mora neposredno odločanje ljudstva vedno izhajati iz temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zaščite manjšine pred večino.

Ob koncu izjave vabimo vse svobodomiselne posameznice in posameznike, skupine, gibanja in iniciative, da se povežemo v Mrežo za neposredno demokracijo, in tako skupaj, kot mreža, soustvarjamo našo bodočnost.

Skupina Neposredna demokracija zdaj!

Ljubljana, 06.01.2013

Neposredna demokracija zdaj!

Facebook: Neposredna demokracija zdaj!

Za skupino Mitja Svete

041 492 026

Kdo smo?

Neposredna demokracija zdaj! je odprta platforma posameznic in posameznikov za izmenjavo, oblikovanje, širjenje in vpeljavo idej ter praks neposredne demokracije. Izhajamo iz upora proti neoliberalizmu in strankarski uzurpaciji političnega prostora, patriarhatu in šovinističnemu nacionalizmu, ksenofobiji in rasizmu, militarizmu in policijski državi, seksizmu in starostni diskriminaciji, avtoritetam moči in hierarhijam, rumenim medijem in cerkvam, komercializaciji javnega prostora in lažnim socialnim identitetam. Nismo ne »organizatorji« protestov, ne »fantje v kapucah«, niti »modreci« ali »modrijani«, smo posameznice in posamezniki, ki si ne dovolimo odvzeti pravice do svobodnega združevanja in kreativnega mišljenja. Smo zgolj del ljudstva, ki siupa glasno zahtevati boljši jutri. Vabimo vse svobodomiselne ljudi, da skupaj razmišljamo in ustvarjamo, saj smo prepričani, da neoliberalni kapitalizem in parlamentarna demokracija nista zadnji obliki človeške družbe in obstoja. Svobodni smo, dokler razmišljamo in hodimo po poti naših idej!

Oznake:

Rubrika: Vaši prispevki

Komentiranje je zaključeno.