POLITIČNA KORUPCIJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO: SLS IN ZZD S POGODBO ZAVEZANI K SPORNEMU POLITIČNEMU KADROVANJU?

| 08/11/2012

Na sliki sta glavna akterja političnega kupčkanja z menedžerskimi položaji v občinski sferi v Novem mestu. Alojz Turk (predsednik novomeške SLS) in Alojzij Muhič (predsednik ZZD) slavita Muhičevo zmago v drugem krogu županskih volitev jeseni leta 2010.

Slovenska ljudska stranka je avgusta 2010 drago prodala svoj vstop v koalicijo z Zvezo za Dolenjsko in svojo podporo županski kandidaturi Alojzija Muhiča. S predvolilno koalicijsko pogodbo, ki naj bi jo podpisala Alojzij Muhič in Alojz Turk, so se v SLS odpovedali svojemu županskemu kandidatu in podprli Muhiča, vendar jim je moral bodoči župan obljubiti številna vodilna delovna mesta v občinski upravi, občinskih zavodih, javnih podjetjih in celo gospodarskih družbah, ki jih obvladuje Mestna občina Novo mesto. Vsaj tako sledi iz informacij, ki smo jih prejeli s strani našega skritega vira. Teh informacij nismo uspeli neodvisno potrditi. V vsakem primeru pa jih je skorajda do črke potrdilo dogajanje, ki je sledilo zmagi Alojzija Muhiča in se odvija še danes.

Vsi akterji tega dogovora so z nenavadnimi argumenti bodisi zavrnili odgovore na naša vprašanja ali pa se več dni niso odzivali na naše telefonske klice in elektronska sporočila.

Dogovor med SLS in ZZD naj bi vključeval ne samo politične funkcije oziroma funkcionarske položaje, vezane na županov politični mandat (npr. podžupanske položaje, članstvo v odborih občinskega sveta ali položaje v županovem kabinetu), ampak tudi položaje, ki s političnim dogovarjanjem ne bi smeli imeti nikakršne povezave. Se pravi vodstveni položaji v občinski upravi, vodilna mesta v javnih zavodih (npr. Zdravstveni dom, Knjižnica Mirana Jarca, Kulturni center Janeza Trdine ipd.) in celo direktorska mesta v javnih podjetjih (npr. Komunala Novo mesto) ali gospodarskih družbah (npr. Zarja).

GLAVNE TOČKE SPORAZUMA MUHIČ – TURK

Kaj vse naj bi se dogovorila Alojzij Muhič, novomeški župan in predsednik Zveze za Dolenjsko, in Alojz Turk, predsednik mestnega odbora Slovenske ljudske stranke:

 • SLS ohrani vse položaje, ki jih s svojimi kadri zaseda na dan podpisa pogodbe v občinski upravi, občinskih zavodih, javnih podjetjih in gospodarskih družbah
 • župan reši kadrovski položaj pomembne članice SLS Jožice Fabjan
 • dodatno direktorsko mesto za SLS v javnem podjetju ali gospodarski družbi
 • dodatni dve vodilni mesti za SLS, npr. pomočnik direktorja v gospodarski družbi ali vodja oddelka v občinski upravi
 • SLS dobi članstvo v dveh nadzornih svetih gospodarskih družb, ki jih obvladuje Mestna občina Novo mesto
 • SLS dobi podžupansko mesto
 • glede na uspeh na volitvah se določi število članov, ki jih Slovenska ljudska stranka zaseda v delovnih telesih občinskega sveta, v organih javnih zavodov in podjetjih, ki jih obvladuje občina

Po naših informacijah naj bi se Alojzij Muhič v dogovoru izrecno zavezal, da bo kot župan Mestne občine Novo mesto vse predlagane kadrovske rešitve realiziral oz. da bo za to zagotovil večinsko podporo v občinskem svetu ter v odločujočih telesih v javnih zavodih, podjetjih in gospodarskih družbah.

Alojzij Muhič in Alojz Turk naj bi se tudi dogovorila, koliko in kateri položaji pripadajo Slovenski ljudski stranki. In ne le to, v pogodbi naj bi celo reševala konkretne kadrovske položaje konkretnih ljudi iz Slovenske ljudske stranke. Tako naj bi Slovenska ljudska stranka od župana Muhiča zahtevala, da se mora Jožica Fabjan (ena izmed vodilnih članice te stranke na lokalni ravni) vrniti najmanj na položaj, ki ga je zasedala pred izbruhom kriminalne afere v javnem podjetju Komunala, ko je morala skupaj s tedanjim direktorjem Borutom Novakom odstopiti z vodilnih položajev (Novak je bil tedaj direktor, Jožica Fabjan pa njegova pomočnica, sodni postopek pa je bil kasneje zaradi procesnih napak ustavljen.)

Alojzij Muhič naj bi v pogodbi pristal na to, da bo Jožica Fabjan spet postala pomočnica direktorja Komunale, če pa to ne bo izvedljivo, naj bi dobila direktorsko mesto v Zdravstvenem domu Novo mesto, Knjižnici Mirana Jarca ali pa Kulturnem centru Janeza Trdine.

Kot je znano, slednje ni bilo potrebno, saj je Zveza za Dolenjsko po preteku mandata v Komunali Novo mesto zamenjala dotedanjega direktorja Bojana Kekca (SDS) z visokim članom Zveze za Dolenjsko Rafkom Križmanom. Pod do imenovanja Fabjanove na mesto pomočnice je bilo s tem odprto in kasneje tudi realizirano.

Se pravi, koalicijski dogovor, ki bi moral biti predvsem dogovor o tem, kako bodo vodilne politične stranke delovale v skupno dobro, je bil pravzaprav dogovor o tem, kako se bodo ohranili ali povrnili privilegiji novomeške politične elite.

Alojzij Muhič in Alojz Turk naj bi si v pogodbi tudi zelo natančno razdelila ostale položaje v občinski sferi. S podpisom sporazuma so si v SLS izborili, da bodo ohranili vse svoje kadrovske položaje, ki so jih zasedali na dan podpisa sporazuma 10. avgusta 2010.

Zadnji dokaz, da se ti dogovori spoštujejo, je nedavno imenovanje Alojza Turka na mesto direktorja podjetja CeROD, ki bolj ali manj (ne)uspešno skrbi za odpadke dolenjskih občin, večinski lastnik tega podjetja pa je Mestna občina Novo mesto.

Se pravi, da je predsednik politične stranke SLS podpisal kupčijo, ki je neposredno korist prinesla ravno njemu samemu: ohranil je položaj na mestu direktorja podjetja, ki bi morala biti povsem strokovna funkcija.

In ne le to: Muhič in Turk naj bi se dogovorila, da bo SLS dobil še vsaj eno direktorsko mesto v javnem podjetju in gospodarski družbi. Ne glede na to, ali so informacije, ki nam jih je posredoval skriti vir točne ali ne, je dejstvo, da se je tudi ta del sporazuma uresničil. Na mesto direktorja Zarje je bil leta 2010 imenovan Martin Kambič, življenjski partner prej omenjene Jožice Fabjan.

V koalicijski pogodbi je določeno tudi to, da stranki SLS pripadata dve vodilni delovni mesti v občinski upravi in/ali javnem podjetju. Vodilno delovno mesto naj bi bilo tudi natančno opredeljeno – SLS naj bi dobil mesto pomočnika direktorja v javnem podjetju ali pa mesto vodje oddelka v občinski upravi. Poleg tega si je SLS izboril še članstvo v dveh nadzornih svetih javnega podjetja ali gospodarske družbe.

Za komunistični sistem, ki smo ga z nenasilnimi protesti in ustavnimi spremembami zrušili v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je bilo značilno, da je direktorje podjetij dejansko nastavljala Zveza komunistov, takrat edina dovoljena stranka. Z nekaj grenkobe lahko ugotovimo, da dandanes situacija v Novem mestu ni kaj dosti drugačna od takrat, le da so direktorska mesta plod dogovorov politične koalicije, ki prevzame oblast. Sistem je drugačen, logika je na žalost enaka. Namesto rdečih tovarišev gospodarsko življenje tega mesta po novem krojijo tovariši izpod Gorjancev.

ALOJZIJ MUHIČ: NA VAŠA VPRAŠANJA NISMO DOLŽNI ODGOVARJATI

Novomeški župan in predsednik Zveze za Dolenjsko je odgovore na naša podrobno in konkretna vprašanja izrecno zavrnil z naslednjo utemeljitvijo:

„Vaša vprašanja zadevajo politiko stranke ZZD, ki po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Zakonu o političnih strankah (ZPolS) ni predmet informacij javnega značaja. Zato vam na vaša vprašanja ni potrebno odgovarjati.

ZPolS (1. člen) ureja vprašanje, kaj politična stranka je in kako deluje. Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke (4. člen ZPolS). Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register (12. člen ZPolS).

Iz vsega navedenega izhaja sklep, da politična stranka ni državni organ, organ lokalne skupnosti, javna agencija ali javni sklad. Prav tako ne izvaja javnih pooblastil in ni izvajalec javnih služb. Politično stranko tudi ni mogoče opredeliti kot druge osebe javnega prava, saj je zgolj prostovoljno združenje posameznikov, ki je zasebnopravne narave.

Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o delovanju stranke. Finančno in materialno poslovanje stranke mora biti javno. Tako so vse politične stranke vpisane v register, v katerem se obdelujejo podatki o osebnem imenu zastopnika stranke (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče ustanovitelja stranke (zbirka listin). Za ta register je v tretjem odstavku 10.čl. ZPolS izrecno določeno, da so podatki, ki so vanj vpisani, javni.

Toda odločitev o tem, v kakšnem obsegu bo delovanje neke stranke še bolj pregledno, kot to nalagajo posamezni zakoni, pa je zgolj in izključno v pristojnosti vsake politične stranke same. S tem je naša odločitev o ravnanju v konkretnem primeru utemeljena.”

Alojzij Muhič, predsednik Zveze za Dolenjsko

ALOJZ TURK MOLČI

Seveda smo vprašanja posredovali tudi predsedniku mestnega odbora Slovenske ljudske stranke Alojzu Turku. Večkrat smo ga klicali na njegov mobilni telefon, prav tako smo mu posredovali elektronsko pošto. G. Turk ni dvigoval telefona, prav tako pa ni odgovoril na naše elektronsko pismo.

JOŽICA FABJAN MOLČI

Z Jožico Fabjan, ki sta ji Alojzij Muhič in Alojz Turk s koalicijskim dogovorom zagotovila dobro plačano in vplivno mesto pomočnice direktorja javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., smo v teh dneh večkrat skušali vzpostaviti stik. Dvakrat smo jo poskušali priklicati na mobilno službeno telefonsko številko, prav tako pa na stacionarno številko, objavljeno na spletnih straneh Komunale. Posredovali smo ji tudi elektronsko pošto s konkretnimi vprašanji. Jožica Fabjan ni bila dosegljiva za naše telefonske klice niti ni odgovorila na naša pisno zastavljena vprašanja, zato smo se odločili, da članek objavimo brez njenega odziva.

JUDITA PIRC: V ARHIVU MESTNE OBČINE NOVO MESTO NI TE POGODBE

Vprašanje smo prek službe za odnose z javnostjo zastavili tudi Mestni občini Novo mesto. Judita Pirc, občinska skrbnica za odnose z javnostmi, nam je svetovala, da se z vprašanji obrnemo na Zvezo za Dolenjsko. „Predlagam, da vprašanja, ki ste nam jih posredovali, posredujete na pristojna naslova torej SLS in ZzD. Če takšen dogovor obstaja, ga zagotovo ni podpisal Alojzij Muhič kot župan, sicer bi to imeli v arhivu MONM.“

Ivan Kuljaj (foto: novomesto.si)

IVAN KULJAJ: DELUJE MICHELSOV ŽELEZNI ZAKON OLIGARHIJE

Po tem ko nam je Judita Pirc svetovala, da se z vprašanji obrnemo na Zvezo za Dolenjsko, smo vprašanja posredovali Ivanu Kuljaju, ki je leta 2010 vodil volilni štab Alojzija Muhiča.

„Jaz o tem nimam pojma, ker sem kot vodja volilnega štaba sodeloval le pri načelni koalicijski pogodbi, da pač gremo skupaj na volitve ter potem usklajeval volilna dogajanja med partnerjema v kampanji. Z oddajo finančnega poročila na računsko sodišče in občinski svet je bil moj posel končan ter pri teh stvareh nisem sodeloval, niti me ni nihče vabil. Nastopil je pač čas Michelsovega železnega zakona oligarhije, na kar se tudi nanašajo vaša vprašanja,“ je povedal Ivan Kuljaj. Kot je znano, je politični filozof Robert Michels zagovarjal stališče, da se v vsakem sistemu prej ali slej uveljavi majhna skupina ljudi, ki obvladuje vse ključne položaje v tem sistemu. To težnjo h koncentraciji je imenoval „železni zakon oligarhije“.

DOLGOTRAJNO IZMIKANJE OBEH STRANK GLEDE OBJAVE KOALICIJSKE POGODBE

Zveza za Dolenjsko je zveza za ljudi, so dejali ob napovedi Muhičeve kandidature. Vendar ljudje ne smejo izvedeti, kakšne pogodbe je podpisala Zveza za Dolenjsko in interesi katerih ljudi so zaščiteni v teh pogodbah.

Tako na Zvezo za Dolenjsko kot tudi na Slovensko ljudsko stranko smo še pred pridobitvijo informacij o avgustovskem dogovoru med Muhičem in Turkom večkrat naslovili več vprašanj glede vsebine koalicijskega dogovora. Obe stranki sta se temu razkritju vztrajno izogibali.

17. marca 2011 je že revija Park na svojih spletnih straneh objavila članek, ki je razkril njeno neuspešno prizadevanje, da po uradni poti pridobi informacijo o dogovoru, ki bi moral biti temelj za politično upravljanje novomeške občine in zaradi tega tudi še kako pod drobnogledom javnosti.

Revija Park je pogodbo najprej poskušala pridobiti prek županovega kabineta. 29. decembra (2010) so jim iz županovega kabineta odgovorili: „Koalicijsko pogodbo bomo objavili, ko bo župan dobil soglasje vseh partnerjev. V tej pogodbi Alojzij Muhič namreč nastopa kot predsednik IO ZZD, torej kot eden izmed koalicijskih partnerjev, zato želi, da ostali partnerji s tem soglašajo.“

Ta odgovor se je z enakim prozornim izmikanjem ponavljal vse do danes.

Revija Park: “25. februarja 2011 smo ponovno vprašali, ali so soglasja že pridobljena. V županovem kabinetu so odgovorili: „Alojzij Muhič v tej pogodbi nastopa kot predsednik Zveze za Dolenjsko, enega izmed koalicijskih partnerjev, in ne kot župan. Zato je kot predstavnik koalicijskega partnerja želel pridobiti soglasja ostalih partnerjev. Kot nam je znano, vseh soglasij ni, zato predlagamo, da se obrnete na izvršnega sekretarja ZzD Boruta Novaka,“ piše v spletni izdaji revije Park. Borut Novak je reviji Park nato odgovoril na kratko. „Glede na to,da je koalicijska pogodba akt interne narave podpisnic, bom vašo zahtevo posredoval v obravnavo koalicijskemu svetu na prihodnji seji.“

Novomeški Čuvar je na sledi tej zgodbi Borutu Novaku 11. julija letos ponovno poslal prošnjo za posredovanje koalicijskih pogodb, ki jih imajo podpisane s svojimi političnimi partnericami. Kot da se vsa zgodba ne bi enkrat že odvila, je Borut Novak tedaj odgovoril: „Menim da so koalicijske pogodbe stvar koalicijskih partneric in bi zato bilo potrebno pridobiti soglasje vseh koalicijskih strank.“ Na naše vztrajanje, da je koalicijska pogodba vendarle akt, ki je predvsem stvar javnosti, je Borut Novak odgovoril: „Razumem vaše stališče, zato se bomo o zadevi pogovorili s koalicijskimi partnerji in vas v doglednem času o tem obvestili.“ Novomeški Čuvar seveda nikoli ni bil o ničemer obveščen.

Julija 2012 smo podobno vprašanje naslovili tudi na Alojza Turka. Tedaj je bil bolj zgovoren kot danes, čeprav je objavo koalicijskih pogodb zavrnil. Pojasnil nam je naslednje:

“1. SLS je podpisal pogodbo oziroma sporazum z ZZD o sodelovanju na lokalnih volitvah 2010, prav tako tudi z ostalimi koalicijskimi partnerji. Pri sklepanju pogodbe smo zapisali, da gre za razmerje med dvema strankama, da širši javnosti, razen udeležencem pogodbenih strank, njene vsebine ne bomo razkrivali, brez da se o tem vse udeležene stranke strinjajo.

2. Pogodba je bila podpisana pred lokalnimi volitvami 2010 oziroma z ostalimi koalicijskimi partnerji po volitvah za delo koalicije za mandatno obdobje 2010-2014, podpisniki so predsedniki strank in list.

3. Člane MO SLS smo s pogodbo seznanili na rednih sejah v letu 2010.

4. Poleg programskega dela zajema pogodba tudi kadrovski del, ki se nanaša na to, da SLS participira glede na število svetnikov pri upravljanju in nadzorovanju v javnih podjetjih, javnih zavodih in občinski upravi.”

Če držijo informacije našega vira, potem je vsaj v zadnji točki Alojz Turk poskušal grobo zavajati javnost, saj sta se SLS in ZzD sporazumela, da bo SLS zasedal številne kadrovske položaje ne glede na število svetnikov. Pa tudi sicer je tovrsten dogovor – da bo neka politična stranka obvladovala položaje v zavodih, podjetjih in občinski upravi glede na svoj uspeh na volitvah – zelo problematičen, če že ne vsaj potencialno koruptiven.

Na sliki sta Alojz Turk in Franci Bačar, dva izmed vodilnih članov mestnega odbora Slovenske ljudske stranke. Franci Bačar se je leta 2010 v javnosti pojavljal kot možni kandidat Slovenske ljudske stranke za županske volitve. SLS se je njegovi kandidaturi odpovedal, v zameno je Bačar postal “samo” podžupan, Alojz Turk je ostal direktor CeRODA, Jožica Fabjan je prevzela mesto pomočnice direktorja Komunale, njen partner pa je prevzel mesto direktorja Zarje. Kaj pa občani Mestne občine Novo mesto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznake:

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (657)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. moyou nails | 04/05/2014
 2. moyou nails | 04/05/2014
 3. moyou nails | 04/05/2014
 4. moyou nails | 05/05/2014
 5. QuickBooks Hosting Provider | 14/05/2014
 6. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 7. premature ejaculation treatment guidelines | 04/06/2014
 8. netflix accounts | 07/06/2014
 9. Provestra Side Effects | 07/06/2014
 10. office fitout | 07/06/2014
 11. UIC Asian Computer Services Pte Ltd | 07/06/2014
 12. Avnet Singapore | 07/06/2014
 13. essay writing | 08/06/2014
 14. womens fashion website | 09/06/2014
 15. Science | 09/06/2014
 16. transportation and haulage | 10/06/2014
 17. KENNEDY-NHLI-ZI-YO | 10/06/2014
 18. Kulula | 10/06/2014
 19. KENNEDY-NHLIZIYO-1A | 10/06/2014
 20. zoloft premature ejaculation forum | 12/06/2014
 21. sam waltonman | 12/06/2014
 22. premature ejaculation nz | 12/06/2014
 23. bollywood song lyrics | 12/06/2014
 24. navigate to these guys | 13/06/2014
 25. divorce attorney middlesex county new jersey, | 13/06/2014
 26. Sonnencreme | 13/06/2014
 27. Orange Beach Condo | 13/06/2014
 28. panorama wheelock | 14/06/2014
 29. remedios naturales para el acnehttp://www.worldgame.name | 14/06/2014
 30. metodo del ritmo explicacion | 14/06/2014
 31. reverse kegel to last longer | 14/06/2014
 32. rolety katowice | 14/06/2014
 33. watch online movie | 14/06/2014
 34. viagra | 14/06/2014
 35. seksowna bielizna | 14/06/2014
 36. meble stylizowane | 14/06/2014
 37. Arabic DJ | 14/06/2014
 38. projekty domów | 14/06/2014
 39. chinese medicine for viagra | 14/06/2014
 40. Mobile Apps Development Services Singapore | 15/06/2014
 41. locksmith 77008 | 15/06/2014
 42. cialis levitra staxyn stendra or viagra | 15/06/2014
 43. Ways To Make Money | 15/06/2014
 44. iherb coupon codes | 15/06/2014
 45. iherb coupon codes | 16/06/2014
 46. iherb coupon code | 16/06/2014
 47. chinese medicine natural viagra | 16/06/2014
 48. Slotomania Free Coins Ipad | 16/06/2014
 49. iherb coupon | 17/06/2014
 50. euro date singles | 17/06/2014
 51. iherb coupon codes | 17/06/2014
 52. google | 17/06/2014
 53. click on this website | 17/06/2014
 54. Bengali Entrepreneur | 19/06/2014
 55. click here html | 19/06/2014
 56. Legit Online Jobs | 19/06/2014
 57. iherb coupon | 19/06/2014
 58. bramy garazowe kielce | 19/06/2014
 59. importer Le Temps Des Cerises | 19/06/2014
 60. ranking-forex.pl | 19/06/2014
 61. iherb coupons | 19/06/2014
 62. pharmacie andorre cialis | 19/06/2014
 63. okna siedlce | 20/06/2014
 64. laserowe usuwanie blizn Rzeszów | 20/06/2014
 65. amateur sex | 21/06/2014
 66. link | 21/06/2014
 67. iherb coupon | 21/06/2014
 68. panoramic wallpapers | 21/06/2014
 69. how much is liposuction in chicago | 21/06/2014
 70. rhinoplasty in nyc | 21/06/2014
 71. Telling The Story Of Jesus Christ | 22/06/2014
 72. happy wheels | 23/06/2014
 73. Have A Peek Here | 23/06/2014
 74. Escalate Internet | 23/06/2014
 75. Info | 23/06/2014
 76. pirater un compte facebook gratuit | 24/06/2014
 77. Diindolylmethane | 24/06/2014
 78. uprawnienia sep Warszawa | 25/06/2014
 79. kancelaria prawna katowice | 25/06/2014
 80. projektowanie opakowan | 25/06/2014
 81. katalog firm | 25/06/2014
 82. domki ogrodowe | 25/06/2014
 83. szafki rtv | 25/06/2014
 84. Kotly co | 25/06/2014
 85. hurtownia akumulatorów Kielce | 25/06/2014
 86. Bridgeport low cost homeowners insurance | 25/06/2014
 87. Fontana online mobile house insurance | 25/06/2014
 88. cydia | 25/06/2014
 89. tabliczki znamionowe aluminiowe | 25/06/2014
 90. Go To This Site | 25/06/2014
 91. adipexdispensary.cOm/phenobestin-375-reviews-c-26.aspx | 25/06/2014
 92. adipexdiSpensary.com/phenobestin-c-24.aspx - how many minutes does phenobestin start working | 25/06/2014
 93. muay thai kraków | 25/06/2014
 94. go | 26/06/2014
 95. best jeweler ratings | 26/06/2014
 96. buy cialis | 26/06/2014
 97. Lie detector | 27/06/2014
 98. pediatra olszyn | 27/06/2014
 99. meble nowy targ | 27/06/2014
 100. meble sosnowe | 27/06/2014
 101. nutrition plans | 27/06/2014
 102. tadalafil biam | 27/06/2014
 103. premature ejaculation treatment in hyderabad | 28/06/2014
 104. Seo | 28/06/2014
 105. Ideas | 28/06/2014
 106. cialis mГ©dicament prix | 28/06/2014
 107. like this | 29/06/2014
 108. Technology | 29/06/2014
 109. Effective Marketing Tools | 29/06/2014
 110. Marketing | 29/06/2014
 111. Nikon D3200 Price Chennai | 30/06/2014
 112. Tech | 30/06/2014
 113. cialis au meilleur prix | 01/07/2014
 114. ifunbox | 01/07/2014
 115. speaker hire London | 02/07/2014
 116. online shopping in india deals4savings | 02/07/2014
 117. Throne Rush Gems free | 02/07/2014
 118. Lose Weight | 02/07/2014
 119. cialis paris | 03/07/2014
 120. urologist | 03/07/2014
 121. Start | 03/07/2014
 122. pranie dywanów | 03/07/2014
 123. Advogado familia | 03/07/2014
 124. free directory submission | 04/07/2014
 125. dryer cleaning houston | 04/07/2014
 126. cialis wiki | 05/07/2014
 127. pozyczka pozabankowa | 05/07/2014
 128. turystyka | 05/07/2014
 129. obsluga prawna firm | 05/07/2014
 130. hurt koszul | 05/07/2014
 131. uslugi remontowe poznan | 06/07/2014
 132. ilipo warszawa | 06/07/2014
 133. wegiel bydgoszcz | 06/07/2014
 134. folia ochronna | 06/07/2014
 135. chwilówki przez internet | 06/07/2014
 136. Kosmetyczka Krosno | 06/07/2014
 137. www.novoslim.net | 06/07/2014
 138. novoslim | 07/07/2014
 139. wesela | 07/07/2014
 140. kosmetyki ekologiczne | 07/07/2014
 141. Jak wyjsc z dlugów | 07/07/2014
 142. super brzuch | 07/07/2014
 143. compare car insurance online | 07/07/2014
 144. Liberty | 07/07/2014
 145. James L. Richardson | 08/07/2014
 146. mark cobb | 08/07/2014
 147. iherb coupon codes | 08/07/2014
 148. przeplywowe ogrzewacze wody | 08/07/2014
 149. brooklyn | 08/07/2014
 150. apartamenty | 09/07/2014
 151. iherb coupon | 09/07/2014
 152. anime,naruto shippuuden | 09/07/2014
 153. obesity | 09/07/2014
 154. iherb coupon codes | 09/07/2014
 155. Games on Roleplay Social - Play Flash games on Roleplay Social | 10/07/2014
 156. iherb coupon | 10/07/2014
 157. stara cegla | 10/07/2014
 158. cialis pas cher toulouse | 10/07/2014
 159. Camp | 10/07/2014
 160. Vieux Nice | 10/07/2014
 161. Breach of Contract Lawyer Dallas | 11/07/2014
 162. thailand bucks parties | 11/07/2014
 163. you could try these out | 11/07/2014
 164. Tech | 11/07/2014
 165. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 166. nokia pc suite for windows 8 | 11/07/2014
 167. fifa 13 coins | 11/07/2014
 168. clash of clans cheats | 12/07/2014
 169. clash of clans hack | 12/07/2014
 170. middlemarch review | 13/07/2014
 171. stereoscopic microscope | 13/07/2014
 172. gu10 led bulb | 13/07/2014
 173. tobacco e-liquid | 15/07/2014
 174. was ist kratom | 15/07/2014
 175. Slotomania Free Coins Android | 15/07/2014
 176. Homeowners insurance quote | 16/07/2014
 177. commander cialis soft | 16/07/2014
 178. insurance news online | 16/07/2014
 179. air traffic services | 16/07/2014
 180. lovelady center for women | 17/07/2014
 181. Houses for Sale in Naperville IL | 17/07/2014
 182. creare site | 17/07/2014
 183. Mynt Products | 17/07/2014
 184. Cheap life assurance quote | 17/07/2014
 185. horse | 18/07/2014
 186. you could look here | 18/07/2014
 187. grzyby | 18/07/2014
 188. eye makeup ideas | 18/07/2014
 189. cheap e cigarettes | 18/07/2014
 190. budaors elado ingatlan | 18/07/2014
 191. cialis indication | 19/07/2014
 192. seizure forum | 19/07/2014
 193. blackhat | 19/07/2014
 194. seo in tampa | 20/07/2014
 195. help moppy | 20/07/2014
 196. Wide | 20/07/2014
 197. lampshades | 21/07/2014
 198. cialis 20mg lilly | 21/07/2014
 199. Arianna | 21/07/2014
 200. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 201. clash of clans hack | 22/07/2014
 202. Tom Gelesis | 22/07/2014
 203. harmen tall | 22/07/2014
 204. last 29 minutes longer in bed | 22/07/2014
 205. events center birmingham | 22/07/2014
 206. how to become an emt | 22/07/2014
 207. aceite de canola | 22/07/2014
 208. Lawyers 816-524-0404 | 22/07/2014
 209. auto insurance quote online comparison | 22/07/2014
 210. baby learning | 23/07/2014
 211. Best dentist in Cambridge | 23/07/2014
 212. ???Ω????Σ ??????????? ?Θ??? ????Σ | 23/07/2014
 213. kangen water | 23/07/2014
 214. berita hari ini | 23/07/2014
 215. foods that burn fat fast | 23/07/2014
 216. click on this website | 23/07/2014
 217. jak podwyzszyc alimenty | 23/07/2014
 218. Fotograf Wloclawek | 23/07/2014
 219. lionel messi | 24/07/2014
 220. search engine portal | 24/07/2014
 221. Abundant Life Architects/Health | 24/07/2014
 222. instalacje gazowe poznan | 24/07/2014
 223. cialis gel | 25/07/2014
 224. Cloud Mining | 25/07/2014
 225. Affordable Bail Bonds Service | 25/07/2014
 226. grow boxes | 25/07/2014
 227. hefalimp cardijon | 26/07/2014
 228. what is black history | 26/07/2014
 229. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 230. cialis journalier | 26/07/2014
 231. Barcelona | 26/07/2014
 232. Web Hosting Reviews | 26/07/2014
 233. Ontario | 27/07/2014
 234. Private number plates | 27/07/2014
 235. borrow for payday uk | 28/07/2014
 236. flights to boracay | 28/07/2014
 237. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 238. check over here | 28/07/2014
 239. cialis et pamplemousse | 28/07/2014
 240. 332 Se Douglas St. Lee's Summit, MO 64063 | 29/07/2014
 241. Achat EBP | 29/07/2014
 242. how to stop premature ejaculation in men | 29/07/2014
 243. check out here | 29/07/2014
 244. Home Page | 29/07/2014
 245. ssd vps | 29/07/2014
 246. Career in Nursing | 29/07/2014
 247. rozkwit krakowa | 29/07/2014
 248. uslugi ksiegowe kraków | 29/07/2014
 249. hurtownie fryzjerskie | 30/07/2014
 250. remove fluoride from water | 30/07/2014
 251. water ionizer review | 30/07/2014
 252. cialis 20 mg france | 30/07/2014
 253. become self-reliant | 30/07/2014
 254. Finance | 30/07/2014
 255. opakowania jubilerskie | 30/07/2014
 256. chicken coop ideas | 31/07/2014
 257. cd cover making | 31/07/2014
 258. free credit score gov | 31/07/2014
 259. home & garden | 01/08/2014
 260. filing for bankruptcy | 01/08/2014
 261. tips to avoid premature ejaculation | 01/08/2014
 262. social marketing | 01/08/2014
 263. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 264. boligindretning | 02/08/2014
 265. DUI Lawyer Denver | 02/08/2014
 266. download expendables 3 | 02/08/2014
 267. top up to rich | 02/08/2014
 268. generic cialis 30 | 03/08/2014
 269. expendables 3 full movie | 03/08/2014
 270. Princess Tea Party | 03/08/2014
 271. how to last longer in bed without a condom | 04/08/2014
 272. tabasco | 04/08/2014
 273. remxgxncbxvemdfchnf | 04/08/2014
 274. download gta 5 | 05/08/2014
 275. my free cam token hack 2014 | 05/08/2014
 276. Movies Reviews | 05/08/2014
 277. best detox diet | 05/08/2014
 278. generic drugs | 05/08/2014
 279. online slots | 05/08/2014
 280. la verdad del sureste | 05/08/2014
 281. download expendables 3 full movie 3gp | 05/08/2014
 282. buy paypal verified account | 06/08/2014
 283. read more, | 06/08/2014
 284. down load free The Expendables 3 | 06/08/2014
 285. matelas tempur | 06/08/2014
 286. download music | 07/08/2014
 287. dog bed | 07/08/2014
 288. free download The Expendables 3 | 07/08/2014
 289. Conservative blog | 07/08/2014
 290. downloads The Expendables 3 | 07/08/2014
 291. wytrzymalosc materialów zadania | 08/08/2014
 292. check my reference | 08/08/2014
 293. gabinet kosmetyczny Kraków | 08/08/2014
 294. jeep | 08/08/2014
 295. Easynepal | 08/08/2014
 296. stare miasto | 09/08/2014
 297. go here | 09/08/2014
 298. macaron kopen | 09/08/2014
 299. The Expendables 3 websites | 09/08/2014
 300. szczoteczka soniczna | 09/08/2014
 301. Joe Garza | 10/08/2014
 302. plumbers okc | 10/08/2014
 303. supply chain management | 11/08/2014
 304. antalya escort | 11/08/2014
 305. billiga sexleksaker | 11/08/2014
 306. free website submission | 11/08/2014
 307. FREE LIFETIME SUPPORT | 12/08/2014
 308. warehouse miami fl | 12/08/2014
 309. cialis meglio del viagra | 12/08/2014
 310. surgical tweezers | 12/08/2014
 311. Tanning Lotion | 12/08/2014
 312. PEORIA ELECTRICIAN | 12/08/2014
 313. rencarts | 13/08/2014
 314. MMA,Mixed Martial Art | 13/08/2014
 315. gambling | 13/08/2014
 316. postcards los angeles | 13/08/2014
 317. relationship tips for couples | 13/08/2014
 318. epic fails | 13/08/2014
 319. water ionizers | 13/08/2014
 320. paleo recipe book | 13/08/2014
 321. jumbo loans Marietta | 13/08/2014
 322. blog articles for sale | 14/08/2014
 323. goat sex | 14/08/2014
 324. katalog stron | 14/08/2014
 325. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 15/08/2014
 326. Rent Office Space | 15/08/2014
 327. Click Here | 15/08/2014
 328. geile afspraak in | 15/08/2014
 329. toenail fungal infection treatment | 15/08/2014
 330. paleo recipe book | 15/08/2014
 331. kaffeevollautomat wasseranschluss | 16/08/2014
 332. cialis 20 mg lilly | 16/08/2014
 333. lovelady center donations | 16/08/2014
 334. trapleuningen | 16/08/2014
 335. Virginia cable Internet providers | 16/08/2014
 336. soundcloud promotion | 16/08/2014
 337. hotofferbd | 16/08/2014
 338. e cigarette amazon | 17/08/2014
 339. viagra | 17/08/2014
 340. fiverr backlinks | 17/08/2014
 341. revetement epoxy | 17/08/2014
 342. barman | 17/08/2014
 343. m88 | 17/08/2014
 344. tennis players quiz | 17/08/2014
 345. Oven repair | 18/08/2014
 346. viagra | 18/08/2014
 347. shooter game | 18/08/2014
 348. mspy reviews | 18/08/2014
 349. chest of drawers | 19/08/2014
 350. luxury watch auctions | 19/08/2014
 351. ear cleaner for cats | 19/08/2014
 352. License | 19/08/2014
 353. New Songs | 19/08/2014
 354. poop bags | 19/08/2014
 355. love | 19/08/2014
 356. Evidence tracker | 19/08/2014
 357. Ogloszenia Stalowa Wola | 19/08/2014
 358. free live video chat rooms | 19/08/2014
 359. Paignton Driving School | 20/08/2014
 360. Beats Electronics | 20/08/2014
 361. shane diet and fitness resorts | 20/08/2014
 362. contoh soalan peperiksaan pegawai tadbir diplomatik 2014 | 20/08/2014
 363. Slendera | 20/08/2014
 364. seo training | 20/08/2014
 365. Shaahin Cheyene | 20/08/2014
 366. Houston Landscaping Companies | 20/08/2014
 367. Sydney escorts | 20/08/2014
 368. Penis enlargement | 20/08/2014
 369. It Support Durham | 20/08/2014
 370. adult Angel Costumes | 20/08/2014
 371. Kannada Art | 20/08/2014
 372. Forex Education course | 20/08/2014
 373. distante rutiere | 20/08/2014
 374. legal advice | 21/08/2014
 375. quick loan | 21/08/2014
 376. Detroit | 21/08/2014
 377. Mulheres Infieis | 21/08/2014
 378. เช่าชุดราตรี ปิ่นเกล้า | 21/08/2014
 379. saxophone mouthpieces | 21/08/2014
 380. why shortquickloans uk | 21/08/2014
 381. kitchens | 21/08/2014
 382. what is a professional sax | 21/08/2014
 383. Exchange | 21/08/2014
 384. Trevor James saxophone | 21/08/2014
 385. Charles Floate | 21/08/2014
 386. Richard McArthur Realtor | 21/08/2014
 387. cigars online | 22/08/2014
 388. Flight Tickets | 22/08/2014
 389. Kids & Teens | 22/08/2014
 390. cuban cigars | 22/08/2014
 391. Onigiri recipe | 22/08/2014
 392. Richard McArthur Reid Realty | 22/08/2014
 393. websiteoptimalisatie | 22/08/2014
 394. cigars switzerland | 22/08/2014
 395. massage therapy ceu courses | 22/08/2014
 396. Richard McArthur Silverton | 22/08/2014
 397. iemanja | 22/08/2014
 398. spa | 22/08/2014
 399. Shop for 14k Gold Dolphin Pendant Q728 on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 400. ?δ??τ?ατ???? στ? ???µÎ±??α | 23/08/2014
 401. Penis enlargement | 23/08/2014
 402. achat cialis en france | 23/08/2014
 403. buy cigars online | 23/08/2014
 404. buy cigars online | 23/08/2014
 405. vegas robaina cigars | 23/08/2014
 406. see this | 23/08/2014
 407. continue reading this | 24/08/2014
 408. Dryer vent cleaning Alexandria | 24/08/2014
 409. go to the website | 24/08/2014
 410. How to create user user from command prompt | 24/08/2014
 411. instagram users search engine | 24/08/2014
 412. buy facebook cheap | 24/08/2014
 413. visit here | 24/08/2014
 414. premium cccam server | 25/08/2014
 415. download outlook.com | 25/08/2014
 416. ed maldonado | 25/08/2014
 417. M88 | 25/08/2014
 418. stresser | 25/08/2014
 419. Home Improvement Leads | 25/08/2014
 420. Drywall | 25/08/2014
 421. Fence Repair | 26/08/2014
 422. بفركس احتيال | 26/08/2014
 423. how to find success in online dating | 26/08/2014
 424. Empower Network Blog | 26/08/2014
 425. sacred geometry | 26/08/2014
 426. decking in martinez california | 26/08/2014
 427. sex online | 26/08/2014
 428. Carey Martell | 26/08/2014
 429. Mortgage company | 26/08/2014
 430. emoji answers | 26/08/2014
 431. vacation rental travel insurance | 26/08/2014
 432. Countertop Installation | 26/08/2014
 433. Home Improvement | 26/08/2014
 434. penis vergrößern | 26/08/2014
 435. Worst Airline | 27/08/2014
 436. Recommended Web page | 27/08/2014
 437. Appliance Repair Albuquerque NM | 27/08/2014
 438. Mortgage | 27/08/2014
 439. dryer vent cleaning Northern Virginia | 27/08/2014
 440. top 100 in kindle | 27/08/2014
 441. focus t25 reviews | 27/08/2014
 442. renta de autos en cancun | 27/08/2014
 443. los angeles traffic lawyer | 27/08/2014
 444. forex robot | 28/08/2014
 445. viagra help premature ejaculation | 28/08/2014
 446. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 447. kuorintavoide | 28/08/2014
 448. Music & Audio apps | 28/08/2014
 449. india travel & tourism | 28/08/2014
 450. unblocked games | 28/08/2014
 451. Criminal Lawyer | 28/08/2014
 452. mazda indianapolis | 28/08/2014
 453. Assistir Filmes | 28/08/2014
 454. Jual Add Follower | 28/08/2014
 455. One little mortgage website that could save you hundreds! | 29/08/2014
 456. biodegradable dog poop bags | 29/08/2014
 457. Which Type of Mortgage Loan is Better? | 29/08/2014
 458. Halifax Homes for Sale | 29/08/2014
 459. click here | 29/08/2014
 460. eye doctor in tucson | 29/08/2014
 461. Make $25.00 For Every Email | 29/08/2014
 462. Illinois Process Server | 29/08/2014
 463. dog poop bags bulk | 29/08/2014
 464. coupon | 29/08/2014
 465. Viagra Now | 30/08/2014
 466. online casino | 30/08/2014
 467. เรียน cu-tep | 30/08/2014
 468. Marshall Reyburn | 30/08/2014
 469. online pharmacy | 30/08/2014
 470. labor day weekend 2014 | 30/08/2014
 471. architecture wallpapers | 30/08/2014
 472. gordas con vestido | 31/08/2014
 473. crochet tutorial | 31/08/2014
 474. free mp3's | 31/08/2014
 475. cialis 5 mg one day | 31/08/2014
 476. MovieStarPlanet Cheats | 31/08/2014
 477. health and beauty | 31/08/2014
 478. Learn How To Make Cash With Instagram | 31/08/2014
 479. Coupons | 31/08/2014
 480. SwaddleMe kapalot | 31/08/2014
 481. Titfuck | 31/08/2014
 482. superbahis kayit | 31/08/2014
 483. Nike Coupon Code | 01/09/2014
 484. Southfield | 01/09/2014
 485. Buy Facebook Likes | 01/09/2014
 486. Pleasant Ridge | 01/09/2014
 487. bee wild pest control | 01/09/2014
 488. whatsapp hack | 01/09/2014
 489. dogtraining | 01/09/2014
 490. appliance repair Bronx | 01/09/2014
 491. pest control houston review | 01/09/2014
 492. Cool status for whatsapp | 01/09/2014
 493. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 494. snowboard sklep | 01/09/2014
 495. Shared Hosting | 01/09/2014
 496. Premature ejaculation | 01/09/2014
 497. additional info | 01/09/2014
 498. whatsapp hack | 02/09/2014
 499. Cialis | 02/09/2014
 500. food | 02/09/2014
 501. mac data recovery | 02/09/2014
 502. Cave Creek appliance repair | 02/09/2014
 503. Guitar Licks You’ll Love - “Stand By Me” on Guitar | 02/09/2014
 504. scuba diving in protaras cyprus | 02/09/2014
 505. recover deleted files mac | 02/09/2014
 506. architekci wnetrz kraków | 02/09/2014
 507. projektowanie stron www lódz | 02/09/2014
 508. epic fails | 02/09/2014
 509. sex | 03/09/2014
 510. viagra | 03/09/2014
 511. online free slot machine games | 03/09/2014
 512. bayan izmir escort | 03/09/2014
 513. Peer-to-peer decentralized finance is only the start | 03/09/2014
 514. notepad bluebox | 03/09/2014
 515. click here | 03/09/2014
 516. emotional intelligence training | 03/09/2014
 517. buy valium | 03/09/2014
 518. adipex without prescription | 03/09/2014
 519. Annuaire des particuliers | 03/09/2014
 520. Guarrillasvip.blogspot.com.es | 03/09/2014
 521. daily planner app iphone | 04/09/2014
 522. cheap lasik surgery | 04/09/2014
 523. Alhambra appliance repair | 04/09/2014
 524. pretoria carpet cleaning | 04/09/2014
 525. Locksmith Nottingham | 04/09/2014
 526. see it here | 04/09/2014
 527. film izle | 04/09/2014
 528. Anik Singal | 04/09/2014
 529. race cycler scam | 04/09/2014
 530. send ayurvedic medicine to usa | 04/09/2014
 531. viagra | 04/09/2014
 532. plum lipstick | 05/09/2014
 533. Bee Wild Pest Control | 05/09/2014
 534. the website design | 05/09/2014
 535. free sex | 05/09/2014
 536. Chicago Appliance Repair Best Rated Best Rated appliance repair Chicago | 05/09/2014
 537. buy xenical online | 05/09/2014
 538. ??? ???? ???? ??? 1 ?????? | 05/09/2014
 539. Marijuana seeds canada | 05/09/2014
 540. gioca con noi | 05/09/2014
 541. online designers shop | 05/09/2014
 542. hack and cheat | 05/09/2014
 543. buy adderall online | 05/09/2014
 544. hydrocodone online | 05/09/2014
 545. website design macon ga, macon web design, web design macon | 05/09/2014
 546. teen chat app | 06/09/2014
 547. Cheapest home insurance | 06/09/2014
 548. friendly advice | 06/09/2014
 549. Chicago criminal attorney | 06/09/2014
 550. giochi di guerra | 06/09/2014
 551. Gheata Carbonica | 06/09/2014
 552. double layered lehenga | 06/09/2014
 553. instant insurance quote | 06/09/2014
 554. driving theory test uk russian language | 06/09/2014
 555. dubai escorts | 06/09/2014
 556. giochidicucinaa.com | 06/09/2014
 557. cialis generique tadalafil | 06/09/2014
 558. cheap house insurance | 07/09/2014
 559. centreville sunroom | 07/09/2014
 560. search for this page | 07/09/2014
 561. sunroom germantown | 07/09/2014
 562. nether hacks | 07/09/2014
 563. Citibank Locations | 07/09/2014
 564. Visual C# .NET for Complete Beginners | 07/09/2014
 565. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 566. click here | 07/09/2014
 567. code promo sarenza | 07/09/2014
 568. buy tramadol | 07/09/2014
 569. cialis | 08/09/2014
 570. cover Moschino | 08/09/2014
 571. stock car rides | 08/09/2014
 572. Sports wagering | 08/09/2014
 573. commercial kitchen fitters yorkshire | 08/09/2014
 574. divorce lawyers | 08/09/2014
 575. Designer wallet | 08/09/2014
 576. bash unix | 09/09/2014
 577. family law attorney | 09/09/2014
 578. Fixstone Computer Service | 09/09/2014
 579. young girls | 09/09/2014
 580. iphone 6 screen protector | 09/09/2014
 581. perth web design | 09/09/2014
 582. web developer perth | 09/09/2014
 583. payday loans | 09/09/2014
 584. kundalini kriyas | 09/09/2014
 585. Sad Poetry | 10/09/2014
 586. hotmail correo electronico | 10/09/2014
 587. How to Make Money Online | 10/09/2014
 588. Cialis | 10/09/2014
 589. investing | 10/09/2014
 590. chris brown x mp3 download | 10/09/2014
 591. banana blue | 10/09/2014
 592. apertura de cajas fuertes murcia | 11/09/2014
 593. ath-m50.net | 11/09/2014
 594. loyal 9 marketing | 11/09/2014
 595. get free netflix account no credit card | 11/09/2014
 596. hypnotherapy for weight loss | 11/09/2014
 597. where to go shopping | 11/09/2014
 598. Farmacia por internet | 11/09/2014
 599. diet food | 11/09/2014
 600. arkitekter | 11/09/2014
 601. online Broker | 11/09/2014
 602. pet waste bags | 12/09/2014
 603. doggie bags | 12/09/2014
 604. budaörs ingatlaniroda | 12/09/2014
 605. online pharmacy | 12/09/2014
 606. buy soundcloud plays and likes package | 12/09/2014
 607. landscaper | 12/09/2014
 608. code promo sarenza | 12/09/2014
 609. CNAM Management | 12/09/2014
 610. free stuff | 12/09/2014
 611. cupon lima | 12/09/2014
 612. unity 4.3 | 12/09/2014
 613. sehack | 13/09/2014
 614. Hack Facebook Account | 13/09/2014
 615. Web Development & Optimization | 13/09/2014
 616. remont komina | 13/09/2014
 617. pet vines | 13/09/2014
 618. Surprise Appliance Repair | 13/09/2014
 619. This Site | 14/09/2014
 620. ballet videos | 14/09/2014
 621. hacking | 14/09/2014
 622. easy 100 reviews | 14/09/2014
 623. cheap porn | 14/09/2014
 624. drugs | 14/09/2014
 625. Guia de negocios | 14/09/2014
 626. best games | 14/09/2014
 627. Guia de negocios | 14/09/2014
 628. vending machines | 14/09/2014
 629. garden shed plans | 14/09/2014
 630. Trusted Businesses | 15/09/2014
 631. Livejasmin Hack no survey no password | 15/09/2014
 632. online business | 15/09/2014
 633. DestinyGameInfo - Info, Clips, Hacks and more | 15/09/2014
 634. cosmetica bio online | 15/09/2014
 635. Company drivers and owner-operators needed! | 15/09/2014
 636. pc computer repair | 16/09/2014
 637. Haz Sanchez Baltasar | 16/09/2014
 638. xlovecam generateur mots | 16/09/2014
 639. hearthstone arena guide | 16/09/2014
 640. uk seo | 16/09/2014
 641. Bruce Phearsdorf | 16/09/2014
 642. buy drysol | 16/09/2014
 643. moving assistance | 16/09/2014
 644. betboo | 16/09/2014
 645. posizionamento google | 16/09/2014
 646. distance | 16/09/2014
 647. Michelle Rodriguez | 16/09/2014
 648. süperbahis | 16/09/2014
 649. trap beats | 17/09/2014
 650. vince stanzione | 17/09/2014
 651. aluminium gutters | 17/09/2014
 652. superbahis | 17/09/2014
 653. drysol deodorant | 17/09/2014
 654. grills for teeth | 17/09/2014
 655. بفركس احتيال | 17/09/2014
 1. Matic Vidic pravi:

  Ne verjamem. To si si sigurno izmislil. Taki ste vi novinarji, ni čudno, da vas kličejo mrhovinarji 🙂

 2. jani pravi:

  SLS je v Novem mestu gotovo ena večjih nesreč. Stranka, ki prisega na vrednote trdnega slovenskega kmeta, ima v Novem mestu direktorja javnega podjetja in občinskega svetnika uvoženega iz sosednje občine. Sramota. Vsa čast Ivanu Omanu, ampak tole v Novem mestu nima nobene zveze s poštenostjo, načelnostjo …