POLITIČNA KORUPCIJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO: SLS IN ZZD S POGODBO ZAVEZANI K SPORNEMU POLITIČNEMU KADROVANJU?

| 08/11/2012

Na sliki sta glavna akterja političnega kupčkanja z menedžerskimi položaji v občinski sferi v Novem mestu. Alojz Turk (predsednik novomeške SLS) in Alojzij Muhič (predsednik ZZD) slavita Muhičevo zmago v drugem krogu županskih volitev jeseni leta 2010.

Slovenska ljudska stranka je avgusta 2010 drago prodala svoj vstop v koalicijo z Zvezo za Dolenjsko in svojo podporo županski kandidaturi Alojzija Muhiča. S predvolilno koalicijsko pogodbo, ki naj bi jo podpisala Alojzij Muhič in Alojz Turk, so se v SLS odpovedali svojemu županskemu kandidatu in podprli Muhiča, vendar jim je moral bodoči župan obljubiti številna vodilna delovna mesta v občinski upravi, občinskih zavodih, javnih podjetjih in celo gospodarskih družbah, ki jih obvladuje Mestna občina Novo mesto. Vsaj tako sledi iz informacij, ki smo jih prejeli s strani našega skritega vira. Teh informacij nismo uspeli neodvisno potrditi. V vsakem primeru pa jih je skorajda do črke potrdilo dogajanje, ki je sledilo zmagi Alojzija Muhiča in se odvija še danes.

Vsi akterji tega dogovora so z nenavadnimi argumenti bodisi zavrnili odgovore na naša vprašanja ali pa se več dni niso odzivali na naše telefonske klice in elektronska sporočila.

Dogovor med SLS in ZZD naj bi vključeval ne samo politične funkcije oziroma funkcionarske položaje, vezane na županov politični mandat (npr. podžupanske položaje, članstvo v odborih občinskega sveta ali položaje v županovem kabinetu), ampak tudi položaje, ki s političnim dogovarjanjem ne bi smeli imeti nikakršne povezave. Se pravi vodstveni položaji v občinski upravi, vodilna mesta v javnih zavodih (npr. Zdravstveni dom, Knjižnica Mirana Jarca, Kulturni center Janeza Trdine ipd.) in celo direktorska mesta v javnih podjetjih (npr. Komunala Novo mesto) ali gospodarskih družbah (npr. Zarja).

GLAVNE TOČKE SPORAZUMA MUHIČ – TURK

Kaj vse naj bi se dogovorila Alojzij Muhič, novomeški župan in predsednik Zveze za Dolenjsko, in Alojz Turk, predsednik mestnega odbora Slovenske ljudske stranke:

  • SLS ohrani vse položaje, ki jih s svojimi kadri zaseda na dan podpisa pogodbe v občinski upravi, občinskih zavodih, javnih podjetjih in gospodarskih družbah
  • župan reši kadrovski položaj pomembne članice SLS Jožice Fabjan
  • dodatno direktorsko mesto za SLS v javnem podjetju ali gospodarski družbi
  • dodatni dve vodilni mesti za SLS, npr. pomočnik direktorja v gospodarski družbi ali vodja oddelka v občinski upravi
  • SLS dobi članstvo v dveh nadzornih svetih gospodarskih družb, ki jih obvladuje Mestna občina Novo mesto
  • SLS dobi podžupansko mesto
  • glede na uspeh na volitvah se določi število članov, ki jih Slovenska ljudska stranka zaseda v delovnih telesih občinskega sveta, v organih javnih zavodov in podjetjih, ki jih obvladuje občina

Po naših informacijah naj bi se Alojzij Muhič v dogovoru izrecno zavezal, da bo kot župan Mestne občine Novo mesto vse predlagane kadrovske rešitve realiziral oz. da bo za to zagotovil večinsko podporo v občinskem svetu ter v odločujočih telesih v javnih zavodih, podjetjih in gospodarskih družbah.

Alojzij Muhič in Alojz Turk naj bi se tudi dogovorila, koliko in kateri položaji pripadajo Slovenski ljudski stranki. In ne le to, v pogodbi naj bi celo reševala konkretne kadrovske položaje konkretnih ljudi iz Slovenske ljudske stranke. Tako naj bi Slovenska ljudska stranka od župana Muhiča zahtevala, da se mora Jožica Fabjan (ena izmed vodilnih članice te stranke na lokalni ravni) vrniti najmanj na položaj, ki ga je zasedala pred izbruhom kriminalne afere v javnem podjetju Komunala, ko je morala skupaj s tedanjim direktorjem Borutom Novakom odstopiti z vodilnih položajev (Novak je bil tedaj direktor, Jožica Fabjan pa njegova pomočnica, sodni postopek pa je bil kasneje zaradi procesnih napak ustavljen.)

Alojzij Muhič naj bi v pogodbi pristal na to, da bo Jožica Fabjan spet postala pomočnica direktorja Komunale, če pa to ne bo izvedljivo, naj bi dobila direktorsko mesto v Zdravstvenem domu Novo mesto, Knjižnici Mirana Jarca ali pa Kulturnem centru Janeza Trdine.

Kot je znano, slednje ni bilo potrebno, saj je Zveza za Dolenjsko po preteku mandata v Komunali Novo mesto zamenjala dotedanjega direktorja Bojana Kekca (SDS) z visokim članom Zveze za Dolenjsko Rafkom Križmanom. Pod do imenovanja Fabjanove na mesto pomočnice je bilo s tem odprto in kasneje tudi realizirano.

Se pravi, koalicijski dogovor, ki bi moral biti predvsem dogovor o tem, kako bodo vodilne politične stranke delovale v skupno dobro, je bil pravzaprav dogovor o tem, kako se bodo ohranili ali povrnili privilegiji novomeške politične elite.

Alojzij Muhič in Alojz Turk naj bi si v pogodbi tudi zelo natančno razdelila ostale položaje v občinski sferi. S podpisom sporazuma so si v SLS izborili, da bodo ohranili vse svoje kadrovske položaje, ki so jih zasedali na dan podpisa sporazuma 10. avgusta 2010.

Zadnji dokaz, da se ti dogovori spoštujejo, je nedavno imenovanje Alojza Turka na mesto direktorja podjetja CeROD, ki bolj ali manj (ne)uspešno skrbi za odpadke dolenjskih občin, večinski lastnik tega podjetja pa je Mestna občina Novo mesto.

Se pravi, da je predsednik politične stranke SLS podpisal kupčijo, ki je neposredno korist prinesla ravno njemu samemu: ohranil je položaj na mestu direktorja podjetja, ki bi morala biti povsem strokovna funkcija.

In ne le to: Muhič in Turk naj bi se dogovorila, da bo SLS dobil še vsaj eno direktorsko mesto v javnem podjetju in gospodarski družbi. Ne glede na to, ali so informacije, ki nam jih je posredoval skriti vir točne ali ne, je dejstvo, da se je tudi ta del sporazuma uresničil. Na mesto direktorja Zarje je bil leta 2010 imenovan Martin Kambič, življenjski partner prej omenjene Jožice Fabjan.

V koalicijski pogodbi je določeno tudi to, da stranki SLS pripadata dve vodilni delovni mesti v občinski upravi in/ali javnem podjetju. Vodilno delovno mesto naj bi bilo tudi natančno opredeljeno – SLS naj bi dobil mesto pomočnika direktorja v javnem podjetju ali pa mesto vodje oddelka v občinski upravi. Poleg tega si je SLS izboril še članstvo v dveh nadzornih svetih javnega podjetja ali gospodarske družbe.

Za komunistični sistem, ki smo ga z nenasilnimi protesti in ustavnimi spremembami zrušili v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je bilo značilno, da je direktorje podjetij dejansko nastavljala Zveza komunistov, takrat edina dovoljena stranka. Z nekaj grenkobe lahko ugotovimo, da dandanes situacija v Novem mestu ni kaj dosti drugačna od takrat, le da so direktorska mesta plod dogovorov politične koalicije, ki prevzame oblast. Sistem je drugačen, logika je na žalost enaka. Namesto rdečih tovarišev gospodarsko življenje tega mesta po novem krojijo tovariši izpod Gorjancev.

ALOJZIJ MUHIČ: NA VAŠA VPRAŠANJA NISMO DOLŽNI ODGOVARJATI

Novomeški župan in predsednik Zveze za Dolenjsko je odgovore na naša podrobno in konkretna vprašanja izrecno zavrnil z naslednjo utemeljitvijo:

„Vaša vprašanja zadevajo politiko stranke ZZD, ki po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Zakonu o političnih strankah (ZPolS) ni predmet informacij javnega značaja. Zato vam na vaša vprašanja ni potrebno odgovarjati.

ZPolS (1. člen) ureja vprašanje, kaj politična stranka je in kako deluje. Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke (4. člen ZPolS). Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register (12. člen ZPolS).

Iz vsega navedenega izhaja sklep, da politična stranka ni državni organ, organ lokalne skupnosti, javna agencija ali javni sklad. Prav tako ne izvaja javnih pooblastil in ni izvajalec javnih služb. Politično stranko tudi ni mogoče opredeliti kot druge osebe javnega prava, saj je zgolj prostovoljno združenje posameznikov, ki je zasebnopravne narave.

Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o delovanju stranke. Finančno in materialno poslovanje stranke mora biti javno. Tako so vse politične stranke vpisane v register, v katerem se obdelujejo podatki o osebnem imenu zastopnika stranke (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče ustanovitelja stranke (zbirka listin). Za ta register je v tretjem odstavku 10.čl. ZPolS izrecno določeno, da so podatki, ki so vanj vpisani, javni.

Toda odločitev o tem, v kakšnem obsegu bo delovanje neke stranke še bolj pregledno, kot to nalagajo posamezni zakoni, pa je zgolj in izključno v pristojnosti vsake politične stranke same. S tem je naša odločitev o ravnanju v konkretnem primeru utemeljena.”

Alojzij Muhič, predsednik Zveze za Dolenjsko

ALOJZ TURK MOLČI

Seveda smo vprašanja posredovali tudi predsedniku mestnega odbora Slovenske ljudske stranke Alojzu Turku. Večkrat smo ga klicali na njegov mobilni telefon, prav tako smo mu posredovali elektronsko pošto. G. Turk ni dvigoval telefona, prav tako pa ni odgovoril na naše elektronsko pismo.

JOŽICA FABJAN MOLČI

Z Jožico Fabjan, ki sta ji Alojzij Muhič in Alojz Turk s koalicijskim dogovorom zagotovila dobro plačano in vplivno mesto pomočnice direktorja javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., smo v teh dneh večkrat skušali vzpostaviti stik. Dvakrat smo jo poskušali priklicati na mobilno službeno telefonsko številko, prav tako pa na stacionarno številko, objavljeno na spletnih straneh Komunale. Posredovali smo ji tudi elektronsko pošto s konkretnimi vprašanji. Jožica Fabjan ni bila dosegljiva za naše telefonske klice niti ni odgovorila na naša pisno zastavljena vprašanja, zato smo se odločili, da članek objavimo brez njenega odziva.

JUDITA PIRC: V ARHIVU MESTNE OBČINE NOVO MESTO NI TE POGODBE

Vprašanje smo prek službe za odnose z javnostjo zastavili tudi Mestni občini Novo mesto. Judita Pirc, občinska skrbnica za odnose z javnostmi, nam je svetovala, da se z vprašanji obrnemo na Zvezo za Dolenjsko. „Predlagam, da vprašanja, ki ste nam jih posredovali, posredujete na pristojna naslova torej SLS in ZzD. Če takšen dogovor obstaja, ga zagotovo ni podpisal Alojzij Muhič kot župan, sicer bi to imeli v arhivu MONM.“

Ivan Kuljaj (foto: novomesto.si)

IVAN KULJAJ: DELUJE MICHELSOV ŽELEZNI ZAKON OLIGARHIJE

Po tem ko nam je Judita Pirc svetovala, da se z vprašanji obrnemo na Zvezo za Dolenjsko, smo vprašanja posredovali Ivanu Kuljaju, ki je leta 2010 vodil volilni štab Alojzija Muhiča.

„Jaz o tem nimam pojma, ker sem kot vodja volilnega štaba sodeloval le pri načelni koalicijski pogodbi, da pač gremo skupaj na volitve ter potem usklajeval volilna dogajanja med partnerjema v kampanji. Z oddajo finančnega poročila na računsko sodišče in občinski svet je bil moj posel končan ter pri teh stvareh nisem sodeloval, niti me ni nihče vabil. Nastopil je pač čas Michelsovega železnega zakona oligarhije, na kar se tudi nanašajo vaša vprašanja,“ je povedal Ivan Kuljaj. Kot je znano, je politični filozof Robert Michels zagovarjal stališče, da se v vsakem sistemu prej ali slej uveljavi majhna skupina ljudi, ki obvladuje vse ključne položaje v tem sistemu. To težnjo h koncentraciji je imenoval „železni zakon oligarhije“.

DOLGOTRAJNO IZMIKANJE OBEH STRANK GLEDE OBJAVE KOALICIJSKE POGODBE

Zveza za Dolenjsko je zveza za ljudi, so dejali ob napovedi Muhičeve kandidature. Vendar ljudje ne smejo izvedeti, kakšne pogodbe je podpisala Zveza za Dolenjsko in interesi katerih ljudi so zaščiteni v teh pogodbah.

Tako na Zvezo za Dolenjsko kot tudi na Slovensko ljudsko stranko smo še pred pridobitvijo informacij o avgustovskem dogovoru med Muhičem in Turkom večkrat naslovili več vprašanj glede vsebine koalicijskega dogovora. Obe stranki sta se temu razkritju vztrajno izogibali.

17. marca 2011 je že revija Park na svojih spletnih straneh objavila članek, ki je razkril njeno neuspešno prizadevanje, da po uradni poti pridobi informacijo o dogovoru, ki bi moral biti temelj za politično upravljanje novomeške občine in zaradi tega tudi še kako pod drobnogledom javnosti.

Revija Park je pogodbo najprej poskušala pridobiti prek županovega kabineta. 29. decembra (2010) so jim iz županovega kabineta odgovorili: „Koalicijsko pogodbo bomo objavili, ko bo župan dobil soglasje vseh partnerjev. V tej pogodbi Alojzij Muhič namreč nastopa kot predsednik IO ZZD, torej kot eden izmed koalicijskih partnerjev, zato želi, da ostali partnerji s tem soglašajo.“

Ta odgovor se je z enakim prozornim izmikanjem ponavljal vse do danes.

Revija Park: “25. februarja 2011 smo ponovno vprašali, ali so soglasja že pridobljena. V županovem kabinetu so odgovorili: „Alojzij Muhič v tej pogodbi nastopa kot predsednik Zveze za Dolenjsko, enega izmed koalicijskih partnerjev, in ne kot župan. Zato je kot predstavnik koalicijskega partnerja želel pridobiti soglasja ostalih partnerjev. Kot nam je znano, vseh soglasij ni, zato predlagamo, da se obrnete na izvršnega sekretarja ZzD Boruta Novaka,“ piše v spletni izdaji revije Park. Borut Novak je reviji Park nato odgovoril na kratko. „Glede na to,da je koalicijska pogodba akt interne narave podpisnic, bom vašo zahtevo posredoval v obravnavo koalicijskemu svetu na prihodnji seji.“

Novomeški Čuvar je na sledi tej zgodbi Borutu Novaku 11. julija letos ponovno poslal prošnjo za posredovanje koalicijskih pogodb, ki jih imajo podpisane s svojimi političnimi partnericami. Kot da se vsa zgodba ne bi enkrat že odvila, je Borut Novak tedaj odgovoril: „Menim da so koalicijske pogodbe stvar koalicijskih partneric in bi zato bilo potrebno pridobiti soglasje vseh koalicijskih strank.“ Na naše vztrajanje, da je koalicijska pogodba vendarle akt, ki je predvsem stvar javnosti, je Borut Novak odgovoril: „Razumem vaše stališče, zato se bomo o zadevi pogovorili s koalicijskimi partnerji in vas v doglednem času o tem obvestili.“ Novomeški Čuvar seveda nikoli ni bil o ničemer obveščen.

Julija 2012 smo podobno vprašanje naslovili tudi na Alojza Turka. Tedaj je bil bolj zgovoren kot danes, čeprav je objavo koalicijskih pogodb zavrnil. Pojasnil nam je naslednje:

“1. SLS je podpisal pogodbo oziroma sporazum z ZZD o sodelovanju na lokalnih volitvah 2010, prav tako tudi z ostalimi koalicijskimi partnerji. Pri sklepanju pogodbe smo zapisali, da gre za razmerje med dvema strankama, da širši javnosti, razen udeležencem pogodbenih strank, njene vsebine ne bomo razkrivali, brez da se o tem vse udeležene stranke strinjajo.

2. Pogodba je bila podpisana pred lokalnimi volitvami 2010 oziroma z ostalimi koalicijskimi partnerji po volitvah za delo koalicije za mandatno obdobje 2010-2014, podpisniki so predsedniki strank in list.

3. Člane MO SLS smo s pogodbo seznanili na rednih sejah v letu 2010.

4. Poleg programskega dela zajema pogodba tudi kadrovski del, ki se nanaša na to, da SLS participira glede na število svetnikov pri upravljanju in nadzorovanju v javnih podjetjih, javnih zavodih in občinski upravi.”

Če držijo informacije našega vira, potem je vsaj v zadnji točki Alojz Turk poskušal grobo zavajati javnost, saj sta se SLS in ZzD sporazumela, da bo SLS zasedal številne kadrovske položaje ne glede na število svetnikov. Pa tudi sicer je tovrsten dogovor – da bo neka politična stranka obvladovala položaje v zavodih, podjetjih in občinski upravi glede na svoj uspeh na volitvah – zelo problematičen, če že ne vsaj potencialno koruptiven.

Na sliki sta Alojz Turk in Franci Bačar, dva izmed vodilnih članov mestnega odbora Slovenske ljudske stranke. Franci Bačar se je leta 2010 v javnosti pojavljal kot možni kandidat Slovenske ljudske stranke za županske volitve. SLS se je njegovi kandidaturi odpovedal, v zameno je Bačar postal “samo” podžupan, Alojz Turk je ostal direktor CeRODA, Jožica Fabjan je prevzela mesto pomočnice direktorja Komunale, njen partner pa je prevzel mesto direktorja Zarje. Kaj pa občani Mestne občine Novo mesto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznake:

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.