ODZIV NA POROČILO O VRTCIH: “ZGOLJ ŠKODLJIVI IN NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI”

| 26/09/2012

Vrtec Cicban (slika: www.ciciban-nm.si)

Na poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o domnevno slabem vodenju novomeških vrtcev smo prejeli tudi odziv Majde Kušer Ambožič, ravnateljice Vrtca Ciciban Novo mesto.  Pojasnilo objavljamo v celoti:
ZGOLJ ŠKODLJIVI IN NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI

Nadzorni odbor je v času od začetka oktobra lansko leto, ko smo predali glavnino dokumentacije, pa vse do sredine septembra letos, ko je bilo dokončno poročilo objavljeno kot točka dnevnega reda na seji občinskega sveta, po besedah g. Deliča »na hitro« (kako je šele takrat, ko delajo počasi!) preletel zaključni račun Vrtca Ciciban Novo mesto in Vrtca Pedenjped Novo mesto.

V uvodnih ugotovitvah je bila večina pozornosti namenjena Vrtcu Ciciban Novo mesto, ker je iz poslovnega poročila mogoče sklepati, da Vrtec Ciciban Novo mesto ne sodeluje z občino, ob sicer nezakoniti obnovi vrtca pa ni pridobil ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja.

Škoda, ker sta člana Nadzornega odbora ga. Ana Ponikvar in g. Damir Delič samo na hitro pregledala dokumentacijo in tako nista opazila, da v 10 zapisih o sodelovanju z občino ni nikjer zaznati nesodelovanja vrtca. Še posebej me čudi, da sta spregledala, kako smo ravno v tem letu pristopili k poenotenem vpisu v vrtec za vse novomeške vrtce, kar je terjalo res veliko sodelovanja in usklajevanja tako vrtcev, kot tudi vodje in svetovalke z Oddelka za družbene dejavnosti. In res škoda, da sta spregledala tudi to, koliko novih oddelkov smo odprli, da smo lahko sprejeli čim več čakajočih otrok. Brez sodelovanja takih uspehov ne bi dosegli. In, če bi že vse spregledala, bi ju morda o neizpodbitnem sodelovanju prepričal zapis na 16. strani Poslovnega poročila Vrtca Ciciban Novo mesto za leto 2010: »Z vodenjem aktiva ravnateljev novomeških vrtcev bistveno vplivam na medsebojno sodelovanje in poenotenje vsebin, prenašam in usklajujem želje in potrebe Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto.«

Tudi razporejanje otrok, ki so bili vpisani v enem ali drugem vrtcu, pa zanje tam ni bilo prostora, smo v sodelovanju obeh vrtcev in občine uspeli urediti tako, da so bili vsi zadovoljni. Sodelovanje Vrtca Ciciban Novo mesto s komerkoli ni nikoli bilo problem, kar bi lahko razbrala, če bi nadzornika v skoraj enem letu malo manj na hitro brala. Namreč, že več let smo tudi organizatorji prednovoletne prireditve za zaposlene in upokojene v novomeških vrtcih, kamor pa zaradi racionalizacije poleg novomeških vrtcev povabimo do zapolnitve prostih mest v dvorani še zainteresirane vrtce in osnovne šole v regiji.

Zgoraj navedeno smo sicer v nekoliko krajši in drugačni obliki poskušali razložiti v odzivnem poročilu, z dobesedno navedenimi zapisi iz poslovnega poročila, vendar neuspešno in prvotna ugotovitev je ostala.

Tudi na trditev, da vrtec ni pridobil gradbenega in uporabnega dovoljenja, smo se odzvali z obrazložitvijo, da vrtec ni bil niti naročnik del niti investitor, ni sklepal pogodb in ni lastnik objekta, ki se je obnavljal temveč ima objekt zgolj v uporabi. Kot tak tudi ne more pridobiti nobenega od obeh dovoljenj, ampak mora to urediti občina, ki pa je lastnica objekta, je bila investitor in naročnik del ter podpisnica vseh pogodb. Nadzorni odbor smo, tako mi kot tudi občina, obvestili, da je gradbeno dovoljenje bilo pridobljeno že avgusta 2011, torej še pred časom začetka nadzora našega vrtca, uporabno dovoljenje pa novembra, prav tako leta 2011. Čemu torej naročilo, da moramo nemudoma pridobiti nekaj, kar že obstaja? Če bi kateri od obeh omenjenih članov Nadzornega odbora vzpostavil osebno komunikacijo z nami, kar sicer vsi, takšni in drugačni nadzorniki obvezno naredijo tekom nadzora, bi mu s to informacijo tudi postregli. Ampak očitno je bilo bolje nič vedeti in seveda napisati, kot da smo naredili ali delamo nekaj narobe.

Očitano nam je tudi ohlapno planiranje in s tem ali zaradi tega večja porabo proračunskega denarja.

Pa to ni res! Predvsem ne prihaja do povečane porabe. Strokovnjak z računovodskega področja bi ta podatek zelo hitro našel. Namreč, v letu 2010 je bilo v proračunu z rebalansom za Vrtec Ciciban zagotovljenih 2.000.000€, porabili pa smo jih slabih 1.900.000€. Obrazložitev posameznih postavk, kjer je prišlo do odstopanj, je na zelo konkretni ravni posredovana v našem odzivnem poročilu. V letu 2010 je začel veljati zakon, po katerem so imeli drugi, tretji itd. otroci iz iste družine vrtec brezplačen, delež staršev pa je pokrivalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Povsem logično je, da so se zaradi tega prihodki s strani staršev zmanjšali, zvečali pa prihodki s strani ministrstva. Prav tako je bil znotraj Pravilnika za sprejem otrok v vrtec sprejet kriterij, ki je absolutno izključeval sprejetje otrok iz drugih občin (zgolj zato, da smo lahko v novomeške vrtce sprejeli čim več otrok iz naše občine). Posledično je bilo manj prihodkov iz drugih občin. V odzivnem poročilu smo temeljito razložili razloge za odstopanja, vendar jih, kot vse kaže, ni imel nihče interesa prebrati. Še zlasti, ker smo opozorili na napake, namerne ali nenamerne, s strani nadzornikov. Kot primer naj navedem podatek na postavki »drugi stroški«, ki naj bi se zvišali za 42% ( na strani 12 dokončnega poročila …), ki je gladko prekopiran s strani 6 tega istega poročila. V odzivnem poročilu smo na to opozorili (str.:24): Trditev Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v zvezi s porastom drugih stroškov glede na leto 2009 je nepravilna, saj so se le-ti znižali – v letu 2009 so drugi stroški znašali 1.769,00 €, v letu 2010 pa 1.282,00 €, torej so se znižali za 43%. Iz poročila je bilo ugotovljeno, da je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto to trditev samo prekopiral iz analize stroškov Vrtca Pedeniped Novo mesto.

V nadaljevanju ugotovitev nadzornikov smo opozorili na očitno nerazumevanje posameznih postavk, saj nadzorniki mešajo sponzorstvo in donatorstvo, kot tudi napačno sestavljajo in berejo različne tabele, in potem hote ali nehote ustvarjajo negativno sliko o poslovanju našega vrtca. Očitno ustvarjanje lažne predstave o delovanju in poslovanju vrtca je tudi v očitku, da je opaziti pomanjkanje tržnega pristopa. Ljudje božji! Vrtec je neprofitna organizacija. Nimamo telovadnic ali nekih za oddajo zanimivih prostorov, s katerimi bi lahko pridobivali najemnino. Še tiste večnamenske prostore, ki smo jih imeli, smo ob velikem pomanjkanju prostih mest v vrtcih namenili za skupine otrok. Kljub vsemu oddajamo hodnike, vendar od tega ne bomo obogateli. In kljub ponovno napačni ugotovitvi o tržni dejavnosti smo že v odzivnem poročilu navedli, da je tržna dejavnost iz leta v leto v porastu, konkretno v primerjavi let 2009 in 2010 za 6%. Tudi donatorska sredstva so se v primerjavi z letom 2009 v letu 2010 povečala za 26%, skupno pa smo, odkar obstaja Vrtec Ciciban Novo mesto, zbrali donacij za 114.000€, od tega večinoma v denarju.

Z veliko truda in ne po liniji najmanjšega odpora, kot nam nadzornika očitata, smo izvedli javna naročila za živila. Predvsem je to žaljiva oznaka našega dela. V odzivno poročilo smo poleg naše obrazložitve priložili tudi mnenje revizijske hiše Dinamic, ki ugotavlja, da je razpis narejen v skladu z zakonom in mnenje Ministrstva za finance, direktorata za javna naročila, zakonodajalca torej, ki v svoji obširni razlagi absolutno pritrjuje, da delamo prav. Poiskali smo množico javnih naročil preko interneta, vsi delamo na enak način. Kar je razumljivo, saj dobivamo ista navodila in razlage od zakonodajalca. Vendar pa nadzornika ne želita upoštevati niti mnenja ministrstva. Če ni kaj izpostaviti kot slabo ali nezakonito, si je pač potrebno nekaj izmisliti.

Kot je popolnoma neumestna ugotovitev, da ima Vrtec Pedenjped Novo mesto pralnico, Vrtec Ciciban Novo mesto pa storitev pranja naroča pri zunanjem izvajalcu. No, očitno se nadzornika ne moreta odločiti, naj ravnamo racionalno, kot dobri gospodarji ali pač ne. Vrtec Ciciban Novo mesto je v letih 2004 in 2005 sodeloval s sosednjim vrtcem tudi po tej strani. Vendar pa, žal, sosednji vrtec s ponujeno ceno ni mogel konkurirati drugim pralnicam. Zadnja leta, ker ne morejo postaviti tako nizkih cen, kot ostali ponudniki, se več ne odzivajo na naša povabila za oddajo ponudbe.

Oba večja novomeška vrtca spadata pod kategorijo večjih porabnikov proračunskih sredstev in kot takšna sta podvržena letnim kontrolam revizijske hiše, ki jo je za to najela naša ustanoviteljica, MO Novo mesto. Upam si trditi, da je naše poslovanje zakonito in racionalno, s čimer je seznanjena tudi ustanoviteljica preko poročil revizijske hiše. Prepričana sem, da lahko marsikomu v občini postavimo ogledalo, zato Dokončnega poročila nadzornega odbora MO Novo mesto v obstoječi obliki ne sprejemamo. Nikjer nismo našli, kakšna je odgovornost nadzornikov za prirejene in neresnične podatke, zato bomo dokončno poročilo predali v revizijo in se na podlagi revizijskega poročila odločili za naslednje korake. Ne moremo se namreč sprijazniti, da smo za naše dobro delo nagrajeni z medijsko pozornostjo v članku z naslovom NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV. Če bi pa tudi avtor članka malo podrobneje pogledal gradivo, bi opazil, da je priporočilo o združitvi vrtcev v dokončnem poročilu izločeno.

 

Majda Kušer Ambrožič,

Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto

 

POJASNILO UREDNIŠTVA

Najprej je potrebno priznati, da smo pri pripravi prispevka, kot opozarja ravnateljica Vrtca Ciciban, res spregledali, da je nadzorni odbor priporočilo o združitvi vrtcev iz dokončnega gradiva izbrisal. Izvirni članek smo zato na ustreznem mestu popravili. Obenem pa moramo opozoriti na netočnost, ki se pojavlja v gornjem ravnateljičinem odzivu.  Zapisano je namreč, da so bili vrtci za svoje dobro delo “nagrajeni z medijsko pozornostjo v članku z naslovom NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV”. Opozoriti želimo, da je naslov članka napačno naveden. Pravilni naslov članka se namreč v celoti glasi: “NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV ALI NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI?”. Naslov ustreza vsebini prispevka, v katerem smo najprej predstavili hude obtožbe, ki na vodstvi vrtcev letita s strani nadzornikov, vendar hkrati tudi odziv vodstev obeh novomeških vrtcev, ki s svojimi argumenti dokazujeta, da sta ravnali pravilno in obenem tudi zatrjujeta ter dokazujeta domnevno nestrokovnovnost, površnost in pristranskost dveh nadzornikov, ki sta opravila nadzor, in navsezadnje tudi celotnega nadzornega odbora, ki je poročilo vendarle sprejel. Se pravi, da sta medijske pozornosti deležni obe strani v enaki meri. Ustrezne ustanove (najprej občinski svet), predvsem pa javnost – nikakor pa ne mi, novinarji, bodo tisti, ki bodo na koncu morali ugotoviti, kdo je bil te medijske pozornosti upravičeno deležen in kdo morda po krivici.

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.