ODZIV NA POROČILO O VRTCIH: “ZGOLJ ŠKODLJIVI IN NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI”

| 26/09/2012

Vrtec Cicban (slika: www.ciciban-nm.si)

Na poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o domnevno slabem vodenju novomeških vrtcev smo prejeli tudi odziv Majde Kušer Ambožič, ravnateljice Vrtca Ciciban Novo mesto.  Pojasnilo objavljamo v celoti:
ZGOLJ ŠKODLJIVI IN NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI

Nadzorni odbor je v času od začetka oktobra lansko leto, ko smo predali glavnino dokumentacije, pa vse do sredine septembra letos, ko je bilo dokončno poročilo objavljeno kot točka dnevnega reda na seji občinskega sveta, po besedah g. Deliča »na hitro« (kako je šele takrat, ko delajo počasi!) preletel zaključni račun Vrtca Ciciban Novo mesto in Vrtca Pedenjped Novo mesto.

V uvodnih ugotovitvah je bila večina pozornosti namenjena Vrtcu Ciciban Novo mesto, ker je iz poslovnega poročila mogoče sklepati, da Vrtec Ciciban Novo mesto ne sodeluje z občino, ob sicer nezakoniti obnovi vrtca pa ni pridobil ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja.

Škoda, ker sta člana Nadzornega odbora ga. Ana Ponikvar in g. Damir Delič samo na hitro pregledala dokumentacijo in tako nista opazila, da v 10 zapisih o sodelovanju z občino ni nikjer zaznati nesodelovanja vrtca. Še posebej me čudi, da sta spregledala, kako smo ravno v tem letu pristopili k poenotenem vpisu v vrtec za vse novomeške vrtce, kar je terjalo res veliko sodelovanja in usklajevanja tako vrtcev, kot tudi vodje in svetovalke z Oddelka za družbene dejavnosti. In res škoda, da sta spregledala tudi to, koliko novih oddelkov smo odprli, da smo lahko sprejeli čim več čakajočih otrok. Brez sodelovanja takih uspehov ne bi dosegli. In, če bi že vse spregledala, bi ju morda o neizpodbitnem sodelovanju prepričal zapis na 16. strani Poslovnega poročila Vrtca Ciciban Novo mesto za leto 2010: »Z vodenjem aktiva ravnateljev novomeških vrtcev bistveno vplivam na medsebojno sodelovanje in poenotenje vsebin, prenašam in usklajujem želje in potrebe Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto.«

Tudi razporejanje otrok, ki so bili vpisani v enem ali drugem vrtcu, pa zanje tam ni bilo prostora, smo v sodelovanju obeh vrtcev in občine uspeli urediti tako, da so bili vsi zadovoljni. Sodelovanje Vrtca Ciciban Novo mesto s komerkoli ni nikoli bilo problem, kar bi lahko razbrala, če bi nadzornika v skoraj enem letu malo manj na hitro brala. Namreč, že več let smo tudi organizatorji prednovoletne prireditve za zaposlene in upokojene v novomeških vrtcih, kamor pa zaradi racionalizacije poleg novomeških vrtcev povabimo do zapolnitve prostih mest v dvorani še zainteresirane vrtce in osnovne šole v regiji.

Zgoraj navedeno smo sicer v nekoliko krajši in drugačni obliki poskušali razložiti v odzivnem poročilu, z dobesedno navedenimi zapisi iz poslovnega poročila, vendar neuspešno in prvotna ugotovitev je ostala.

Tudi na trditev, da vrtec ni pridobil gradbenega in uporabnega dovoljenja, smo se odzvali z obrazložitvijo, da vrtec ni bil niti naročnik del niti investitor, ni sklepal pogodb in ni lastnik objekta, ki se je obnavljal temveč ima objekt zgolj v uporabi. Kot tak tudi ne more pridobiti nobenega od obeh dovoljenj, ampak mora to urediti občina, ki pa je lastnica objekta, je bila investitor in naročnik del ter podpisnica vseh pogodb. Nadzorni odbor smo, tako mi kot tudi občina, obvestili, da je gradbeno dovoljenje bilo pridobljeno že avgusta 2011, torej še pred časom začetka nadzora našega vrtca, uporabno dovoljenje pa novembra, prav tako leta 2011. Čemu torej naročilo, da moramo nemudoma pridobiti nekaj, kar že obstaja? Če bi kateri od obeh omenjenih članov Nadzornega odbora vzpostavil osebno komunikacijo z nami, kar sicer vsi, takšni in drugačni nadzorniki obvezno naredijo tekom nadzora, bi mu s to informacijo tudi postregli. Ampak očitno je bilo bolje nič vedeti in seveda napisati, kot da smo naredili ali delamo nekaj narobe.

Očitano nam je tudi ohlapno planiranje in s tem ali zaradi tega večja porabo proračunskega denarja.

Pa to ni res! Predvsem ne prihaja do povečane porabe. Strokovnjak z računovodskega področja bi ta podatek zelo hitro našel. Namreč, v letu 2010 je bilo v proračunu z rebalansom za Vrtec Ciciban zagotovljenih 2.000.000€, porabili pa smo jih slabih 1.900.000€. Obrazložitev posameznih postavk, kjer je prišlo do odstopanj, je na zelo konkretni ravni posredovana v našem odzivnem poročilu. V letu 2010 je začel veljati zakon, po katerem so imeli drugi, tretji itd. otroci iz iste družine vrtec brezplačen, delež staršev pa je pokrivalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Povsem logično je, da so se zaradi tega prihodki s strani staršev zmanjšali, zvečali pa prihodki s strani ministrstva. Prav tako je bil znotraj Pravilnika za sprejem otrok v vrtec sprejet kriterij, ki je absolutno izključeval sprejetje otrok iz drugih občin (zgolj zato, da smo lahko v novomeške vrtce sprejeli čim več otrok iz naše občine). Posledično je bilo manj prihodkov iz drugih občin. V odzivnem poročilu smo temeljito razložili razloge za odstopanja, vendar jih, kot vse kaže, ni imel nihče interesa prebrati. Še zlasti, ker smo opozorili na napake, namerne ali nenamerne, s strani nadzornikov. Kot primer naj navedem podatek na postavki »drugi stroški«, ki naj bi se zvišali za 42% ( na strani 12 dokončnega poročila …), ki je gladko prekopiran s strani 6 tega istega poročila. V odzivnem poročilu smo na to opozorili (str.:24): Trditev Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v zvezi s porastom drugih stroškov glede na leto 2009 je nepravilna, saj so se le-ti znižali – v letu 2009 so drugi stroški znašali 1.769,00 €, v letu 2010 pa 1.282,00 €, torej so se znižali za 43%. Iz poročila je bilo ugotovljeno, da je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto to trditev samo prekopiral iz analize stroškov Vrtca Pedeniped Novo mesto.

V nadaljevanju ugotovitev nadzornikov smo opozorili na očitno nerazumevanje posameznih postavk, saj nadzorniki mešajo sponzorstvo in donatorstvo, kot tudi napačno sestavljajo in berejo različne tabele, in potem hote ali nehote ustvarjajo negativno sliko o poslovanju našega vrtca. Očitno ustvarjanje lažne predstave o delovanju in poslovanju vrtca je tudi v očitku, da je opaziti pomanjkanje tržnega pristopa. Ljudje božji! Vrtec je neprofitna organizacija. Nimamo telovadnic ali nekih za oddajo zanimivih prostorov, s katerimi bi lahko pridobivali najemnino. Še tiste večnamenske prostore, ki smo jih imeli, smo ob velikem pomanjkanju prostih mest v vrtcih namenili za skupine otrok. Kljub vsemu oddajamo hodnike, vendar od tega ne bomo obogateli. In kljub ponovno napačni ugotovitvi o tržni dejavnosti smo že v odzivnem poročilu navedli, da je tržna dejavnost iz leta v leto v porastu, konkretno v primerjavi let 2009 in 2010 za 6%. Tudi donatorska sredstva so se v primerjavi z letom 2009 v letu 2010 povečala za 26%, skupno pa smo, odkar obstaja Vrtec Ciciban Novo mesto, zbrali donacij za 114.000€, od tega večinoma v denarju.

Z veliko truda in ne po liniji najmanjšega odpora, kot nam nadzornika očitata, smo izvedli javna naročila za živila. Predvsem je to žaljiva oznaka našega dela. V odzivno poročilo smo poleg naše obrazložitve priložili tudi mnenje revizijske hiše Dinamic, ki ugotavlja, da je razpis narejen v skladu z zakonom in mnenje Ministrstva za finance, direktorata za javna naročila, zakonodajalca torej, ki v svoji obširni razlagi absolutno pritrjuje, da delamo prav. Poiskali smo množico javnih naročil preko interneta, vsi delamo na enak način. Kar je razumljivo, saj dobivamo ista navodila in razlage od zakonodajalca. Vendar pa nadzornika ne želita upoštevati niti mnenja ministrstva. Če ni kaj izpostaviti kot slabo ali nezakonito, si je pač potrebno nekaj izmisliti.

Kot je popolnoma neumestna ugotovitev, da ima Vrtec Pedenjped Novo mesto pralnico, Vrtec Ciciban Novo mesto pa storitev pranja naroča pri zunanjem izvajalcu. No, očitno se nadzornika ne moreta odločiti, naj ravnamo racionalno, kot dobri gospodarji ali pač ne. Vrtec Ciciban Novo mesto je v letih 2004 in 2005 sodeloval s sosednjim vrtcem tudi po tej strani. Vendar pa, žal, sosednji vrtec s ponujeno ceno ni mogel konkurirati drugim pralnicam. Zadnja leta, ker ne morejo postaviti tako nizkih cen, kot ostali ponudniki, se več ne odzivajo na naša povabila za oddajo ponudbe.

Oba večja novomeška vrtca spadata pod kategorijo večjih porabnikov proračunskih sredstev in kot takšna sta podvržena letnim kontrolam revizijske hiše, ki jo je za to najela naša ustanoviteljica, MO Novo mesto. Upam si trditi, da je naše poslovanje zakonito in racionalno, s čimer je seznanjena tudi ustanoviteljica preko poročil revizijske hiše. Prepričana sem, da lahko marsikomu v občini postavimo ogledalo, zato Dokončnega poročila nadzornega odbora MO Novo mesto v obstoječi obliki ne sprejemamo. Nikjer nismo našli, kakšna je odgovornost nadzornikov za prirejene in neresnične podatke, zato bomo dokončno poročilo predali v revizijo in se na podlagi revizijskega poročila odločili za naslednje korake. Ne moremo se namreč sprijazniti, da smo za naše dobro delo nagrajeni z medijsko pozornostjo v članku z naslovom NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV. Če bi pa tudi avtor članka malo podrobneje pogledal gradivo, bi opazil, da je priporočilo o združitvi vrtcev v dokončnem poročilu izločeno.

 

Majda Kušer Ambrožič,

Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto

 

POJASNILO UREDNIŠTVA

Najprej je potrebno priznati, da smo pri pripravi prispevka, kot opozarja ravnateljica Vrtca Ciciban, res spregledali, da je nadzorni odbor priporočilo o združitvi vrtcev iz dokončnega gradiva izbrisal. Izvirni članek smo zato na ustreznem mestu popravili. Obenem pa moramo opozoriti na netočnost, ki se pojavlja v gornjem ravnateljičinem odzivu.  Zapisano je namreč, da so bili vrtci za svoje dobro delo “nagrajeni z medijsko pozornostjo v članku z naslovom NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV”. Opozoriti želimo, da je naslov članka napačno naveden. Pravilni naslov članka se namreč v celoti glasi: “NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV ALI NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI?”. Naslov ustreza vsebini prispevka, v katerem smo najprej predstavili hude obtožbe, ki na vodstvi vrtcev letita s strani nadzornikov, vendar hkrati tudi odziv vodstev obeh novomeških vrtcev, ki s svojimi argumenti dokazujeta, da sta ravnali pravilno in obenem tudi zatrjujeta ter dokazujeta domnevno nestrokovnovnost, površnost in pristranskost dveh nadzornikov, ki sta opravila nadzor, in navsezadnje tudi celotnega nadzornega odbora, ki je poročilo vendarle sprejel. Se pravi, da sta medijske pozornosti deležni obe strani v enaki meri. Ustrezne ustanove (najprej občinski svet), predvsem pa javnost – nikakor pa ne mi, novinarji, bodo tisti, ki bodo na koncu morali ugotoviti, kdo je bil te medijske pozornosti upravičeno deležen in kdo morda po krivici.

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentarji (438)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 12/06/2014
 2. maxagency.com | 14/06/2014
 3. cheapest place to buy viagra uk | 18/06/2014
 4. car keys | 18/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb discount code | 20/06/2014
 7. somanabolic muscle maximizer review | 20/06/2014
 8. iherb coupons | 20/06/2014
 9. click here button | 21/06/2014
 10. iherb discount code | 22/06/2014
 11. play free games | 25/06/2014
 12. buy cialis | 27/06/2014
 13. Lie detector | 27/06/2014
 14. premature ejaculation yoga treatment | 28/06/2014
 15. Social Media Marketing Tools | 29/06/2014
 16. Nikon D3200 Price Hyderabad | 30/06/2014
 17. Free XBOX Live codes today only | 30/06/2014
 18. elo boost | 30/06/2014
 19. prostate cancer | 03/07/2014
 20. escritorio de advocacia | 03/07/2014
 21. tenant screening | 04/07/2014
 22. Health | 04/07/2014
 23. graphic design | 04/07/2014
 24. generic cialis 30 | 05/07/2014
 25. Finance | 05/07/2014
 26. maleedge extender device | 06/07/2014
 27. Liberty | 06/07/2014
 28. rebelmouse.com/somanabolicmusclemaximizerrr | 06/07/2014
 29. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 30. licence-referencement-mulhouse.appspot.com | 07/07/2014
 31. poplar table | 07/07/2014
 32. kolikkopelit.widezone.net | 08/07/2014
 33. iherb coupon code | 08/07/2014
 34. hairy anus | 08/07/2014
 35. cialis wiki | 08/07/2014
 36. iherb coupons | 08/07/2014
 37. water ionizers | 08/07/2014
 38. Package | 08/07/2014
 39. best gold prices from africa | 08/07/2014
 40. mark cobb | 09/07/2014
 41. the forest hack | 09/07/2014
 42. Business | 09/07/2014
 43. workout obsession | 09/07/2014
 44. iherb coupon codes | 10/07/2014
 45. league of legends elo boost | 10/07/2014
 46. iherb coupon | 10/07/2014
 47. pineapple smoothie | 10/07/2014
 48. ubrania dla dzieci | 10/07/2014
 49. new books on lung cancer | 10/07/2014
 50. nokia pc suite for mac | 11/07/2014
 51. framed shower houston | 11/07/2014
 52. Opzioni Binarie | 11/07/2014
 53. activation key | 11/07/2014
 54. clash of clans cheats | 11/07/2014
 55. bankruptcy attorney Miami | 11/07/2014
 56. buy fifa 14 coins | 11/07/2014
 57. Games | 11/07/2014
 58. bramy lódz | 11/07/2014
 59. mieszkania warszawa | 11/07/2014
 60. clash of clans hack | 12/07/2014
 61. Home | 12/07/2014
 62. Diindolylmethane | 12/07/2014
 63. clash of clans cheats | 12/07/2014
 64. Fashion | 13/07/2014
 65. water ionizer | 13/07/2014
 66. adelgaza 20 | 13/07/2014
 67. part time jobs | 14/07/2014
 68. SEO Expert San Diego CA | 14/07/2014
 69. pressure cooking eggs | 14/07/2014
 70. Silver Buyers | 14/07/2014
 71. overnight pet sitter naples fl | 14/07/2014
 72. kangen water | 14/07/2014
 73. cialis contre indication | 15/07/2014
 74. online cigars | 15/07/2014
 75. Read the Full Write-up | 15/07/2014
 76. hentai | 16/07/2014
 77. stop | 16/07/2014
 78. Mynt Products | 16/07/2014
 79. rent a boat at paleokastritsa | 16/07/2014
 80. creare site | 17/07/2014
 81. how to delay ejaculation in men naturally | 17/07/2014
 82. LINK M88 | 17/07/2014
 83. local | 18/07/2014
 84. geo news latest | 18/07/2014
 85. best price services | 18/07/2014
 86. official source | 18/07/2014
 87. beauty slimming plan | 18/07/2014
 88. kangen water | 18/07/2014
 89. cancun insider tips | 18/07/2014
 90. Houston Implant | 19/07/2014
 91. achat cialis pharmacie | 19/07/2014
 92. achat cialis avis | 20/07/2014
 93. cialis 20mg | 20/07/2014
 94. DVLA Number Plates | 21/07/2014
 95. seo in pueblo Colorado | 21/07/2014
 96. Mia | 21/07/2014
 97. Suara Bakrie | 21/07/2014
 98. facebook fan page | 21/07/2014
 99. Energy Booster | 22/07/2014
 100. achat cialis 5mg | 22/07/2014
 101. napedy do bram przesuwnych | 23/07/2014
 102. rolety dzien noc katowice | 23/07/2014
 103. Fotograf Torun | 23/07/2014
 104. badanie wariografem | 24/07/2014
 105. rozliczanie podatku z niemiec | 24/07/2014
 106. salaire foot | 24/07/2014
 107. Weight Loss | 24/07/2014
 108. best laptop backpack | 24/07/2014
 109. budowanie masy miesniowej | 24/07/2014
 110. kaffeevollautomat gastroback test | 24/07/2014
 111. Infant Swimming Instructor Certification | 24/07/2014
 112. Crotchless Knickers | 25/07/2014
 113. pain clinic houston tx | 25/07/2014
 114. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 115. denver bachelor party | 26/07/2014
 116. laundry room design | 26/07/2014
 117. hand made | 26/07/2014
 118. Top Web Hosting Reviews | 26/07/2014
 119. kasinospel | 27/07/2014
 120. Ontario | 27/07/2014
 121. payday loans for bad credit | 27/07/2014
 122. Private number plates | 27/07/2014
 123. rate of uk payday loans | 28/07/2014
 124. Low interest uk payday loan | 28/07/2014
 125. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 126. austin cosmetic dentist | 29/07/2014
 127. ed and premature ejaculation | 29/07/2014
 128. visit poster's website | 29/07/2014
 129. Dallas contractors | 29/07/2014
 130. lidocaine for premature ejaculation | 29/07/2014
 131. Note 4 | 29/07/2014
 132. medical billing software | 29/07/2014
 133. pragniemy zatrzymac mlodosc | 29/07/2014
 134. rozkwit krakowa | 29/07/2014
 135. stomatolog wrzesnia | 30/07/2014
 136. alkaline water ionizer | 30/07/2014
 137. how to use wondershare video editor | 30/07/2014
 138. best 3d printing machine | 30/07/2014
 139. przewóz osób warszawa | 30/07/2014
 140. How to cut your grocery bills in half | 30/07/2014
 141. Avery | 30/07/2014
 142. Dog Bed | 30/07/2014
 143. Montblanc Pen Polish | 31/07/2014
 144. cialis once a day | 31/07/2014
 145. cd label making | 31/07/2014
 146. gov credit monitoring | 31/07/2014
 147. home interiors | 01/08/2014
 148. Dead Ring Cymbal Mutes | 01/08/2014
 149. read what he said | 01/08/2014
 150. News | 01/08/2014
 151. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 152. The Expendables 3 (2014)(dvd5)(Nl subs) DVDSCR SAM TBS | 02/08/2014
 153. Love story in Hindi | 02/08/2014
 154. Comparison Shopping Website | 02/08/2014
 155. chicken coop ideas | 02/08/2014
 156. linkedin sign up | 02/08/2014
 157. expendables 3 for free | 03/08/2014
 158. JavaTpoint | 03/08/2014
 159. teeth whitening fast | 03/08/2014
 160. liposculpture nyc | 03/08/2014
 161. great post to read | 03/08/2014
 162. what does premature ejaculation feel like | 04/08/2014
 163. more info | 04/08/2014
 164. daily news | 04/08/2014
 165. remxgxncbxvemdfchnf | 04/08/2014
 166. click over here now | 05/08/2014
 167. reseller baju online | 05/08/2014
 168. rx bestseller cialis | 05/08/2014
 169. yrttiteesekoitus | 05/08/2014
 170. tabasco | 05/08/2014
 171. Cheap Viagra | 06/08/2014
 172. free The Expendables 3 | 06/08/2014
 173. cialis ou acheter | 06/08/2014
 174. dog bed | 06/08/2014
 175. online marketing | 07/08/2014
 176. music download | 07/08/2014
 177. think and grow rich walmart | 07/08/2014
 178. You Can Check Here | 07/08/2014
 179. sacred 3 trainer | 07/08/2014
 180. download The Expendables 3 | 07/08/2014
 181. tynki zewnetrzne | 08/08/2014
 182. utorrent download The Expendables 3 | 08/08/2014
 183. fotografia slubna Rzeszów | 08/08/2014
 184. SPRZEGLO | 08/08/2014
 185. download The Expendables 3 free online | 08/08/2014
 186. RecTec Grills | 08/08/2014
 187. grand canyon trips | 08/08/2014
 188. hindi The Expendables 3 download free | 09/08/2014
 189. achat cialis en belgique | 09/08/2014
 190. click here., | 09/08/2014
 191. shopping games online | 09/08/2014
 192. read the full info here | 09/08/2014
 193. indretningsarkitekt | 09/08/2014
 194. olej z czarnuszki | 09/08/2014
 195. travel tips | 10/08/2014
 196. lawyer | 10/08/2014
 197. follow | 11/08/2014
 198. retreat in thailand | 11/08/2014
 199. myacn.com | 12/08/2014
 200. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 201. tweezers | 12/08/2014
 202. Tanning Lotion | 12/08/2014
 203. cialis pillola | 12/08/2014
 204. sex | 12/08/2014
 205. harp loans Dunwoody | 13/08/2014
 206. epic fails compilation | 13/08/2014
 207. suboxone withdrawal | 13/08/2014
 208. paddle hair brush | 13/08/2014
 209. paleo recipe book | 13/08/2014
 210. online shopping for women | 13/08/2014
 211. palestinian goat sex | 14/08/2014
 212. emergency plumbing conroe tx | 14/08/2014
 213. uae web management | 14/08/2014
 214. jewelry for girl | 15/08/2014
 215. warehouse | 15/08/2014
 216. how can i make my boyfriend last longer in bed | 15/08/2014
 217. escort daten in | 15/08/2014
 218. distribute a press release | 15/08/2014
 219. nail fungus | 15/08/2014
 220. paleo recipe book | 15/08/2014
 221. cheap facebook group promotion | 16/08/2014
 222. cialis 5 mg prezzo | 16/08/2014
 223. Chicago criminal lawyer | 16/08/2014
 224. e cigarette | 17/08/2014
 225. viagra | 17/08/2014
 226. tubeviperx program | 17/08/2014
 227. fiverr backlinks | 17/08/2014
 228. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 229. karaoke birmingham chinatown | 17/08/2014
 230. $1000 Profit in 30 Minute Proven Binary Trading Strategy | 17/08/2014
 231. ms88cn | 17/08/2014
 232. buy youtube likes | 17/08/2014
 233. golf lingo quiz | 17/08/2014
 234. arganolie discount | 17/08/2014
 235. бесплатно скачать панджаби Неудержимые 3 | 18/08/2014
 236. leaflet distribution leicester | 18/08/2014
 237. videos cachondeo | 18/08/2014
 238. ??µ???ατ??? | 18/08/2014
 239. cialis commercial | 18/08/2014
 240. Carson Fusha | 18/08/2014
 241. love graphics | 19/08/2014
 242. oral syringes for pets | 19/08/2014
 243. Evidence tracker | 19/08/2014
 244. find this | 19/08/2014
 245. Online Coupons | 19/08/2014
 246. weight loss camp | 20/08/2014
 247. site here | 20/08/2014
 248. click here | 20/08/2014
 249. 360ISO REVIEW | 20/08/2014
 250. thai massage | 20/08/2014
 251. thai massage dublin | 20/08/2014
 252. roz tilefona | 20/08/2014
 253. Making Money | 20/08/2014
 254. sports | 20/08/2014
 255. Kannada Language | 20/08/2014
 256. Verified Forex Binary Education | 20/08/2014
 257. lawyers | 21/08/2014
 258. cupboards | 21/08/2014
 259. hills home market complaints | 21/08/2014
 260. unsecure | 21/08/2014
 261. Kids & Teens | 21/08/2014
 262. you tube videos | 21/08/2014
 263. bitcoin slots | 21/08/2014
 264. first sax | 21/08/2014
 265. Globetrotter | 21/08/2014
 266. Flight Tickets | 22/08/2014
 267. buy cuban cigars online | 22/08/2014
 268. Sukneles | 22/08/2014
 269. camilo concha | 22/08/2014
 270. ce credits for massage therapy | 23/08/2014
 271. buy cuban cigars online | 23/08/2014
 272. live sex | 23/08/2014
 273. buy cheap likes | 23/08/2014
 274. Penis enlargement | 23/08/2014
 275. Penis enlargement | 23/08/2014
 276. cialis free trial | 23/08/2014
 277. habanos cuban cigars | 23/08/2014
 278. cigar | 23/08/2014
 279. cuban cigars | 23/08/2014
 280. vegas robaina cigars | 23/08/2014
 281. Viagra | 23/08/2014
 282. alone heart | 24/08/2014
 283. cialis generico paypal | 24/08/2014
 284. discover this info here | 24/08/2014
 285. Network Marketing Leaders | 24/08/2014
 286. Networking | 24/08/2014
 287. Chicago Wedding Cinematographer | 25/08/2014
 288. the site | 25/08/2014
 289. estrazioni lotto | 25/08/2014
 290. my blog | 25/08/2014
 291. edward maldonado | 25/08/2014
 292. is online dating destroying love | 25/08/2014
 293. stresser | 25/08/2014
 294. how to delay your period with birth control pills | 25/08/2014
 295. Popcorn Removal | 25/08/2014
 296. emily bronte movies | 26/08/2014
 297. bforex احتيال | 26/08/2014
 298. sports betting | 26/08/2014
 299. ford raptor parts | 26/08/2014
 300. How To Make Money Online | 26/08/2014
 301. bus tours to new york from charlottetown | 26/08/2014
 302. Albuquerque Appliance Repair | 27/08/2014
 303. custom wordpress theme design | 27/08/2014
 304. renta de autos en cancun | 27/08/2014
 305. dryer vent cleaning NOVA | 27/08/2014
 306. great powerpoint presentations 2014 | 27/08/2014
 307. india travel & tourism | 28/08/2014
 308. wholesale makeup | 28/08/2014
 309. Skip Tracing | 28/08/2014
 310. Porno Filmes | 28/08/2014
 311. click here | 28/08/2014
 312. Halifax Homes for Sale | 29/08/2014
 313. my site | 29/08/2014
 314. coupon | 29/08/2014
 315. Viagra Pill | 29/08/2014
 316. fish oil omega 3 | 29/08/2014
 317. Viagra Pills | 30/08/2014
 318. spam | 30/08/2014
 319. Payday loans | 30/08/2014
 320. Leena Gagliardi | 30/08/2014
 321. argent | 30/08/2014
 322. Sara Schwartz Gluck | 30/08/2014
 323. pirater un compte facebook | 31/08/2014
 324. cialis gratuit | 31/08/2014
 325. health and beauty | 31/08/2014
 326. assfuck | 31/08/2014
 327. whatsapp hack | 01/09/2014
 328. pest control houston | 01/09/2014
 329. mortgage broker Farmington Hills | 01/09/2014
 330. appliance repair near Bronx | 01/09/2014
 331. appliance repair in Yonkers NY | 01/09/2014
 332. Autoskup040.pl Lublin | 01/09/2014
 333. whatsapp hack | 02/09/2014
 334. data recovery wizard | 02/09/2014
 335. Cialis | 02/09/2014
 336. appliance repair Surprise | 02/09/2014
 337. partition recovery mac | 02/09/2014
 338. New Life ESL Reviews | 02/09/2014
 339. auto skup | 02/09/2014
 340. wykonczenia wnetrz kraków | 02/09/2014
 341. tworzenie stron www lódz | 03/09/2014
 342. appliance repair Surprise | 03/09/2014
 343. valium without prescription | 03/09/2014
 344. appliance repair Avondale | 03/09/2014
 345. Baltasar sanchez haz | 03/09/2014
 346. carpet cleaners pretoria | 03/09/2014
 347. common sense for entrepreneurs | 04/09/2014
 348. aagadu songs free download | 04/09/2014
 349. lasik astigmatism | 04/09/2014
 350. m?s info | 04/09/2014
 351. race cycler compensation review | 04/09/2014
 352. anal | 04/09/2014
 353. Glass Replacement in Tempe | 04/09/2014
 354. perth web designers | 05/09/2014
 355. locksmith in Ann Arbor | 05/09/2014
 356. website shop | 05/09/2014
 357. LH Thomson | 05/09/2014
 358. abcchauffeurs | 05/09/2014
 359. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 360. best pay day loans | 05/09/2014
 361. Chicago Appliance Repair Best Rated Best Rated appliance repair Chicago | 05/09/2014
 362. Marijuana seeds canada | 05/09/2014
 363. furniture for children | 06/09/2014
 364. dubai angels | 06/09/2014
 365. perimeter intrusion detection system | 06/09/2014
 366. payday loans | 06/09/2014
 367. enrabar gajas | 07/09/2014
 368. Seoagency.co.id Konsultan Jasa SEO | 07/09/2014
 369. germantown sunroom | 07/09/2014
 370. columbia sunroom | 07/09/2014
 371. nether cheats | 07/09/2014
 372. oxycontin online | 07/09/2014
 373. leather leggings | 07/09/2014
 374. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 375. hydrocodone without prescription | 07/09/2014
 376. springfield sunroom | 07/09/2014
 377. buy ambien | 08/09/2014
 378. Fifa15 free tokens | 08/09/2014
 379. cialis | 08/09/2014
 380. buy tramadol | 08/09/2014
 381. code reduc | 08/09/2014
 382. bloodydecks | 08/09/2014
 383. how to last longer in bed without pills for men | 08/09/2014
 384. fishing reports | 08/09/2014
 385. divorce attorney maryland | 08/09/2014
 386. PC Doktor | 09/09/2014
 387. Tough iPhone 6 Case | 09/09/2014
 388. Cialis | 09/09/2014
 389. Aspergers | 09/09/2014
 390. website design in perth | 09/09/2014
 391. Affiliate Marketing Programs That Pay | 10/09/2014
 392. Aspergers Quiz | 10/09/2014
 393. Aspergers Quiz | 10/09/2014
 394. Criminal Lawyer Toronto | 10/09/2014
 395. web design in perth | 10/09/2014
 396. banana blue | 11/09/2014
 397. loyal 9 reviews | 11/09/2014
 398. apertura de cajas fuertes murcia | 11/09/2014
 399. fruit diet weight loss | 11/09/2014
 400. Genevieve | 11/09/2014
 401. Elizabeth Betsey Hapner | 12/09/2014
 402. annuaire téléphonique | 12/09/2014
 403. Elizabeth L Hapner | 12/09/2014
 404. Hacking Tutorials | 12/09/2014
 405. hearthstone arena guide | 13/09/2014
 406. penis extender | 13/09/2014
 407. Team experience | 14/09/2014
 408. See the how-to here | 14/09/2014
 409. ballet videos | 14/09/2014
 410. kasur busa | 14/09/2014
 411. easy 100 reviews | 14/09/2014
 412. Guia de negocios | 14/09/2014
 413. tuppersex | 14/09/2014
 414. free porn | 14/09/2014
 415. Calculate the date of birth exactly | 15/09/2014
 416. gay images | 15/09/2014
 417. payday loans | 15/09/2014
 418. Family Law | 15/09/2014
 419. DestinyGameInfo - Info, Clips, Hacks and more | 15/09/2014
 420. Online ged classes | 15/09/2014
 421. buy seo uk | 16/09/2014
 422. xlovecam hack tool 2013 | 16/09/2014
 423. Newport Beach CA | 16/09/2014
 424. Newport Beach CA | 16/09/2014
 425. Newport Beach | 16/09/2014
 426. drysol reviews | 16/09/2014
 427. Commercial Cleaning | 16/09/2014
 428. betboo | 16/09/2014
 429. web design dallas | 16/09/2014
 430. betboo | 16/09/2014
 431. slab leak repair | 16/09/2014
 432. vince stanzione | 17/09/2014
 433. betboo | 17/09/2014
 434. بفركس احتيال | 17/09/2014
 435. horny chelsea ferguson, | 17/09/2014
 436. Real Estate School License | 17/09/2014
 437. marketplace | 17/09/2014
 1. Čuvar Miha pravi:

  Đamirakuaj Delić 🙂 ROFL Kdo bo pa njegove firme nadzoroval?