NOVO MESTO: RESNE TEŽAVE Z ONESNAŽENOSTJO OKOLJA

| 25/09/2012

Novo mesto ima nekaj resnih težav z onesnaženostjo okolja, ugotavlja študija, ki jo je po naročilu Mestne občine Novo mesto naredilo podjetje Boson, d.o.o. iz Ljubljane. Ključni okoljski problemi novomeške občine so v preveliki onesnaženosti zraka s prašnimi delci, v onesnaženosti zraka z ozonom, občasna neustreznost pitne vode na vodnih virih, obremenjenost prebivalstva s hrupom na mestnih vpadnicah, velika obremenjenost okolja z odpadki, preveliko svetlobno onesnaženje in premajhno ločevanje odpadkov.

ONESNAŽENOST ZRAKA S PRAŠNIMI DELCI

Predvsem novomeška industrija, v manjši meri pa tudi promet in gospodinjstva sta glavni vzrok, da je novomeška občina močno obremenjena z onesnaženostjo zraka s prašnimi delci (PM10). Prašni delci (PM10) povečujejo umrljivost zaradi bolezni dihal, srca in ožilja. Dovoljena dnevna mejna koncentracija je 50 mikrogramov na kubični meter (mcg/m3,) pri čemer je dovoljeno preseganje 35-krat v koledarskem letu. V Novem mestu so bile leta 2010 mejne vrednosti presežene kar 60-krat, leta 2011 pa kar 70-krat. Nekoliko boljše je stanje pri merjenju povprečne letne koncentracije. Letna mejna koncentracija je namreč 40 mcg/m3. V Mestni občini Novo mesto je le-ta nižja, vendar dosega še vedno visokih 31 mcg/m3.

Kot rečeno, je glavni razlog za onesnaženje s prašnimi delci industrija. Rešitev problema je npr. v namestitvi filtrov na industrijskih obratih. Velik problem je tudi v tem, da več kot polovica objektov na območju Novega mesta ne uporablja zemeljskega plina, čeprav je območje Novega mesta kar 98 % plinificirano. Če bi se torej gospodinjstva in podjetja priključevala na plinsko omrežje, bi to v znatni meri razbremenilo onesnaženje zraka.

ONESNAŽENOST ZRAKA Z OZONOM

Predvsem motorni promet, pa tudi industrija in gospodinjstva so glavni razlog, da je Novo mesto, tako kot večina Slovenije, preonesnažena z visoko koncentracijo ozona v zraku. Merijo se največje urne koncentracije ozona v zraku, pri čemer maksimalna 8-urna drseča vrednost ozona ne sme biti višja od 120 mikrogramov na kubični meter. V Novem mestu so leta 2004 z mobilno postajo namerili 124 mcg/m3.

Na žalost podatka o številu dni s preseženo ciljno vrednostjo ozona v koledarskem letu nimajo. So pa raziskovalci prišli do podatka, da so bile v celotnem območju jugovzhodne Slovenije (kamor spada tudi Novo mesto) v obdobju 2005 – 2009 presežene mejne vrednosti koncentracije ozona, pri čemer pa nimamo podatka o tem, kolikokrat se je to zgodilo.

Tudi tukaj se kot ena glavnih rešitev problema omenja nadaljnje priključevanje objektov na plinovodno omrežje.

ONESNAŽENOST V STANOVANJSKIH NASELJIH V BLIŽINI INDUSTRIJSKIH OBMOČIJ NI ZNANA

Poročilo kot poseben problem pri preučevanju onesnaženosti okolja navaja dejstvo, da se na območju Mestne občine Novo mesto razen tukaj opisanih ne izvajajo meritve ostalih onesnaževal v zraku, zato stanje onesnaženosti zraka v celoti ni znano. Predvsem ni poznan vpliv emisij na koncentracije onesnaževal v stanovanjskih območjih v bližini virov emisij (stanovanjski objekti v neposredni bližini industrijskih območij).

SLABO KEMIJSKO STANJE KRKE SE JE MEDTEM IZBOLJŠALO

Eden večjih novomeških problemov okolja v zadnjih letih je bilo kemijsko onesnaženje reke Krke na odseku Soteska – Kronovo. Krka je imela v letih 2008 in 2009 previsoko vsebnost tributilkositrovih spojin, pri čemer se kot vzrok navaja industrija.

Vendar neposrednega povzročitelja niso odkrili, dejstvo pa je, da se je stanje v letih 2010 in 2011 izboljšalo in ga na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) sedaj ocenjujejo kot dobrega. ARSO še priporoča, da se mora obvezno redno spremljati vrednosti omenjenih spojin in da se mora v primeru povečanja le-teh raziskati in odpraviti vzrok onesnaževanja.

OBČASNA NEUSTREZNA KAKOVOST PITNE VODE NA VODNIH VIRIH

Čeprav je med prebivalci Novega mesta bolj ali manj zakoreninjeno mnenje, da je voda, ki priteče po naših pipah, visoke kvalitete, temu ni vedno tako. Kot vemo, moramo že ka lep čas vodo iz naših pip prekuhavati. Močnejše padavine, čas taljenja snega, gnojenje, divja odlagališča in onesnažene jame so vzroki, da mikrobiološke in fizikalno-kemične lastnosti novomeške vode niso vedno ustrezne. Delež neustreznih vzorcev pri mikrobiološki analizi je bil v letu 2010 4,1%, delež neustreznih vzorcev pri fizikalno-kemični analizi pa 0,2 odstotka.

Kot glavna rešitev problema se v poročilu navaja namestitev ultrafiltracija surove vode na glavnih vodnih virih Jezero in Stopiče. Poleg tega je potreben reden monitoring, javno poročanje (enkrat letno), nov režim ravnanja z vodnimi viri in dezinfekcija s plinskim klorom.

OBREMENJENOST PREBIVALSTVA S HRUPOM

Preobremenjena so tudi naša ušesa, ugotavlja poročilo. Natančna študija na žalost še ni bila narejena, vendar lahko na podlagi ocene, ki jo je podala študija iz leta 2009, sklepamo, da so območja v bližini avtocest in tudi območja ob vseh glavnih vpadnicah v mestu preobremenjena s hrupom. Prav tako je bilo narejeno vzorčno modeliranje na odseku Kandijske ceste, ki je pokazalo, da vrednosti hrupa v stanovanjskih objektih v prvi vrsti ob prometnici presegajo dovoljene mejne vrednosti. Še več, pri nekaterih objektih so bile presežene celo kritične vrednosti. Poročevalci ocenjujejo, da je tudi ob ostalih glavnih novomeških cestah pričakovati podobne rezultate.

V poročilu so kot ukrepi proti hrupu navedene rekonstrukcije cest, in sicer gradnja z absorpcijskim asfaltom in protihrupne ograje.

OBREMENJENOST OKOLJA Z ODPADKI

Tako gospodinjstva kot tudi podjetja so navedena kot glavni vir onesnaženja okolja z gradbenimi in gospodinjskimi odpadki. V mestni občini Novo mesto je tako kar 243 divjih odlagališč (po podatku iz leta 2011), ki vsebujejo 6.450 kubičnih metrov odpadkov. Prav tako so odkrili kar 29 onesnaženih jam, pri čemer so številke seveda lahko še večje.

Poročilo navaja, da bo potrebno jame očistiti. V prvi vrsti se bo treba lotiti jam, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ter mrhovino. Prav tako je potrebno preprečevati nadaljnje onesnaževanje.

SVETLOBNO ONESNAŽENJE

Uredbe o svetlobnem onesnaženju zahtevajo, da morajo biti vse svetilke javne razsvetljave skladne z ustreznimi uredbami. V novomeški občini smo še svetlobna leta oddaljeni od tega cilja, saj je bilo v letu 2011 kar 73 % svetilk še vedno neskladnih. Letna poraba elektrike za javno razsvetljavo na prebivalca bi morala biti 44,5 kWh na prebivalca, v Novem mestu pa je ta poraba skoraj dvakrat večja, saj dosega 76,96 kWh na prebivalca.

Ukrep, ki bo stanje popravil, je seveda jasen: potrebno bo zamenjati stare neskladne svetilke z novimi.

LOČEVANJE ODPADKOV

V okviru Centra za ravnanje z odpadki (CEROD), kjer skrbijo za naše smeti, ločevanje odpadkov ni ustrezno urejeno, ugotavlja poročilo. V letu 2008 se je le 7 % vseh zbranih odpadkov oddalo predelovalcem kot ločena frakcija. Ta številka je v obdobju 2008-2010 sicer malce večja, 12 %, vendar še vedno odločno prenizka.

Rešitev problema naj bi se po zagotovilu odgovornih obetala že do konca leta 2012 , ko naj bi se zaključila duga faza CEROD II, in sicer z izgranjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov in/ali z vspostavitvijo več podcentrov za ločevanje odpadkov.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO BO MORALA PRIPRAVITI OKOLJEVARSTVENI PROGRAM

Mestna občina Novo mesto je poročilo naročila v skladu z zakonom o varstvu okolja, ki ji nalaga, da vsaka štiri leta pripravi in objavi tovrstno študijo. Poročilo je podlaga za pripravo občinskega programa varstva okolja (OPVO) z operativnimi programi, ki morajo biti usklajeni tudi z nacionalnim programom varstva okolja.

Kot so v svojem poročilu pojasnili v Mestni občini Novo mesto, bo občinski okoljevarstveni program, ko bo sprejet, „omogočil boljše načrtovanje in preglednost potreb ter aktivnosti na področju varstva okolja. Občina bo lahko premišljeno usmerjala sredstva na tista področja, kjer je najbolj nujno ukrepati in v tiste projekte, ki dajejo največji učinek glede na vložke. Poleg tega lahko občina z OPVO spodbudi aktivnejši odnos občanov do varstva okolja in vzpostavi sodelovanje z občani, podjetji in državo na tem področju.“

Poročilo se nanaša na stanje v letih 2007 – 2011. Osnutek poročila je bil narejen januarja leta 2012. Takrat je bil predstavljen Mestni občini Novo mesto, ki je nanj podala svoje pripombe. Maja 2012 je bila nato izvedena predstavitev, na katero so bili povabljeni ključni akterji v MONM (Krka, URSA, Revoz, TPV) ter pristojne institucije (Komunala Novo mesto, Zavod za varstvo narave, Zavod za zdravstveno varstvo, Cerod, Agencija RS za okolje, Istrabenz …). Na podlagi njihovih odzivov je bilo pripravljeno končno poročilo, ki ga bo občinski svet Mestne občine Novo mesto obravnaval na seji, ki bo potekala v četrtek, 27. septembra.

VSA EVROPA IMA TEŽAVE S ŠKODLJIVIM ONESNAŽEVANJEM ZRAKA

Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljenih prevelikim koncentracijam trdnih delcev (PM) v zraku. Trdni delci so eno od onesnaževal, ki najbolj ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal. EU je v zadnjih desetletjih naredila korak naprej na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka s snovmi, ki povzročajo zakisljevanje, vendar se glede na poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) (objavljeno včeraj, 24. septembra) v številnih predelih Evrope še vedno pogosto pojavljajo težave s koncentracijami PM in prizemnega ozona v ozračju.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „To poročilo pravočasno opozarja, kako pomembno vlogo igra kakovost zraka pri varovanju zdravja naših državljanov. Zato si želim, da bi bilo leto 2013 leto zraka, in se bom osredotočil na krepitev naše zakonodaje o kakovosti zraka, da bi odpravili danes opredeljene težave.“

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA, je povedala: „Politika Evropske unije je v zadnjem desetletju zmanjšala izpuste številnih onesnaževal, vendar lahko gremo še dlje. V številnih državah so koncentracije onesnaževal zraka še vedno nad zakonsko dovoljenimi in priporočenimi mejnimi vrednostmi, ki so bile uvedene, da bi se zaščitilo zdravje evropskih državljanov. Dejansko v najbolj onesnaženih mestih in regijah onesnaženost zraka pričakovano življenjsko dobo ljudi skrajša za približno dve leti.“

„Kakovost zraka v Evropi – poročilo 2012“, ki ga je pripravila EEA, preučuje izpostavljenost državljanov onesnaževalom zraka in prikazuje okvirno sliko kakovosti zraka v Evropi. To poročilo bo podprlo oblikovanje učinkovitejših politik za ohranjanje čistega zraka.

KLJUČNE UGOTOVITVE

• Trdni delci (PM) so onesnaževalo zraka, ki v EU najbolj ogroža zdravje ljudi in lahko privede do prezgodnje smrti. Po ocenah v poročilu je bilo leta 2010 kar 21 % mestnega prebivalstva izpostavljenega koncentracijam PM10, ki so presegale zelo stroge dnevne mejne vrednosti, določene za zaščito zdravja ljudi. Do 30 % mestnega prebivalstva je bilo izpostavljenega koncentracijam drobnejših trdnih delcev (PM2,5), ki so presegale (manj stroge) letne mejne vrednosti EU. Glede na referenčne ravni Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki so še strožje od tistih, ki jih določa zakonodaja EU, je bilo koncentracijam PM, ki so presegale referenčne vrednosti, uvedene za zaščito zdravja ljudi, izpostavljenih do 81 % oziroma 95 % mestnih prebivalcev. Ti podatki jasno kažejo, kako nujna je načrtovana revizija zakonodaje o zraku.

• Ozon (O3) lahko povzroči obolenja dihal in privede do prezgodnje smrti. Raven izpostavljenosti v mestih je zelo visoka – leta 2010 je bilo 97 % prebivalcev mest v EU izpostavljenih koncentracijam O3, ki so presegale referenčne vrednosti SZO. 17 % jih je bilo izpostavljenih koncentracijam, ki so presegale mejne vrednosti, ki jih je za O3 določila EU. Leta 2009 je bilo škodljivim koncentracijam O3 izpostavljenih 22 % obdelovalne zemlje v Evropi, kar je povzročilo izgube v kmetijstvu.

• Dušikov dioksid (NO2) je pomemben povzročitelj evtrofikacije (prekomernega razraščanja rastlin in alg v vodi) in zakisljevanja, prispeva pa tudi k nastajanju PM in O3. V letu 2010 je bilo 7 % Evropejcev, ki živijo v mestih, izpostavljenih ravnem NO2, ki so presegale mejne vrednosti EU. Izpusti dušikovih oksidov na nacionalni ravni v številnih evropskih državah še vedno presegajo zgornje mejne vrednosti, ki jih določajo zakonodaja EU in sporazumi Združenih narodov.

• Benzo(a)piren (BaP) je rakotvorna snov. Znaten delež mestnega prebivalstva v EU (20–29 % med letoma 2008 in 2010) je bil izpostavljen koncentracijam te snovi, ki so presegale ciljne vrednosti EU, ki morajo biti dosežene do leta 2013. Povečanje izpustov BaP v zadnjih letih v Evropi je zato zaskrbljujoče.

• Žveplov dioksid (SO2) je prava zgodba o uspehu: izpusti te snovi so se v zadnjih letih bistveno zmanjšali po zaslugi zakonodaje EU, ki zahteva uporabo tehnologije za prečiščevanje izpustov in manjšo vsebnost žvepla v gorivih. Tako v letu 2010 evropsko mestno prebivalstvo prvič ni bilo izpostavljeno koncentracijam SO2, ki bi presegale mejne vrednosti EU.

• Ogljikov monoksid, benzen in težke kovine (arzen, kadmij, nikelj, svinec) so se na splošno v ozračju EU pojavljali v majhnih koncentracijah, lokalizirano in občasno, mejne vrednosti, ki jih v zvezi s koncentracijami teh snovi določa zakonodaja EU, pa so bile presežene le poredkoma.

NASLEDNJI KORAKI

Zadnja leta EEA objavlja letne podatke o izpustih onesnaževal zraka in preseganjih zgornjih mejnih vrednosti izpustov, določenih na podlagi direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NEC). Še letos bo EEA objavila retrospektivno analizo o tem, ali so bili izpolnjeni cilji na področju zdravja in okolja iz direktive NEC za leto 2010.

Evropska komisija v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi pripravlja tudi revizijo zakonodaje EU na področju zraka in bo v letu 2013 posebno pozornost posvečala politikam v zvezi z onesnaženostjo zraka.

OZADJE

Zrak slabe kakovosti lahko povzroči srčna obolenja, težave z dihali, pljučnega raka, težave pri dihanju in druge bolezni. Nekatera onesnaževala lahko povzročijo evtrofikacijo, manjši pridelek kmetijskih rastlin in počasnejšo rast gozdov ter negativno vplivajo na podnebje. Izpusti številnih onesnaževal so se v zadnjih letih zmanjšali, zaradi česar se je kakovost zraka ponekod izboljšala, kar pa se ni vselej odražalo tudi v sorazmernem upadu koncentracij onesnaževal v zraku. Zaradi nenehnih težav s kakovostjo zraka si bo treba še naprej prizadevati za zmanjšanje izpustov številnih onesnaževal.

Oznake: ,

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentarji (454)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. moyou nails | 04/05/2014
 2. moyou nails | 04/05/2014
 3. moyou nails | 04/05/2014
 4. moyou nails | 05/05/2014
 5. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 6. hamdard products for premature ejaculation | 04/06/2014
 7. Provestra Reviews | 07/06/2014
 8. free netflix accounts | 07/06/2014
 9. pop up shops fit out | 07/06/2014
 10. Avnet Singapore | 07/06/2014
 11. uicasiancomputerservices.com | 07/06/2014
 12. essays | 08/06/2014
 13. womens midi dress | 09/06/2014
 14. womens fashion wear | 09/06/2014
 15. cheap womens clothing | 09/06/2014
 16. transportation and haulage | 10/06/2014
 17. SADDC countries | 10/06/2014
 18. KENNEDY-NHLIZ-I-Y-O | 10/06/2014
 19. KENNEDY-NHLIZI-YO | 10/06/2014
 20. primary 5 | 11/06/2014
 21. www.surgeon-source.com/best-greenville-sc-liposuction/ | 11/06/2014
 22. sam waltonman | 11/06/2014
 23. Nike Cortez | 11/06/2014
 24. premature ejaculation yoga by ramdev baba | 12/06/2014
 25. mobile feature | 12/06/2014
 26. premature ejaculation without condom | 12/06/2014
 27. Presidential | 13/06/2014
 28. Naturkosmetik | 13/06/2014
 29. the wharf orange beach | 13/06/2014
 30. que causa el acne | 14/06/2014
 31. metodo del calendario para mujeres | 14/06/2014
 32. urologist treatment for premature ejaculation | 14/06/2014
 33. iphone hack | 14/06/2014
 34. rolety katowice | 14/06/2014
 35. Ogloszenia Stalowa Wola | 14/06/2014
 36. Arabic DJ Los Angeles | 14/06/2014
 37. prawo budowlane | 14/06/2014
 38. separacja | 14/06/2014
 39. Buy Percocet Online | 15/06/2014
 40. cheap viagra uk for sale | 15/06/2014
 41. http://gungames.co.in | 15/06/2014
 42. iherb coupon code | 15/06/2014
 43. iherb coupon codes | 16/06/2014
 44. locksmiths finder | 16/06/2014
 45. cheap viagra tablets com | 16/06/2014
 46. slotomania free coins | 16/06/2014
 47. locksmith finder | 17/06/2014
 48. iherb coupon code | 17/06/2014
 49. international dating sites | 17/06/2014
 50. iherb coupon code | 17/06/2014
 51. Seo | 17/06/2014
 52. cialis vs viagra and levitra | 18/06/2014
 53. iherb coupon code | 19/06/2014
 54. iherb coupon | 19/06/2014
 55. iherb coupon | 19/06/2014
 56. iherb discount code | 19/06/2014
 57. level 2 background check | 19/06/2014
 58. Online Jobs | 19/06/2014
 59. okna pcv kielce | 19/06/2014
 60. przedstawiciel marki blukey | 19/06/2014
 61. NAMIOTY REKLAMOWE | 19/06/2014
 62. iherb coupon | 19/06/2014
 63. www.naj-bukmacherzy.pl | 19/06/2014
 64. fotografia slubna bielsko-biala | 19/06/2014
 65. safety inspectors | 20/06/2014
 66. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 67. Radiofrekwencja Rzeszów | 20/06/2014
 68. parapety siedlce | 20/06/2014
 69. skup aut | 20/06/2014
 70. iherb coupons | 20/06/2014
 71. iherb coupon code | 20/06/2014
 72. montce swim miami | 21/06/2014
 73. iherb promo code | 21/06/2014
 74. optimization | 21/06/2014
 75. balcony wallpapers | 21/06/2014
 76. click here book | 21/06/2014
 77. nose surgery nyc | 21/06/2014
 78. highline residences singapore floor plan | 22/06/2014
 79. Bitcoin | 22/06/2014
 80. buying generic cialis | 23/06/2014
 81. dentist in kenosha | 23/06/2014
 82. Info | 23/06/2014
 83. pirater un compte facebook gratuit | 24/06/2014
 84. domek ogrodowy | 25/06/2014
 85. uprawnienia sep Kraków | 25/06/2014
 86. stoliki tv | 25/06/2014
 87. biuro rachunkowe ruda slaska | 25/06/2014
 88. fotografia slubna | 25/06/2014
 89. canon powershot cameras | 25/06/2014
 90. krajowy spis firm | 25/06/2014
 91. standy reklamowe | 25/06/2014
 92. tworzenie stron www | 25/06/2014
 93. Hit-Meble.com.pl | 25/06/2014
 94. moda online sklep internetowy | 25/06/2014
 95. kurs uwodzenia | 25/06/2014
 96. Cedar Rapids cheapest home owner insurance | 25/06/2014
 97. Escondido cheapest home owner insurance | 25/06/2014
 98. lustra | 25/06/2014
 99. drzwi przeciwpozarowe | 25/06/2014
 100. Ventars.pl - klimatyzacja Kraków | 25/06/2014
 101. Check Out HERE | 25/06/2014
 102. phenobestin 37.5 consumer reviews | 25/06/2014
 103. Click To Investigate | 26/06/2014
 104. Banish Tonsil Stones Scam | 26/06/2014
 105. protein pandekager | 26/06/2014
 106. sex on cams | 27/06/2014
 107. buy cialis | 27/06/2014
 108. Lie detector | 27/06/2014
 109. leczenie nieplodnosci Bydgoszcz | 27/06/2014
 110. handmade wall tiles | 27/06/2014
 111. serwis Gerda kraków | 27/06/2014
 112. Kazakh National Medical University in Almaty | 27/06/2014
 113. cialis allemagne | 27/06/2014
 114. niwelator laserowy | 27/06/2014
 115. Seo | 28/06/2014
 116. why does he not last long in bed | 28/06/2014
 117. cialis 2 mg | 28/06/2014
 118. Empowering | 28/06/2014
 119. Technology | 29/06/2014
 120. try this out | 29/06/2014
 121. Nikon D3200 price Delhi | 30/06/2014
 122. free xbox live gold | 30/06/2014
 123. Tech | 30/06/2014
 124. cialis viagra ou levitra | 01/07/2014
 125. free hacks | 01/07/2014
 126. google nexus 6 | 01/07/2014
 127. links | 01/07/2014
 128. hindi movie free download | 02/07/2014
 129. Lose Weight | 02/07/2014
 130. Start | 03/07/2014
 131. cialis viagra comparaison | 03/07/2014
 132. Advogado familia | 03/07/2014
 133. czyszczenie dywanow wroclaw | 03/07/2014
 134. tenant screening | 04/07/2014
 135. high pr directory | 04/07/2014
 136. company logo design | 04/07/2014
 137. Health | 04/07/2014
 138. water damage restoration houston | 04/07/2014
 139. vente cialis 20mg | 05/07/2014
 140. chevy truck wiring harness | 05/07/2014
 141. zamówienia publiczne | 05/07/2014
 142. turystyka vip | 05/07/2014
 143. uslugi remontowe poznan | 06/07/2014
 144. plyty drogowe | 06/07/2014
 145. ekogroszek bydgoszcz | 06/07/2014
 146. tworzenie stron www warszawa | 06/07/2014
 147. hurtownia odziezy tureckiej | 06/07/2014
 148. i-lipo warszawa | 06/07/2014
 149. pozyczka przez internet | 06/07/2014
 150. kancelaria adwokacka Katowice | 06/07/2014
 151. Lidl | 06/07/2014
 152. Vasco Images | 06/07/2014
 153. Liberty | 06/07/2014
 154. High blood pressure treatment | 07/07/2014
 155. sale weselne | 07/07/2014
 156. blonnik witalny plus | 07/07/2014
 157. Instant homeowner insurance | 07/07/2014
 158. najskuteczniejsze cwiczenia na brzuch | 07/07/2014
 159. capture his heart claire casey | 07/07/2014
 160. Dan C. Dews | 08/07/2014
 161. hairy anus | 08/07/2014
 162. mark cobb | 08/07/2014
 163. Kosmetyczka Krosno | 08/07/2014
 164. click over here now | 08/07/2014
 165. island | 08/07/2014
 166. zakupy | 08/07/2014
 167. get rich buying gold outside the bank | 08/07/2014
 168. iherb coupon codes | 09/07/2014
 169. life insurance and critical illness | 09/07/2014
 170. iherb coupon | 09/07/2014
 171. iherb coupons | 10/07/2014
 172. anime,naruto shippuuden | 10/07/2014
 173. Roleplay Characters on Roleplay Social - Browse Roleplay Characters | 10/07/2014
 174. cialis naturel | 10/07/2014
 175. ubrania dla dzieci | 10/07/2014
 176. thailand hen parties | 10/07/2014
 177. click here for license key | 11/07/2014
 178. pop over here | 11/07/2014
 179. clash of clans hack | 11/07/2014
 180. nokia pc suite 301 | 11/07/2014
 181. primerica insurance scam | 12/07/2014
 182. prix cialis | 12/07/2014
 183. Diindolylmethane | 12/07/2014
 184. Home | 12/07/2014
 185. for sale housing | 12/07/2014
 186. clash of clans hack | 12/07/2014
 187. middlemarch discussion questions | 13/07/2014
 188. clash of clans hack | 13/07/2014
 189. water ionizers | 13/07/2014
 190. dissecting microscope | 13/07/2014
 191. Fuck | 13/07/2014
 192. part time job | 13/07/2014
 193. alkaline water benefits | 14/07/2014
 194. paleo recipe book review | 15/07/2014
 195. cialis a vendre | 15/07/2014
 196. roofing Athens | 15/07/2014
 197. direct payday loan | 15/07/2014
 198. Wczasy nad morzem | 15/07/2014
 199. Pest Control Atlanta | 16/07/2014
 200. Home owner insurance quotes | 16/07/2014
 201. ????? ????? | 16/07/2014
 202. cialis sur ordonnance pas cher | 16/07/2014
 203. Auto insurance news comparison | 16/07/2014
 204. Mynt Products | 16/07/2014
 205. Design services | 16/07/2014
 206. Learn More | 16/07/2014
 207. branson inn | 16/07/2014
 208. knights and dragons cheats | 17/07/2014
 209. Naperville Real Estate | 17/07/2014
 210. cheapest term life insurance | 17/07/2014
 211. vitamin c for skin | 18/07/2014
 212. Downers Grove IL Real Estate | 18/07/2014
 213. Florida SEO Sarasota | 18/07/2014
 214. more info here | 18/07/2014
 215. Illinois Discount Broker | 18/07/2014
 216. fairy tales lesson plans grade 2 | 19/07/2014
 217. backpacking essentials | 19/07/2014
 218. cialis pas cher marseille | 19/07/2014
 219. https://twitter.com/secretmoneysysx | 19/07/2014
 220. bhw | 19/07/2014
 221. cialis pharmacie sans ordonnance | 19/07/2014
 222. Medical Daily | 20/07/2014
 223. Development of Africa | 20/07/2014
 224. laser liposuction | 20/07/2014
 225. seo companies las vegas | 20/07/2014
 226. social media in pueblo Colorado | 21/07/2014
 227. buying twitter followers | 21/07/2014
 228. harmen tall | 22/07/2014
 229. acne quistico | 22/07/2014
 230. Auto insurance quote compare | 22/07/2014
 231. Buffet Ramadhan Casa Ombak | 23/07/2014
 232. japan shopping | 23/07/2014
 233. actualite | 23/07/2014
 234. odpowiedni diler | 23/07/2014
 235. druk ksiazek sosnowiec | 23/07/2014
 236. can 2015 | 24/07/2014
 237. search engine portal | 24/07/2014
 238. prace licencjackie z filologii angielskiej | 24/07/2014
 239. test kaffeevollautomat saeco ri9752/01 | 24/07/2014
 240. Download, NX105,Reset waste ink | 24/07/2014
 241. Silver Sulfadiazine Cream | 26/07/2014
 242. Green tea | 26/07/2014
 243. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 244. tadalafilo | 26/07/2014
 245. Best Web Hosting Services | 26/07/2014
 246. phen375 cheap | 27/07/2014
 247. potatoes o'brien | 27/07/2014
 248. photography | 27/07/2014
 249. spelautomater | 27/07/2014
 250. Taxi | 27/07/2014
 251. get paydaytermloans | 27/07/2014
 252. Number plates | 27/07/2014
 253. guaranteed uk payday loans | 28/07/2014
 254. travel philippines tips | 28/07/2014
 255. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 256. hyaluronic acid serum reviews | 28/07/2014
 257. NCWISE Login | 28/07/2014
 258. cheap ssd vps | 29/07/2014
 259. Altieri Gilmore LLP Attorneys | 29/07/2014
 260. independent music videos | 29/07/2014
 261. water ionizer review | 29/07/2014
 262. remove fluoride from water | 29/07/2014
 263. their website | 29/07/2014
 264. hurtownie fryzjerskie | 30/07/2014
 265. alkaline water | 30/07/2014
 266. prix cialis 5mg en pharmacie | 30/07/2014
 267. Finance | 30/07/2014
 268. chicken coop ideas | 31/07/2014
 269. mice at home | 31/07/2014
 270. annual credit score government | 31/07/2014
 271. Supply Chain | 31/07/2014
 272. how to make a poster on microsoft word | 01/08/2014
 273. online therapist for anxiety | 01/08/2014
 274. News | 01/08/2014
 275. Learn More | 02/08/2014
 276. topup2rich pantip | 02/08/2014
 277. Disney Frozen Princess Tea Party | 03/08/2014
 278. published here | 03/08/2014
 279. granier | 04/08/2014
 280. view it now | 04/08/2014
 281. hacks | 05/08/2014
 282. healthy weight loss | 05/08/2014
 283. rx recommed | 05/08/2014
 284. Dog Training System | 06/08/2014
 285. Buy Viagra | 06/08/2014
 286. generic cialis 30 | 06/08/2014
 287. lucid dream | 06/08/2014
 288. plumber in conroe | 06/08/2014
 289. how to get money | 06/08/2014
 290. Sommier tempur | 06/08/2014
 291. new The Expendables 3 songs free download | 07/08/2014
 292. premature ejaculation pills free trial | 07/08/2014
 293. strony internetowe warszawa | 08/08/2014
 294. download The Expendables 3 for free online | 08/08/2014
 295. free downloadable The Expendables 3 | 08/08/2014
 296. download The Expendables 3 free online | 08/08/2014
 297. find more | 08/08/2014
 298. znany numer | 08/08/2014
 299. downloadable The Expendables 3 | 08/08/2014
 300. stare miasto | 09/08/2014
 301. bulk buying online | 09/08/2014
 302. nail set | 09/08/2014
 303. find out | 09/08/2014
 304. super payday loan uk | 09/08/2014
 305. hd The Expendables 3 downloads | 09/08/2014
 306. travel guide | 10/08/2014
 307. news and observer | 10/08/2014
 308. post ssri premature ejaculation | 10/08/2014
 309. read this book | 10/08/2014
 310. bankruptcy | 10/08/2014
 311. retreat in thailand | 11/08/2014
 312. antalya escort | 11/08/2014
 313. vibration exercise | 11/08/2014
 314. WORLWIDE POSTAGE | 12/08/2014
 315. ionized water | 12/08/2014
 316. myacn.com | 12/08/2014
 317. cialis in farmacia | 12/08/2014
 318. mortgage refinance Buckhead | 13/08/2014
 319. Bahamas Wellness Clinic | 13/08/2014
 320. first time home buyer Kennesaw | 13/08/2014
 321. copy center los angeles | 13/08/2014
 322. basics | 13/08/2014
 323. water ionizers | 13/08/2014
 324. buy facebook like | 13/08/2014
 325. dvd | 13/08/2014
 326. big beautiful women | 13/08/2014
 327. loss of job | 14/08/2014
 328. buy swimwear online | 14/08/2014
 329. blog articles for sale | 14/08/2014
 330. premature ejaculation herbal remedies | 14/08/2014
 331. cheap buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 332. loss of job | 14/08/2014
 333. uae domain & hosting | 14/08/2014
 334. buitenseks in | 15/08/2014
 335. m88 | 15/08/2014
 336. how do guys last so long in bed | 16/08/2014
 337. brother pt p700 | 16/08/2014
 338. best e shisha | 17/08/2014
 339. cialis quale dose | 17/08/2014
 340. fiverr backlinks | 17/08/2014
 341. hair restoration | 17/08/2014
 342. paleo recipe book | 17/08/2014
 343. Fuck youtube | 17/08/2014
 344. LA CAN | 17/08/2014
 345. life or death decision making | 18/08/2014
 346. jquery ajax | 18/08/2014
 347. bookies.com | 18/08/2014
 348. New Jersey cable providers | 18/08/2014
 349. sniper app | 18/08/2014
 350. ??δ?? | 18/08/2014
 351. zalando gutscheincode | 18/08/2014
 352. i love you graphics | 18/08/2014
 353. Watch Auction Sell Buy Trade | 19/08/2014
 354. moving | 19/08/2014
 355. Ogloszenia Rzeszów | 19/08/2014
 356. forums | 19/08/2014
 357. read more | 20/08/2014
 358. IT Support Raleigh | 20/08/2014
 359. you tube videos | 21/08/2014
 360. Binary Options Education course | 21/08/2014
 361. online bitcoin casino | 21/08/2014
 362. quick loans | 21/08/2014
 363. romeo y julieta cigars | 22/08/2014
 364. Φα?µÎ±?ε?τ??? στ? ????????στ? | 23/08/2014
 365. Open Bar para casamentos | 23/08/2014
 366. Find Whos Calling | 23/08/2014
 367. cigar | 23/08/2014
 368. resources | 23/08/2014
 369. review of GreenSmoke | 23/08/2014
 370. secret lovers | 24/08/2014
 371. acheter giuseppe zanotti | 24/08/2014
 372. Dryer vent cleaning Alexandria | 24/08/2014
 373. How to Make a Quantum Leap in Your Network Marketing Business | 24/08/2014
 374. kargo | 24/08/2014
 375. www.kezia-noble.com/pick-up-artist/ | 24/08/2014
 376. how to make yourself taller | 25/08/2014
 377. hosting then profits | 25/08/2014
 378. M88 | 25/08/2014
 379. hair system replacement | 25/08/2014
 380. malpractice advice Philadelphia | 25/08/2014
 381. Fence Repair | 26/08/2014
 382. decking in walnut creek california | 26/08/2014
 383. CLASH OF CLANS HACK TOOL | 26/08/2014
 384. YEPI 1 | 26/08/2014
 385. shakeology reviews unbiased | 26/08/2014
 386. payday loans | 27/08/2014
 387. Illinois Flat Fee MLS | 27/08/2014
 388. hyundai canada | 28/08/2014
 389. How much money do need to make to qualify for a home loan? | 29/08/2014
 390. scentsy fragrance foam | 29/08/2014
 391. Jacksonville FL For Sale By Owner | 30/08/2014
 392. ice bucket fail | 30/08/2014
 393. cialis modo d'uso | 31/08/2014
 394. Coupons | 31/08/2014
 395. cialis avant repas | 31/08/2014
 396. dog training perth | 01/09/2014
 397. IT Support | 01/09/2014
 398. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 399. Dentist Office | 01/09/2014
 400. paznokcie zelowe koszalin | 01/09/2014
 401. hurtownia fryzjersko - kosmetyczna | 01/09/2014
 402. African and Global Business | 02/09/2014
 403. przewozy z Belgii do Polski | 02/09/2014
 404. viejas cachondas | 02/09/2014
 405. softball | 03/09/2014
 406. free online slots uk | 03/09/2014
 407. notepad bluebox | 03/09/2014
 408. emotional intelligence training | 03/09/2014
 409. caramoan tour package | 04/09/2014
 410. Foretak internett | 04/09/2014
 411. giochi di moto | 04/09/2014
 412. click here | 04/09/2014
 413. learn this here now | 04/09/2014
 414. hydrocodone online | 05/09/2014
 415. buy adderall xr | 05/09/2014
 416. hack tool | 05/09/2014
 417. ambien online | 05/09/2014
 418. adipex without prescription | 05/09/2014
 419. buy tramadol online | 05/09/2014
 420. gratuithack.com | 05/09/2014
 421. free online shooting game | 05/09/2014
 422. badmintonschläger test | 06/09/2014
 423. Car insurance rates | 06/09/2014
 424. good treadmill reviews website | 06/09/2014
 425. giochi di guerra | 06/09/2014
 426. the official dsa theory test for car drivers 2013 edition (book) | 06/09/2014
 427. giochi di cucina gratis | 06/09/2014
 428. escorts in dubai | 06/09/2014
 429. bets10 | 07/09/2014
 430. Empower Network Video Hosting Review | 07/09/2014
 431. free slot casino games | 07/09/2014
 432. Quarkbar ? #1 Quarkbased coin by 2015! | 07/09/2014
 433. divorce lawyers in maryland | 08/09/2014
 434. banana blue | 09/09/2014
 435. Computer Service | 09/09/2014
 436. How to Make Money Online | 10/09/2014
 437. Samsung Galaxy Case | 10/09/2014
 438. chris brown x album download sharebeast | 10/09/2014
 439. seo action plan | 11/09/2014
 440. www.Ath-m50.net | 11/09/2014
 441. hecigarette review | 11/09/2014
 442. arkitekter kobenhavn | 12/09/2014
 443. dog waste bags | 12/09/2014
 444. gamer laptop akció | 12/09/2014
 445. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 446. SemStar | 14/09/2014
 447. stopthestresstoday.com/about-me | 14/09/2014
 448. Android Apps | 15/09/2014
 449. glencoe roofing fort worth tx | 15/09/2014
 450. Georgiann Schlindwein | 16/09/2014
 451. Hair Transplant | 16/09/2014
 452. indicizzazione google | 16/09/2014
 453. aluminium gutters | 17/09/2014
 1. suhec pravi:

  vodo bi!!! čisto in pitno, samo to!