NOVO MESTO: RESNE TEŽAVE Z ONESNAŽENOSTJO OKOLJA

| 25/09/2012

Novo mesto ima nekaj resnih težav z onesnaženostjo okolja, ugotavlja študija, ki jo je po naročilu Mestne občine Novo mesto naredilo podjetje Boson, d.o.o. iz Ljubljane. Ključni okoljski problemi novomeške občine so v preveliki onesnaženosti zraka s prašnimi delci, v onesnaženosti zraka z ozonom, občasna neustreznost pitne vode na vodnih virih, obremenjenost prebivalstva s hrupom na mestnih vpadnicah, velika obremenjenost okolja z odpadki, preveliko svetlobno onesnaženje in premajhno ločevanje odpadkov.

ONESNAŽENOST ZRAKA S PRAŠNIMI DELCI

Predvsem novomeška industrija, v manjši meri pa tudi promet in gospodinjstva sta glavni vzrok, da je novomeška občina močno obremenjena z onesnaženostjo zraka s prašnimi delci (PM10). Prašni delci (PM10) povečujejo umrljivost zaradi bolezni dihal, srca in ožilja. Dovoljena dnevna mejna koncentracija je 50 mikrogramov na kubični meter (mcg/m3,) pri čemer je dovoljeno preseganje 35-krat v koledarskem letu. V Novem mestu so bile leta 2010 mejne vrednosti presežene kar 60-krat, leta 2011 pa kar 70-krat. Nekoliko boljše je stanje pri merjenju povprečne letne koncentracije. Letna mejna koncentracija je namreč 40 mcg/m3. V Mestni občini Novo mesto je le-ta nižja, vendar dosega še vedno visokih 31 mcg/m3.

Kot rečeno, je glavni razlog za onesnaženje s prašnimi delci industrija. Rešitev problema je npr. v namestitvi filtrov na industrijskih obratih. Velik problem je tudi v tem, da več kot polovica objektov na območju Novega mesta ne uporablja zemeljskega plina, čeprav je območje Novega mesta kar 98 % plinificirano. Če bi se torej gospodinjstva in podjetja priključevala na plinsko omrežje, bi to v znatni meri razbremenilo onesnaženje zraka.

ONESNAŽENOST ZRAKA Z OZONOM

Predvsem motorni promet, pa tudi industrija in gospodinjstva so glavni razlog, da je Novo mesto, tako kot večina Slovenije, preonesnažena z visoko koncentracijo ozona v zraku. Merijo se največje urne koncentracije ozona v zraku, pri čemer maksimalna 8-urna drseča vrednost ozona ne sme biti višja od 120 mikrogramov na kubični meter. V Novem mestu so leta 2004 z mobilno postajo namerili 124 mcg/m3.

Na žalost podatka o številu dni s preseženo ciljno vrednostjo ozona v koledarskem letu nimajo. So pa raziskovalci prišli do podatka, da so bile v celotnem območju jugovzhodne Slovenije (kamor spada tudi Novo mesto) v obdobju 2005 – 2009 presežene mejne vrednosti koncentracije ozona, pri čemer pa nimamo podatka o tem, kolikokrat se je to zgodilo.

Tudi tukaj se kot ena glavnih rešitev problema omenja nadaljnje priključevanje objektov na plinovodno omrežje.

ONESNAŽENOST V STANOVANJSKIH NASELJIH V BLIŽINI INDUSTRIJSKIH OBMOČIJ NI ZNANA

Poročilo kot poseben problem pri preučevanju onesnaženosti okolja navaja dejstvo, da se na območju Mestne občine Novo mesto razen tukaj opisanih ne izvajajo meritve ostalih onesnaževal v zraku, zato stanje onesnaženosti zraka v celoti ni znano. Predvsem ni poznan vpliv emisij na koncentracije onesnaževal v stanovanjskih območjih v bližini virov emisij (stanovanjski objekti v neposredni bližini industrijskih območij).

SLABO KEMIJSKO STANJE KRKE SE JE MEDTEM IZBOLJŠALO

Eden večjih novomeških problemov okolja v zadnjih letih je bilo kemijsko onesnaženje reke Krke na odseku Soteska – Kronovo. Krka je imela v letih 2008 in 2009 previsoko vsebnost tributilkositrovih spojin, pri čemer se kot vzrok navaja industrija.

Vendar neposrednega povzročitelja niso odkrili, dejstvo pa je, da se je stanje v letih 2010 in 2011 izboljšalo in ga na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) sedaj ocenjujejo kot dobrega. ARSO še priporoča, da se mora obvezno redno spremljati vrednosti omenjenih spojin in da se mora v primeru povečanja le-teh raziskati in odpraviti vzrok onesnaževanja.

OBČASNA NEUSTREZNA KAKOVOST PITNE VODE NA VODNIH VIRIH

Čeprav je med prebivalci Novega mesta bolj ali manj zakoreninjeno mnenje, da je voda, ki priteče po naših pipah, visoke kvalitete, temu ni vedno tako. Kot vemo, moramo že ka lep čas vodo iz naših pip prekuhavati. Močnejše padavine, čas taljenja snega, gnojenje, divja odlagališča in onesnažene jame so vzroki, da mikrobiološke in fizikalno-kemične lastnosti novomeške vode niso vedno ustrezne. Delež neustreznih vzorcev pri mikrobiološki analizi je bil v letu 2010 4,1%, delež neustreznih vzorcev pri fizikalno-kemični analizi pa 0,2 odstotka.

Kot glavna rešitev problema se v poročilu navaja namestitev ultrafiltracija surove vode na glavnih vodnih virih Jezero in Stopiče. Poleg tega je potreben reden monitoring, javno poročanje (enkrat letno), nov režim ravnanja z vodnimi viri in dezinfekcija s plinskim klorom.

OBREMENJENOST PREBIVALSTVA S HRUPOM

Preobremenjena so tudi naša ušesa, ugotavlja poročilo. Natančna študija na žalost še ni bila narejena, vendar lahko na podlagi ocene, ki jo je podala študija iz leta 2009, sklepamo, da so območja v bližini avtocest in tudi območja ob vseh glavnih vpadnicah v mestu preobremenjena s hrupom. Prav tako je bilo narejeno vzorčno modeliranje na odseku Kandijske ceste, ki je pokazalo, da vrednosti hrupa v stanovanjskih objektih v prvi vrsti ob prometnici presegajo dovoljene mejne vrednosti. Še več, pri nekaterih objektih so bile presežene celo kritične vrednosti. Poročevalci ocenjujejo, da je tudi ob ostalih glavnih novomeških cestah pričakovati podobne rezultate.

V poročilu so kot ukrepi proti hrupu navedene rekonstrukcije cest, in sicer gradnja z absorpcijskim asfaltom in protihrupne ograje.

OBREMENJENOST OKOLJA Z ODPADKI

Tako gospodinjstva kot tudi podjetja so navedena kot glavni vir onesnaženja okolja z gradbenimi in gospodinjskimi odpadki. V mestni občini Novo mesto je tako kar 243 divjih odlagališč (po podatku iz leta 2011), ki vsebujejo 6.450 kubičnih metrov odpadkov. Prav tako so odkrili kar 29 onesnaženih jam, pri čemer so številke seveda lahko še večje.

Poročilo navaja, da bo potrebno jame očistiti. V prvi vrsti se bo treba lotiti jam, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ter mrhovino. Prav tako je potrebno preprečevati nadaljnje onesnaževanje.

SVETLOBNO ONESNAŽENJE

Uredbe o svetlobnem onesnaženju zahtevajo, da morajo biti vse svetilke javne razsvetljave skladne z ustreznimi uredbami. V novomeški občini smo še svetlobna leta oddaljeni od tega cilja, saj je bilo v letu 2011 kar 73 % svetilk še vedno neskladnih. Letna poraba elektrike za javno razsvetljavo na prebivalca bi morala biti 44,5 kWh na prebivalca, v Novem mestu pa je ta poraba skoraj dvakrat večja, saj dosega 76,96 kWh na prebivalca.

Ukrep, ki bo stanje popravil, je seveda jasen: potrebno bo zamenjati stare neskladne svetilke z novimi.

LOČEVANJE ODPADKOV

V okviru Centra za ravnanje z odpadki (CEROD), kjer skrbijo za naše smeti, ločevanje odpadkov ni ustrezno urejeno, ugotavlja poročilo. V letu 2008 se je le 7 % vseh zbranih odpadkov oddalo predelovalcem kot ločena frakcija. Ta številka je v obdobju 2008-2010 sicer malce večja, 12 %, vendar še vedno odločno prenizka.

Rešitev problema naj bi se po zagotovilu odgovornih obetala že do konca leta 2012 , ko naj bi se zaključila duga faza CEROD II, in sicer z izgranjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov in/ali z vspostavitvijo več podcentrov za ločevanje odpadkov.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO BO MORALA PRIPRAVITI OKOLJEVARSTVENI PROGRAM

Mestna občina Novo mesto je poročilo naročila v skladu z zakonom o varstvu okolja, ki ji nalaga, da vsaka štiri leta pripravi in objavi tovrstno študijo. Poročilo je podlaga za pripravo občinskega programa varstva okolja (OPVO) z operativnimi programi, ki morajo biti usklajeni tudi z nacionalnim programom varstva okolja.

Kot so v svojem poročilu pojasnili v Mestni občini Novo mesto, bo občinski okoljevarstveni program, ko bo sprejet, „omogočil boljše načrtovanje in preglednost potreb ter aktivnosti na področju varstva okolja. Občina bo lahko premišljeno usmerjala sredstva na tista področja, kjer je najbolj nujno ukrepati in v tiste projekte, ki dajejo največji učinek glede na vložke. Poleg tega lahko občina z OPVO spodbudi aktivnejši odnos občanov do varstva okolja in vzpostavi sodelovanje z občani, podjetji in državo na tem področju.“

Poročilo se nanaša na stanje v letih 2007 – 2011. Osnutek poročila je bil narejen januarja leta 2012. Takrat je bil predstavljen Mestni občini Novo mesto, ki je nanj podala svoje pripombe. Maja 2012 je bila nato izvedena predstavitev, na katero so bili povabljeni ključni akterji v MONM (Krka, URSA, Revoz, TPV) ter pristojne institucije (Komunala Novo mesto, Zavod za varstvo narave, Zavod za zdravstveno varstvo, Cerod, Agencija RS za okolje, Istrabenz …). Na podlagi njihovih odzivov je bilo pripravljeno končno poročilo, ki ga bo občinski svet Mestne občine Novo mesto obravnaval na seji, ki bo potekala v četrtek, 27. septembra.

VSA EVROPA IMA TEŽAVE S ŠKODLJIVIM ONESNAŽEVANJEM ZRAKA

Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljenih prevelikim koncentracijam trdnih delcev (PM) v zraku. Trdni delci so eno od onesnaževal, ki najbolj ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal. EU je v zadnjih desetletjih naredila korak naprej na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka s snovmi, ki povzročajo zakisljevanje, vendar se glede na poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) (objavljeno včeraj, 24. septembra) v številnih predelih Evrope še vedno pogosto pojavljajo težave s koncentracijami PM in prizemnega ozona v ozračju.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „To poročilo pravočasno opozarja, kako pomembno vlogo igra kakovost zraka pri varovanju zdravja naših državljanov. Zato si želim, da bi bilo leto 2013 leto zraka, in se bom osredotočil na krepitev naše zakonodaje o kakovosti zraka, da bi odpravili danes opredeljene težave.“

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA, je povedala: „Politika Evropske unije je v zadnjem desetletju zmanjšala izpuste številnih onesnaževal, vendar lahko gremo še dlje. V številnih državah so koncentracije onesnaževal zraka še vedno nad zakonsko dovoljenimi in priporočenimi mejnimi vrednostmi, ki so bile uvedene, da bi se zaščitilo zdravje evropskih državljanov. Dejansko v najbolj onesnaženih mestih in regijah onesnaženost zraka pričakovano življenjsko dobo ljudi skrajša za približno dve leti.“

„Kakovost zraka v Evropi – poročilo 2012“, ki ga je pripravila EEA, preučuje izpostavljenost državljanov onesnaževalom zraka in prikazuje okvirno sliko kakovosti zraka v Evropi. To poročilo bo podprlo oblikovanje učinkovitejših politik za ohranjanje čistega zraka.

KLJUČNE UGOTOVITVE

• Trdni delci (PM) so onesnaževalo zraka, ki v EU najbolj ogroža zdravje ljudi in lahko privede do prezgodnje smrti. Po ocenah v poročilu je bilo leta 2010 kar 21 % mestnega prebivalstva izpostavljenega koncentracijam PM10, ki so presegale zelo stroge dnevne mejne vrednosti, določene za zaščito zdravja ljudi. Do 30 % mestnega prebivalstva je bilo izpostavljenega koncentracijam drobnejših trdnih delcev (PM2,5), ki so presegale (manj stroge) letne mejne vrednosti EU. Glede na referenčne ravni Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki so še strožje od tistih, ki jih določa zakonodaja EU, je bilo koncentracijam PM, ki so presegale referenčne vrednosti, uvedene za zaščito zdravja ljudi, izpostavljenih do 81 % oziroma 95 % mestnih prebivalcev. Ti podatki jasno kažejo, kako nujna je načrtovana revizija zakonodaje o zraku.

• Ozon (O3) lahko povzroči obolenja dihal in privede do prezgodnje smrti. Raven izpostavljenosti v mestih je zelo visoka – leta 2010 je bilo 97 % prebivalcev mest v EU izpostavljenih koncentracijam O3, ki so presegale referenčne vrednosti SZO. 17 % jih je bilo izpostavljenih koncentracijam, ki so presegale mejne vrednosti, ki jih je za O3 določila EU. Leta 2009 je bilo škodljivim koncentracijam O3 izpostavljenih 22 % obdelovalne zemlje v Evropi, kar je povzročilo izgube v kmetijstvu.

• Dušikov dioksid (NO2) je pomemben povzročitelj evtrofikacije (prekomernega razraščanja rastlin in alg v vodi) in zakisljevanja, prispeva pa tudi k nastajanju PM in O3. V letu 2010 je bilo 7 % Evropejcev, ki živijo v mestih, izpostavljenih ravnem NO2, ki so presegale mejne vrednosti EU. Izpusti dušikovih oksidov na nacionalni ravni v številnih evropskih državah še vedno presegajo zgornje mejne vrednosti, ki jih določajo zakonodaja EU in sporazumi Združenih narodov.

• Benzo(a)piren (BaP) je rakotvorna snov. Znaten delež mestnega prebivalstva v EU (20–29 % med letoma 2008 in 2010) je bil izpostavljen koncentracijam te snovi, ki so presegale ciljne vrednosti EU, ki morajo biti dosežene do leta 2013. Povečanje izpustov BaP v zadnjih letih v Evropi je zato zaskrbljujoče.

• Žveplov dioksid (SO2) je prava zgodba o uspehu: izpusti te snovi so se v zadnjih letih bistveno zmanjšali po zaslugi zakonodaje EU, ki zahteva uporabo tehnologije za prečiščevanje izpustov in manjšo vsebnost žvepla v gorivih. Tako v letu 2010 evropsko mestno prebivalstvo prvič ni bilo izpostavljeno koncentracijam SO2, ki bi presegale mejne vrednosti EU.

• Ogljikov monoksid, benzen in težke kovine (arzen, kadmij, nikelj, svinec) so se na splošno v ozračju EU pojavljali v majhnih koncentracijah, lokalizirano in občasno, mejne vrednosti, ki jih v zvezi s koncentracijami teh snovi določa zakonodaja EU, pa so bile presežene le poredkoma.

NASLEDNJI KORAKI

Zadnja leta EEA objavlja letne podatke o izpustih onesnaževal zraka in preseganjih zgornjih mejnih vrednosti izpustov, določenih na podlagi direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NEC). Še letos bo EEA objavila retrospektivno analizo o tem, ali so bili izpolnjeni cilji na področju zdravja in okolja iz direktive NEC za leto 2010.

Evropska komisija v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi pripravlja tudi revizijo zakonodaje EU na področju zraka in bo v letu 2013 posebno pozornost posvečala politikam v zvezi z onesnaženostjo zraka.

OZADJE

Zrak slabe kakovosti lahko povzroči srčna obolenja, težave z dihali, pljučnega raka, težave pri dihanju in druge bolezni. Nekatera onesnaževala lahko povzročijo evtrofikacijo, manjši pridelek kmetijskih rastlin in počasnejšo rast gozdov ter negativno vplivajo na podnebje. Izpusti številnih onesnaževal so se v zadnjih letih zmanjšali, zaradi česar se je kakovost zraka ponekod izboljšala, kar pa se ni vselej odražalo tudi v sorazmernem upadu koncentracij onesnaževal v zraku. Zaradi nenehnih težav s kakovostjo zraka si bo treba še naprej prizadevati za zmanjšanje izpustov številnih onesnaževal.

Oznake: ,

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.