KRAJANI LOČNE PREVARANI: GRADNJA ŠTIRIPASOVNICE DOGOVORJENA ZA ZAPRTIMI VRATI

| 18/03/2013

locna-mackovec-3-razvojna-osV Uradnem listu RS, št. 102/2012 je bila dne 21.12.2012 objavljena Uredba o DPN za državno cesto med avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju Uredba o DPN), ki jo je Vlada RS sprejela na 42. redni seji. Uredba o DPN je bila sprejeta kljub utemeljenemu nasprotovanju Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec oz. javnosti širšega lokalnega prostora v delu, ki se navezuje na lokacijo priključevanja štiripasovne ceste na obstoječe avtocestno omrežje.V letu 2008 je bila (sicer brez predstavitve javnosti) izbrana variantna rešitev na podlagi Študije variant, in sicer varianta V-vzhodna C, ki je bila na podlagi pripomb občin v istem letu tudi optimizirana (na spletni strani MZIP je še danes objavljena optimizirana varianta V-vzhodna C s priključkom štiripasovne hitre ceste na Lešnici, povezava na: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/tretja_razvojna_os/).

Sprejeta Uredba o DPN pa predvideva gradnjo štiripasovne hitre ceste s priključkom na NM-Vzhod in nadalje potekom SKOZI naselji Ločna in deloma Pod Trško goro (in ne mimo!!!), ki sta naselji KS Ločna-Mačkovec in naselji, ki sta locirani v Mestni občini Novo mesto in ne izven nje (glej dokumente).

DOKUMENTI

Dopis Vladi (stran 1)

Dopis Vladi (stran 2)

Dopis Vladi (stran 3)

Dopis Vladi (stran 4)

Zabeležka sestanka

Sodba Evropskega sodišča

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec (kakor tudi Strokovni odbor KS Ločna-Mačkovec) smo pristojne organe, odkar smo izvedeli za rešitev (t.j. šele na javni razgrnitvi februarja 2011) vseskozi opozarjali, da ne dovolimo umestitve hitre tranzitne ceste v urbano območje Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec in jih pozivali, da pri načrtovanju priključka tretje razvojne osi upoštevajo veljavni Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto, po katerem je na vzhodu predvidena dvopasovna obvoznica za rešitev novomeškega prometa in ne hitra tranzitna štiripasovna cesta za rešitev »evropskega« prometa. Predmetna hitra tranzitna cesta predstavlja namreč eno izmed sekundarnih prometnih povezav, ki se navezujejo na transevropsko infrastrukturno omrežje, na V. in X. panevropski prometni koridor ter na Jadransko-Jonsko prometno os, pri čemer se bo tretja razvojna os na severu navezala na pomembna regnonalna središča na avstrijskem Koroškem, pri nas, na jugu pa bi omogočala navezavo vsega tovornega in osebnega cestnega prometa na Karlovško županijo na Hrvaškem. Zato je nedopustno oziroma neživljenjsko, da bi bil ves ta promet usmerjen skozi naselji Ločna in Pod Trško goro. Pobudnik, t.j. takratno Ministrstvo za okolje je sporno rešitev umeščanja 3. razvojne osi oprlo zgolj na gradbeno-tehnični kriterij, ki naj ne bi zadostil smernicam DARS-a. Kriterij, ki ga namreč upošteva DARS zgolj na podlagi neuradnih, neobjavljenih dokumentov (študije, ki jo je izdelalo neko podjetje) je minimalna medsebojna razdalja med posameznimi priključki v dolžini 1100 m, ki naj bi še zagotavljala prometno varnost. Zato je ugotovitev pobudnika oz. pripravljavca, da zaradi obstoječega počivališča na Starinah in predvidenega priključka na Lešnici, ta kriterij ne bi bil izpolnjen in je bilo potrebno predvideti priključek na obstoječem priključku NM-vzhod. S takšnimi pavšalnimi in enostranskimi pojasnili se krajani nismo strinjali. Glede na podatkovne baze obstoječega stanja avtocestnega omrežja je namreč zaznati, da takšni kriteriji niso bili nikoli upoštevani kot eksplicitno odločujoči, saj je v Sloveniji najmanj 10 priključkov na obstoječi AC, ki navedenih kriterijev ne izpolnjujejo (npr. najbližji je že priključek Trebnje-vzhod in takoj za njim, v razdalji cca 300 m priključek na predvideno bencinsko postajališče v smeri NM-Ljubljana).

Tudi Mestno občino Novo mesto smo pozivali, naj ne dopušča, da se načrtovane ureditve, ki ne pomenijo drugega, kakor neodgovorno ravnanje do prostora in njegovih prebivalcev, v novomeškem urbanem prostoru udejanijo.

Vse pristojne smo vseskozi opozarjali tudi na sporno nevključevanje javnosti že v začetne faze načrtovanja prostorskih rešitev. Evropsko sodišče je namreč v podobni zadevi izdalo sodbo C-416 z dne 15.1.2013 v zadevi Jožefa Križana in ostalih iz Slovaške in v sporočilu za javnost izrecno poudarilo, da mora imeti javnost pravico sodelovanja pri odločitvah prostorskega načrtovanja že od samega začetka (glej priponko).

Pobudnik t.j. takratno Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada RS sta bila z nasprotovanjem krajanov KS Ločna-Mačkovec seznanjena, kar izhaja iz poročil Ministrstva za infrastrukturo in prostor Vladi RS, in sicer iz Poročila Vladi RS z dne 6.4.2012, Poročila o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov z dne 30.5.2012, Poročila o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov z dne 19.10.2012, kakor tudi iz samega Predloga Uredbe o DPN z dne 3.12.2012 (EVA: 2012-2430-0172). V Predlogu Uredbe o DPN je namreč bilo navedeno, da ostaja še vedno bistveno odprto vprašanje poseganje v mestni prostor na območju Ločne-Mačkovca ter želja Krajanov KS – Ločna-Mačkovec po prestavitvi načrtovane prostorske ureditve na nov priključek na avtocesto na območje Lešnice. Kljub temu je bila sporna Uredba o DPN sprejeta prej, kot je lahko izdano gradbeno dovoljenje za drvarnico in čudežno že naslednji dan po sprejetju objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Strokovni odbor KS Ločna-Mačkovec je kljub temu (oziroma ravno zato) nadaljeval z aktivnostmi in med drugim opravil tudi t.i. »revizijo« postopka priprave in sprejema Uredbe o DPN in na tej podlagi ugotovil naslednje:

 • postopek priprave Uredbe o DPN se ni nadaljeval v skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (vrnitev postopka priprave Uredbe o DPN v fazo razgrnitev variantnih rešitev javnosti),
 • javnosti ni bila predstavljena najustreznejša varianta (izdelana in optimizirana na podlagi Študije variant v letu 2008 in plačana z denarjem vseh nas –davkoplačevalcev) temveč je bila za zaprtimi vrati izbrana nova rešitev, ki ni smela priti v javnost (glej priponko – str.3, točka 1),
 • sprejeta rešitev ni bila izdelana na podlagi upoštevanja ustavnega načela sorazmernosti pri izbiri najustreznejše rešitve,
 • Okoljsko poročilo, ki je podlaga za sprejem rešitev v Uredbi o DPN, je bilo izdelano za povezovalno cesto Mačkovec-Cikava (kot je bilo to predvideno v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, t.j. za dvopasovno obvoznico) in ne za hitro štiripasovno tranzitno cesto,
 • v Uredbi o DPN je očitno namerno izpuščen opis poteka trase hitre ceste skozi naselje Ločna-Mačkovec – 5. člen (medtem ko je bilo to v vseh prejšnjih poročilih in analizah navedeno),
 • Uredba o DPN ne določa, kateri deli občinskih prostorskih aktov so spremenjeni in dopolnjeni, ter za katere ureditve se šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni občinski prostorski akti,
 • kljub zahtevi Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec o dostopu do informacij javnega značaja, ne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje niti Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nista posredovala odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe državnega prostorskega načrta na okolje z dne 28.9.2012, za katero je Vlada RS v Predlogu Uredbe o DPN navedla, da je bila izdana.

Postopek priprave Uredbe o DPN je v nasprotju z Ustavo RS in evropskimi predpisi, zato je bilo potrebno pozvati Vlado RS k zadržanju izvajanja in k odpravi sporne Uredbe o DPN najmanj v delu, ki se nanaša na posege, kjer je predviden potek štiripasovne hitre ceste s priključkom na avtocesto A2, na lokaciji NM-vzhod do Pogancev tako, da ne bo prizadeta možna investicijska aktivnost na delu trase od Pogancev do Malin, saj se zavedamo, da Bela Krajina nujno potrebuje ustrezno povezavo (glej priponko).

Ključno vlogo pri sprejemu predvidenega nedopustnega posega v prostor je odigrala tudi Mestna občina Novo mesto, katere naloga je med drugim tudi zaščita širšega lokalnega interesa in odgovorno urejanje svojega prostora. Mestna občina Novo mesto v nasprotju z drugimi občinami, ki v podobnih primerih zastopajo svoje prebivalce in skrbijo za smiselno umeščanje prostorskih ureditev v svoj prostor (npr. priprava DPN za obvoznico Škofljica, priprava DPN za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu itd.) ni imela posluha ne za svoj prostor ne za svoje prebivalce. Namesto, da bi zaradi upravičenih ugovorov svojih prebivalcev nasprotovala predlagani rešitvi, je k rešitvi, dogovorjeni za zaprtimi vrati, brez sodelovanja javnosti, izdala pozitivno mnenje. Celo več – sama je predlagala rešitev, ki ni bila predstavljena javnosti ob javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

Mateja Jaklič

(Mag. Mateja Jaklič je krajanka KS Ločna-Mačkovec in podpredsednica Strokovnega odbora za 3. razvojno os KS Ločna-Mačkovec.)

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (558)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 12/06/2014
 3. What is the most durable hardwood floor available? | 13/06/2014
 4. viagra | 15/06/2014
 5. http://topbabygames.in | 15/06/2014
 6. crest condo | 19/06/2014
 7. clik here to view | 19/06/2014
 8. iherb coupon | 20/06/2014
 9. iherb coupon code | 20/06/2014
 10. iherb coupon code | 21/06/2014
 11. non surgical nose job nyc | 21/06/2014
 12. highline residences condo facebook | 22/06/2014
 13. iherb code | 22/06/2014
 14. you can find out more | 22/06/2014
 15. Recommended Site | 23/06/2014
 16. Play Free Online Games | 23/06/2014
 17. Look At This Site | 23/06/2014
 18. hd video camera | 25/06/2014
 19. sex on cam | 27/06/2014
 20. buy cialis | 27/06/2014
 21. Best examiner | 27/06/2014
 22. ??????????? ? ?????? | 27/06/2014
 23. how long do guys last in bed the first time | 28/06/2014
 24. Nikon D3200 price Delhi | 30/06/2014
 25. George B | 01/07/2014
 26. no jailbreak hack | 01/07/2014
 27. 10 Best Universities in India | 01/07/2014
 28. How to Lose Weight | 02/07/2014
 29. cialis achat internet | 03/07/2014
 30. paragnost en paragnosten direct beschikbaar! | 04/07/2014
 31. Health | 04/07/2014
 32. acheter cialis 5 milligrams | 05/07/2014
 33. clean | 05/07/2014
 34. mediums/medium | 05/07/2014
 35. bathmate xtreme | 06/07/2014
 36. Liberty | 07/07/2014
 37. capture his heart reviews | 07/07/2014
 38. referencement premiere place | 07/07/2014
 39. eloboost | 07/07/2014
 40. see here for pricing | 08/07/2014
 41. prix cialis 20 mg comprimГ© pelliculГ© boГ®te de 4 | 08/07/2014
 42. Websiteoptimalisatie/websiteoptimaliseren | 08/07/2014
 43. Helderzienden online: Live helderziende - Heldervoelende helderziende | 08/07/2014
 44. paragnost/klikhier/ | 08/07/2014
 45. http://kolikkopelit.widezone.net/ | 08/07/2014
 46. Resultatos Loteria Risaralda | 08/07/2014
 47. Trading | 08/07/2014
 48. mark cobb | 08/07/2014
 49. hairy anus | 08/07/2014
 50. water ionizers | 08/07/2014
 51. new | 08/07/2014
 52. jeansmarken | 08/07/2014
 53. Business | 09/07/2014
 54. healthy diet | 09/07/2014
 55. free mp3 songs | 09/07/2014
 56. iherb coupon codes | 09/07/2014
 57. Camp | 10/07/2014
 58. poplar table | 10/07/2014
 59. license number | 10/07/2014
 60. kolorowanki do wydruku | 10/07/2014
 61. Vieux Nice | 10/07/2014
 62. keygen | 11/07/2014
 63. clash of clans cheats | 11/07/2014
 64. detox foots pads | 11/07/2014
 65. check this out | 11/07/2014
 66. nokia pc suite x6 | 11/07/2014
 67. Custom Business Signs Dallas | 11/07/2014
 68. clash of clans hack | 12/07/2014
 69. Child Care | 12/07/2014
 70. Diindolylmethane | 12/07/2014
 71. clash of clans hack | 12/07/2014
 72. We Buy Houses in Stamford, CT | 12/07/2014
 73. SEO Expert San Antonio | 13/07/2014
 74. clash of clans hack | 13/07/2014
 75. 500 twitter followers for $5 | 14/07/2014
 76. pressure cooked eggs | 14/07/2014
 77. download | 14/07/2014
 78. imaginative traveler | 14/07/2014
 79. kangen water machine | 14/07/2014
 80. Sarasota SEO | 15/07/2014
 81. kratom forum | 15/07/2014
 82. Financial | 15/07/2014
 83. voyeurism | 16/07/2014
 84. Lowest homeowners insurance rates | 16/07/2014
 85. brenda lovelady spahn | 16/07/2014
 86. compare auto insurance news online | 16/07/2014
 87. wpc home | 16/07/2014
 88. creare site | 17/07/2014
 89. Movemynt Products | 17/07/2014
 90. LINK M88 | 17/07/2014
 91. affordable term life insurance policy | 17/07/2014
 92. how long do men usually last in bed | 18/07/2014
 93. vit c serum | 18/07/2014
 94. geo news live tv | 18/07/2014
 95. look at this web-site | 18/07/2014
 96. air duct cleaning 77018 | 18/07/2014
 97. elado csaladi haz budaors | 18/07/2014
 98. fairy tales origins | 19/07/2014
 99. backpacking essentials | 19/07/2014
 100. cialis authentique | 19/07/2014
 101. maid of honor speech | 19/07/2014
 102. cialis parapharmacie | 19/07/2014
 103. HP | 20/07/2014
 104. Number Plates | 21/07/2014
 105. seo in pueblo Colorado | 21/07/2014
 106. check n go payday loan contract | 21/07/2014
 107. Alexandra | 21/07/2014
 108. buy facebook page likes | 21/07/2014
 109. clash of clans hack | 21/07/2014
 110. Pokrov spiritually religious movement | 21/07/2014
 111. clash of clans hack | 21/07/2014
 112. harmen tall | 22/07/2014
 113. premature ejaculation herbal remedies | 22/07/2014
 114. small kitchen design | 22/07/2014
 115. gossip sites | 22/07/2014
 116. Party Store | 22/07/2014
 117. Auto insurance rates by zip code | 22/07/2014
 118. Science | 22/07/2014
 119. web banners | 23/07/2014
 120. water ionizer comparisons | 23/07/2014
 121. ???Ω????? ??????????? ?Θ??? ????Σ | 23/07/2014
 122. cleaning | 23/07/2014
 123. ebay japan | 23/07/2014
 124. rolety zewnetrzne | 24/07/2014
 125. cialis mГ©dicament | 24/07/2014
 126. search engine portal | 24/07/2014
 127. jak sprawdzic bik za darmo | 24/07/2014
 128. Download, 320, Reset waste ink | 24/07/2014
 129. napedy do bram przemyslowych | 25/07/2014
 130. how to last longer in bed guys | 25/07/2014
 131. paleo recipe book review | 25/07/2014
 132. M88 | 25/07/2014
 133. Wp Weekend Phoenix | 25/07/2014
 134. seo services philadelphia | 25/07/2014
 135. malware in wordpress | 26/07/2014
 136. cialis viagra levitra | 26/07/2014
 137. browse this website | 26/07/2014
 138. hefalimp cardijon | 26/07/2014
 139. cialis original 20mg | 27/07/2014
 140. one month loans uk | 28/07/2014
 141. luonnoliset ravintolisät | 28/07/2014
 142. helpful hints | 28/07/2014
 143. cataclysm | 28/07/2014
 144. how to last longer in bed for men pills | 29/07/2014
 145. medical billing software | 29/07/2014
 146. myths and legends | 29/07/2014
 147. drzwi aluminiowe | 29/07/2014
 148. hurtownie fryzjerskie | 30/07/2014
 149. 3d printer news | 30/07/2014
 150. gcsrdsmgkrnggkxrv | 30/07/2014
 151. Dog Bed | 30/07/2014
 152. Montblanc Scratch Remover | 30/07/2014
 153. Auto Video Creator | 31/07/2014
 154. cialis au quebec | 31/07/2014
 155. Go Here | 31/07/2014
 156. annual free credit report | 31/07/2014
 157. mark adderley | 31/07/2014
 158. scmrgscvgxrfmgckg | 01/08/2014
 159. acheter cialis particulier | 01/08/2014
 160. demonic possession | 01/08/2014
 161. online therapist for anxiety | 01/08/2014
 162. News | 01/08/2014
 163. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 164. qzdcgzscbfsdgvvhid | 02/08/2014
 165. chicken coop ideas | 02/08/2014
 166. Learn More Here | 02/08/2014
 167. linkedin sign up | 02/08/2014
 168. gcrmgskrfhxfsxg | 02/08/2014
 169. smartlipo new york | 03/08/2014
 170. make real money online | 03/08/2014
 171. cialis en andorre | 04/08/2014
 172. you could look here | 04/08/2014
 173. la verdad del sureste | 04/08/2014
 174. remxgxncbxvemdfchnf | 04/08/2014
 175. kal mag | 05/08/2014
 176. cardigan wanita | 05/08/2014
 177. usa rx viagra | 05/08/2014
 178. online slots | 05/08/2014
 179. cialis lilly prix | 05/08/2014
 180. old hindi The Expendables 3 free download | 06/08/2014
 181. free The Expendables 3 downloads | 06/08/2014
 182. download music | 06/08/2014
 183. think and grow rich principles | 07/08/2014
 184. home page, | 07/08/2014
 185. downloads The Expendables 3 | 07/08/2014
 186. protetyka gdansk | 08/08/2014
 187. Andrzej Grodzki Gdansk | 08/08/2014
 188. free download The Expendables 3 | 08/08/2014
 189. ROZRZAD | 08/08/2014
 190. cialis commentaires | 08/08/2014
 191. downloading The Expendables 3 for free | 08/08/2014
 192. Discount vegas show tickets | 08/08/2014
 193. T-Shirt Advertising | 08/08/2014
 194. apartamenty gdansk centrum | 09/08/2014
 195. download free hollywood The Expendables 3 | 09/08/2014
 196. buy and sell online | 09/08/2014
 197. find | 09/08/2014
 198. downloading of The Expendables 3 | 09/08/2014
 199. air travel | 10/08/2014
 200. napoleon hill records | 10/08/2014
 201. mets daily news | 10/08/2014
 202. business consulting calgary | 10/08/2014
 203. cialis trial voucher | 10/08/2014
 204. are you a sinner | 10/08/2014
 205. attorney | 10/08/2014
 206. jobs | 10/08/2014
 207. plumbers in okc | 11/08/2014
 208. antalya escort | 11/08/2014
 209. billig sexleksak | 11/08/2014
 210. arkitekter | 11/08/2014
 211. vibration plate | 11/08/2014
 212. Best Fantasy Football Teams | 11/08/2014
 213. submit your website | 11/08/2014
 214. Colusa Criminal defense lawyer | 11/08/2014
 215. eye sunglasses | 12/08/2014
 216. no credit check payday loans | 12/08/2014
 217. ionized water | 12/08/2014
 218. website | 12/08/2014
 219. surgical tweezers | 12/08/2014
 220. cialis occhi | 12/08/2014
 221. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 222. MMA Boot Camp | 13/08/2014
 223. this website | 13/08/2014
 224. send a press release | 13/08/2014
 225. probate | 14/08/2014
 226. reverse Buckhead | 14/08/2014
 227. buy youtube views | 14/08/2014
 228. hardcore goat sex | 14/08/2014
 229. Insurance details | 14/08/2014
 230. agencja eventowa wroclaw | 14/08/2014
 231. commercial cleaning services houston | 14/08/2014
 232. wymiana online | 14/08/2014
 233. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 14/08/2014
 234. More Information | 15/08/2014
 235. sletten in | 15/08/2014
 236. scholl fungal nail treatment | 15/08/2014
 237. nail | 15/08/2014
 238. paleo recipe book | 15/08/2014
 239. the lovelady center | 16/08/2014
 240. lovelady center website | 16/08/2014
 241. kenwood dnx571hd | 16/08/2014
 242. real vimeo followers | 16/08/2014
 243. pet product giveaways | 16/08/2014
 244. christian apparel | 16/08/2014
 245. medical contining education | 16/08/2014
 246. Dallas Popcorn Ceiling Removal | 17/08/2014
 247. Living room Design | 17/08/2014
 248. penis enlargement pills | 17/08/2014
 249. fiverr backlinks | 17/08/2014
 250. Tube Viper X Reviews | 17/08/2014
 251. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 252. epoxy | 17/08/2014
 253. m88bet | 17/08/2014
 254. Call for bill | 17/08/2014
 255. $1000 Profit in 30 Minute Proven Binary Trading Strategy | 17/08/2014
 256. paddle hair brush | 17/08/2014
 257. buy youtube likes | 17/08/2014
 258. lawyer directory | 17/08/2014
 259. 3 идиоты полная Неудержимые 3 скачать | 18/08/2014
 260. floating lanterns | 18/08/2014
 261. lake life ec in yuan ching road | 18/08/2014
 262. Alexander Begum profile | 19/08/2014
 263. luxury watch auctions | 19/08/2014
 264. Ultralase | 19/08/2014
 265. Companies In The US | 19/08/2014
 266. Discount coupons | 19/08/2014
 267. Discount coupons | 19/08/2014
 268. porn massage | 20/08/2014
 269. Bose SoundLinK | 20/08/2014
 270. site here | 20/08/2014
 271. cialis 50 mg | 20/08/2014
 272. 360ISO REVIEW | 20/08/2014
 273. sex massage | 20/08/2014
 274. Slendera | 20/08/2014
 275. Shaahin Cheyene | 20/08/2014
 276. game | 20/08/2014
 277. Forex Education course | 20/08/2014
 278. law office | 21/08/2014
 279. westwood college reviews | 21/08/2014
 280. porn | 21/08/2014
 281. Telecharger sims 4 gratuit | 21/08/2014
 282. best online betting offers | 21/08/2014
 283. kitchen cupboards | 21/08/2014
 284. korea travel tips | 21/08/2014
 285. Argentina | 21/08/2014
 286. porn | 21/08/2014
 287. Richard McArthur Real Estate | 22/08/2014
 288. cialis canada | 22/08/2014
 289. cigars switzerland | 22/08/2014
 290. Cheap Automotive Email and Direct Mail Marketing | 22/08/2014
 291. Encruzilhadas | 22/08/2014
 292. servi?os de bartender | 23/08/2014
 293. brides of ukraine | 23/08/2014
 294. Lookup by Phone Number | 23/08/2014
 295. test ello | 23/08/2014
 296. top cubans | 23/08/2014
 297. look at this website | 23/08/2014
 298. buy cheap likes | 23/08/2014
 299. view it | 24/08/2014
 300. secret lovers | 24/08/2014
 301. zanotti homme solde | 24/08/2014
 302. Blogging, Web, SEO, Windows Tips and Tricks | 24/08/2014
 303. the art of pick up | 24/08/2014
 304. Fun Singles Mixers | 24/08/2014
 305. this post | 24/08/2014
 306. The | 25/08/2014
 307. hair system replacement | 25/08/2014
 308. Viagra | 25/08/2014
 309. bay area garage door | 25/08/2014
 310. ed maldonado | 25/08/2014
 311. sky italia cccam server | 25/08/2014
 312. Madden 15 eBooks | 25/08/2014
 313. kargo | 25/08/2014
 314. Portland personal injury attorney | 25/08/2014
 315. Home Improvement Leads | 25/08/2014
 316. emily bathroom accessory | 26/08/2014
 317. kabuki makeup brushes | 26/08/2014
 318. bforex احتيال | 26/08/2014
 319. Empower Network Affiliate | 26/08/2014
 320. sagre massa carrara | 26/08/2014
 321. Drywall Finishing | 26/08/2014
 322. Process Servers | 27/08/2014
 323. Loans | 27/08/2014
 324. Read the Full Article | 27/08/2014
 325. payday loans | 27/08/2014
 326. Canon Camera | 27/08/2014
 327. amerikada sirket kurmak | 27/08/2014
 328. Restore My Vision Today Review | 27/08/2014
 329. blog www | 27/08/2014
 330. cozy cove | 27/08/2014
 331. First time home buyer | 27/08/2014
 332. renta de autos en cancun | 27/08/2014
 333. Arlington VA dryer vent cleaning Wizard | 27/08/2014
 334. golden super 10 | 28/08/2014
 335. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 336. Bee Removal Kingwood | 28/08/2014
 337. how to eliminate premature ejaculation | 28/08/2014
 338. Skip Tracing | 28/08/2014
 339. Tambah Instagram Follower | 28/08/2014
 340. Jual Follower Instagram | 28/08/2014
 341. 6 easy ways to mess up a home purchase! | 29/08/2014
 342. Everything you've ever wanted to know about Private Mortgage Insurance (PMI) but were afraid to ask | 29/08/2014
 343. poop bags | 29/08/2014
 344. alternative medicine | 29/08/2014
 345. Planetwin365 Bonus | 29/08/2014
 346. cargo | 29/08/2014
 347. Halifax Homes for Sale | 29/08/2014
 348. my site | 29/08/2014
 349. Missing Heirs | 29/08/2014
 350. http://minecraftlikegames.com/ | 29/08/2014
 351. 32 weken zwanger | 29/08/2014
 352. Ryan | 29/08/2014
 353. Viagra Pills | 29/08/2014
 354. Viagra Pills | 30/08/2014
 355. viagra | 30/08/2014
 356. Mozell Endris | 30/08/2014
 357. money | 30/08/2014
 358. desktop computer reviews | 30/08/2014
 359. motivational speaker UK | 30/08/2014
 360. yoga hong kong | 30/08/2014
 361. dried food storage | 30/08/2014
 362. read more | 30/08/2014
 363. address book default outlook | 30/08/2014
 364. ice bucket fail | 30/08/2014
 365. juicy couture outlet | 30/08/2014
 366. homes in santa maria for sale | 31/08/2014
 367. how to reduce premature ejaculation | 31/08/2014
 368. cialis 20 mg effetti collaterali | 31/08/2014
 369. Whatsapp Hack | 31/08/2014
 370. Earn Money | 31/08/2014
 371. Nike Coupon Code | 31/08/2014
 372. college debt planning | 01/09/2014
 373. how to afford school | 01/09/2014
 374. bee wild pest control | 01/09/2014
 375. ice bucket challenge | 01/09/2014
 376. Greenwich appliance repair | 01/09/2014
 377. www.sal-trans.net.pl | 01/09/2014
 378. Greenwich appliance repair | 01/09/2014
 379. ?????? web hosting | 01/09/2014
 380. Stainless Steel | 02/09/2014
 381. elplp42 replacement projector lamp bulb | 02/09/2014
 382. recover deleted files mac | 02/09/2014
 383. African and Global Business | 02/09/2014
 384. modere | 02/09/2014
 385. epic fails 2014 | 03/09/2014
 386. appliance repair Buckeye | 03/09/2014
 387. buy hydrocodone | 03/09/2014
 388. Baltasar sanchez haz | 03/09/2014
 389. Avondale appliance repair | 03/09/2014
 390. viagra | 03/09/2014
 391. buy adderall online | 03/09/2014
 392. couples communication | 03/09/2014
 393. FBLA | 03/09/2014
 394. izmir eskort | 03/09/2014
 395. Denver DUI Lawyers | 03/09/2014
 396. m?s informaci?n | 03/09/2014
 397. free facebook likes | 04/09/2014
 398. lazer eye surgery cost | 04/09/2014
 399. livetriviawithmichael.com | 04/09/2014
 400. Anik Singal | 04/09/2014
 401. bestblackhatforum | 04/09/2014
 402. maduritas folladas | 04/09/2014
 403. instant tax solutions reviews | 04/09/2014
 404. neuro linguistic programming books | 04/09/2014
 405. cash for gold | 04/09/2014
 406. notepad bluebox | 04/09/2014
 407. anal | 04/09/2014
 408. CPCS Answers | 04/09/2014
 409. viagra | 04/09/2014
 410. perth website designers | 04/09/2014
 411. plum lipstick | 05/09/2014
 412. perth web design company | 05/09/2014
 413. best pay day loans | 05/09/2014
 414. money online games | 05/09/2014
 415. maidana vs mayweather 2 live stream | 05/09/2014
 416. hydrocodone online | 05/09/2014
 417. gratuit hacks | 05/09/2014
 418. openappmkt | 05/09/2014
 419. Free Online Game For Kids | 05/09/2014
 420. teenage datings | 06/09/2014
 421. cheap home insurance | 06/09/2014
 422. wedding lehenga | 06/09/2014
 423. gap visa credit card | 06/09/2014
 424. compare cheap auto insurance prices | 06/09/2014
 425. giochi di cucina gratis | 06/09/2014
 426. dubai angels | 06/09/2014
 427. apartments for sale in cardiff | 06/09/2014
 428. cialis original prix | 07/09/2014
 429. bets10 | 07/09/2014
 430. alexandria sunroom | 07/09/2014
 431. state auto insurance | 07/09/2014
 432. kitchen supplies | 07/09/2014
 433. sunroom centreville | 07/09/2014
 434. click aqu? | 07/09/2014
 435. Citibank Locations | 07/09/2014
 436. buy adipex | 07/09/2014
 437. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 438. hagerstown sunroom | 07/09/2014
 439. Buy Quarkbar on Allcoin! | 08/09/2014
 440. cialis | 08/09/2014
 441. amazing animals | 08/09/2014
 442. Mobile Window Tinting | 08/09/2014
 443. celebrity homes | 08/09/2014
 444. Get 10% OFF all "Ad Packs" through October 31st | 08/09/2014
 445. project-hacks.com | 08/09/2014
 446. http://rentboende.se/ | 08/09/2014
 447. Farmington Hills locksmith | 09/09/2014
 448. How Much Mortgage Can I Get | 09/09/2014
 449. Elephant Art | 09/09/2014
 450. Cialis | 09/09/2014
 451. fb group poster reviews | 09/09/2014
 452. web developer perth | 09/09/2014
 453. seo web design | 09/09/2014
 454. crear cuenta hotmail | 10/09/2014
 455. the kundalini experience | 10/09/2014
 456. Sad Poetry | 10/09/2014
 457. Home Based Business Ideas Magazine | 10/09/2014
 458. holidays in greece | 10/09/2014
 459. Viagraaustraliaau | 10/09/2014
 460. How to Make Money With a Website or Blog | 10/09/2014
 461. Amazon Phone Cases | 10/09/2014
 462. iphone 5c dual layer case | 10/09/2014
 463. banana blue | 10/09/2014
 464. blog de musica | 10/09/2014
 465. webdesign perth | 10/09/2014
 466. chris brown x album download | 10/09/2014
 467. xylitol sweetened gum | 10/09/2014
 468. Ath-M50.net | 11/09/2014
 469. Loyal 9 marketing complaints | 11/09/2014
 470. cerrajeros baratos murcia | 11/09/2014
 471. muskegon photography | 11/09/2014
 472. Poker online | 11/09/2014
 473. sexo | 11/09/2014
 474. WholesalePrivate Label Rights Products | 11/09/2014
 475. reduce belly fat | 11/09/2014
 476. hecigarette review | 11/09/2014
 477. lexapro side effects weight gain | 11/09/2014
 478. Holly | 11/09/2014
 479. arkitekter | 11/09/2014
 480. sex landscaper | 11/09/2014
 481. dog waste bags | 11/09/2014
 482. plymouth bjj | 12/09/2014
 483. Toyota parts | 12/09/2014
 484. bolatangkasnet | 12/09/2014
 485. ingatlan budaörsön | 12/09/2014
 486. buy real soundcloud plays | 12/09/2014
 487. mortgage finance | 12/09/2014
 488. zidalo | 12/09/2014
 489. annuaire téléphonique | 12/09/2014
 490. learning traffic generation | 12/09/2014
 491. child custody lawyers | 12/09/2014
 492. descuentos lima | 12/09/2014
 493. criminal attorney | 12/09/2014
 494. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 495. proair exercise induced asthma | 13/09/2014
 496. click here | 13/09/2014
 497. kancleria prawna zabrze | 13/09/2014
 498. certyfikat kwalifikowany zus | 13/09/2014
 499. OS installation | 13/09/2014
 500. Appliance repair service center | 13/09/2014
 501. Great Flash fiction literary journal | 13/09/2014
 502. animal vines | 13/09/2014
 503. Mesa appliance repair | 13/09/2014
 504. prêt sur salaire | 13/09/2014
 505. find this | 13/09/2014
 506. novelty techpoint | 14/09/2014
 507. team bonding | 14/09/2014
 508. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 509. kurtyny PCV | 14/09/2014
 510. harga kasur busa | 14/09/2014
 511. click for source | 14/09/2014
 512. porn | 14/09/2014
 513. free diet pills | 14/09/2014
 514. scandal news | 14/09/2014
 515. orange beach Vacation Rentals | 14/09/2014
 516. garage flooring fort collins | 14/09/2014
 517. annuaire téléphonique | 14/09/2014
 518. videos | 14/09/2014
 519. free gadgets | 14/09/2014
 520. שירלי זילכה | 14/09/2014
 521. rape videos | 14/09/2014
 522. easy 100 reviews | 14/09/2014
 523. seo uzmanı | 14/09/2014
 524. stopthestresstoday.com/about-me | 14/09/2014
 525. bet sports | 14/09/2014
 526. how do i get rid of razor bumps fast | 15/09/2014
 527. stopthestresstoday.com/about-me | 15/09/2014
 528. e-cigarette-shop | 15/09/2014
 529. Family Law | 15/09/2014
 530. Android Apps | 15/09/2014
 531. southwest roofing company fort worth | 15/09/2014
 532. income | 15/09/2014
 533. website billing | 15/09/2014
 534. DestinyGameInfo - Info, Clips, Hacks and more | 15/09/2014
 535. Baton Rouge Movers | 15/09/2014
 536. Dubia roaches for Sale | 15/09/2014
 537. Brothers Auto Transport | 15/09/2014
 538. Haz Baltasar Sanchez | 16/09/2014
 539. xlovecam generateur mots | 16/09/2014
 540. Collene Later | 16/09/2014
 541. Wigs Denver | 16/09/2014
 542. Hair Transplant | 16/09/2014
 543. Newport Beach | 16/09/2014
 544. tampa movers | 16/09/2014
 545. betboo | 16/09/2014
 546. indicizzazione google | 16/09/2014
 547. hepsibahis | 16/09/2014
 548. hr24 | 16/09/2014
 549. nokia lumia 820 | 16/09/2014
 550. Minigolf design | 16/09/2014
 551. betboo | 16/09/2014
 552. betboo | 17/09/2014
 553. guttering London | 17/09/2014
 554. betboo | 17/09/2014
 555. vince stanzione | 17/09/2014
 556. chelsea porn calander, | 17/09/2014
 557. portable atm hire | 17/09/2014
 1. Borut pravi:

  Hvala bogu. Končno se je začelo premikat.