NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV ALI NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI?

| 24/09/2012

Novomeški vrtci delujejo pod okriljem dveh zavodov, Vrtca Pedenjped Novo mesto, ki ga od leta 2010 vodi Meta Potočnik, in Vrtca Ciciban Novo mesto, ki ga vodi Majda Kušer Ambrožič. Oba vrtca skupaj obiskuje med nekaj čez 1200 otrok (podatek za leto 2010), tega leta je bilo v obeh zavodih zaposlenih malo manj kot 250 ljudi.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je naredil analizo delovanja novomeških vrtcev. Pri tem je ugotovil številne nepravilnosti in celo (povzemajoč protikorupcijsko komisijo) sume koruptivnega ravnanja v primeru imenovanje ravnateljice Vrtca Pedenjped Mete Potočnik. A v svojih odzivnih poročilih ravnateljici obeh novomeških vrtcev zavračata ugotovitve nadzornega odbora kot (v glavnem) neutemeljene, nestrokovne, zavajajoče in pristranske.  Poročilo naj bi bilo pripravljeno brez poglobljenega poznavanja delovanja vrtcev in zakonodaje. Nadzor sta opravljala nadzornika Ana Ponikvar in Damir Delič.

POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJICE VRTCA PEDENJPED NEZAKONIT IN KORUPTIVEN?

Nadzorni odbor je preučil imenovanje direktorice vrtca Pedenjped Mete Potočnik, ki ga je izpeljal svet zavoda pod vodstvom Andreja Resmana. Spodnja kronologija dogodkov prikazuje več kot pol leta trajajoči postopek. Nadzorni odbor se naslanja na določena mnenja Inšpektorata RS za šolstvo, ki meni, da je bilo imenovanje nezakonito, poleg tega pa – na podlagi mnenja protikorupcijske komisije – ustreza tudi definiciji korupcije.

18. septembra 2009 je bil v časniku Delo objavljen razpis za mesto ravnatelja zavoda Vrtec Pedenjeped. Sklep o tem je sprejel Svet zavoda 15. septembra. Svet zavoda je nato na svoji 20. seji (ki je potekala 29. septembra) sprejel sklep, da se razpis ponovi in ponovno objavi v Delu (2. oktobra). Na 21. seji so se svetniki odločili, da se vloge za ravnatelja deponirajo, dokler ne bodo izvoljeni vsi člani sveta. Na 22. seji (10. november) so končno pregledali prispele prijave. Prijave so poslali Meta Potočnik, Tea Sulič, Albert Zorko in Andreja Mlakar. Ker nihče od kandidatov ni poslal popolne prijave, so jih pozvali k dopolnitvi. 10. decembra 2009 so se svetniki odločili, da odločanje o novem ravnatelju znova preložijo, saj je takrat župan Muhič (in občinski svet) sprejel sklep o združitvi Pedenjpeda in Cicibana v enoten zavod. Na naslednji seji so se svetniki odločili, da razpis zaustavijo. Sprejeli so tudi sklep, da se vse prijavljene kandidate o tem tudi obvesti, prispele vloge pa se zaprte vrne kandidatom.

Medtem se je sestava sveta zavoda spremenila, saj so starši odpoklicali svoje predstavnike v svetu zavoda in imenovali nove. 9. marca 2010 je delno spremenjeni svet zavoda ugotovil, da je bil prejšnji sklep o zaustavitvi postopka izbire ravnatelja nezakonit in ga je zato preklical. Sklenili so, da pozovejo kandidate, da vrnejo vso dokumentacijo. Na 26. seji, 23. marca, je svetnica Urška Kašč opozorila, da bi moral biti postopek glede na zakonodajo končan v roku štirih mesecev, ki pa so medtem seveda že minili. Temu je na seji oporekal Andrej Resman (predsednika sveta zavoda), ki je dejal, da je dobil ustno zagotovilo, da je nadaljevanje postopka upravičeno. Zadolžil se je, da bo pridobil pisno pravno mnenje. Resman je do naslednje seje pridobil dve pravni mnenji, ki pa sta si nasprotni. Odvetnik Andrej Šporar za nadaljevanje postopka ni videl pravnih ovir, Tomaž Rozman, glavni inšpektor na Ministrstvu za šport, pa je predlagal, da se v izogib nadaljnjim zapletom postopek ponovi, ker je bil prvi že zaključen. A Resman se je posvetoval tudi s predstavniki ministrstva za šport, ki naj bi dejali, da se postopek lahko nadaljuje.

A s tem se ni strinjal Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki je izdal predlog, da se postopek ponovi. Hkrati tudi pozval svet zavoda, da naj se podlagi določila 48. člena ZOFVI do tega predloga opredeli. A do tega naj ne bi nikoli prišlo. Namesto tega so svetniki 11. maja na 28. seji izbrali novo direktorico Meto Potočnik.

Postopke imenovanja je obravnavala tudi komisija za preprečevanje korupcije in 6. septembra 2010 ugotovila, da Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto ni upošteval predloga Inšpektorata RS za šolstvo in šport in je tudi kršil zakonski rok štirih mesecev, ki je določen kot najdaljši rok za izvedbo celotnega postopka imenovanja ravnatelja. S tem svojim ravnanjem so člani sveta zavoda Vrtca Pedenjped omogočili Meta Potočnik “pridobitev koristi v takojšnji obliki pridobitve položaja individualnega poslovodnega organa javnega zavoda, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor,” so zapisali nadzorniki, povzemajoč protikurupcijsko komisijo.

V svojem odzivnem poročilu je ravnateljica Vrtca Pedenjped Meta Potočnik vse očitke zavrnila. Odločitev sveta zavoda, da prekliče zaustavitev postopka, ki jo je pred tem sprejel, je bila pravilna, saj zakonodaja sploh ne pozna pojma „zaustavitve“ postopka. Svet zavoda bi moral po mnenju vodstva Pedenjpeda postopek v vsakem primeru pripeljati do konca – lahko bi se seveda odločil, da nobenega od prijavljenih kandidatov ne imenuje za ravnatelja, vendar tega ni storil. Zato tudi ni bilo mogoče upoštevati predloga inšpektorata za šolstvo, ki je predlagal, da se začne nov postopek. Tega svet zavoda ni mogel storiti, dokler se ne zaključi prvi postopek. „V kolikor bi sledili predlogu inšpektorata, bi svet zavoda ne samo kršil določila ZOFVI, ki se nanašajo na postopek imenovanja ravnatelja, temveč tudi pravice kandidatov, ki so se prijavili na razpis. Zoper ravnanje sveta zavoda, ki sploh ne bi odločil o njihovih vlogag, temveč vzporedno začel nov postopek imenovanja ravnatelja, se namreč sploh ne bi mogli pritožiti oz. bi bila kršena njihova ustavna pravica do pravnega sredstva, pa tudi do enakega obravnavanja pred zakonom.“

Poleg tega, opozarjajo v Pedenjpedu, se nihče od kandidatov na odločitev sveta zavoda ni pritožil. Meta Potočnik opozarja še na dejstvo, da je potrebno za mnenje o imenovanju ravnatelja vrtca v skladu z ZOFVI zaprositi tudi matično ministrstvo. Svet zavoda je to storil, vendar s strani ministrstva ni prejel nikakršnega mnenja, kar pomeni, da k postopku imenovanja ni imelo pomislekov. Če bi ministrstvo menilo, da je bil izvedeni postopek nezakonit, bi svetu posredovalo ustrezno mnenje, menijo v vodstvu Pedenjpeda.

Vrtec Pedenjped tudi opozarja, da Komisija za preprečevanje korupcije ni izdala nobenega načelnega mnenja, mnenja ali priporočila v zvezi z imenovanjem ravnatelja. „KPK je zgolj sprejela uradni zaznamek in poslala dopis, da so bila kršena določila ZOFVI, ker postopek imenovanja ravnatelja ni bil končan v štirih mesecih, ki je določen kot najdaljši rok za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja, in da svet zavoda ni upošteval predloga inšpektorice za ponovni postopek javnega razpisa za delovno mesto ravnatelja. „KPK je res tudi navedla, da to ravnanje ustreza definiciji korupcije, vendar komisija pri sestavi uradnega zaznamka in dopisa očitno ni bila seznanjena z vsemi dejstvi in okoliščinami v zvezi z imenovanjem ravnatelja Vrtca,“ pravijo v Pedenjpedu.

NADZORNI ODBOR: SLABO PRIPRAVLJENI RAZPISI ZA PREHRANO IN ŠKODLJIVO POSLOVANJE – PRIHRANILI BI LAHKO DO 100.000 EVROV NA LETO – V VRTCIH OČITKE ZAVRAČAJO KOT NESTROKOVNE, PRISTRANSKE IN ZAVAJAJOČE

Poročilo nadzornega odbora vsebuje tudi druge očitke proti obema novomeškima vrtcema. Med drugim je analiziral naročanje prehrambenih izdelkov v novomeških vrtcih. Z analizo ponudb je ugotovil, da bi lahko vrtca samo pri nabavi sadja in zelenjave privarčevala skupaj malce več kot 80.000 evrov. Vrtca namreč razpisa, kot meni nadzorni odbor, pripravljata ne na podlagi ekonomskih kriterijev, ampak „po liniji najmanjšega odpora“, se pravi tako da se zagotovi osnovnim zakonskim kriterijem, ne pa tako, da se res pride do najugodnejšega ponudnika. Vrtca sta ponudnika res izbrala na podlagi razpisov in posel podelila tistemu, ki je imel skupno najugodnejšo ponudbo. A nadzorni odbor meni, da bi moral biti razpis pripravljen tako, da bi bila hrana razvrščena v manjše sklope, s čimer bi prišli do nižjih cen. Z analizo cen so namreč ugotovili, da ima izbrani ponudnik res najnižjo skupno ceno, da pa so posamezni artikli pri drugih ponudnikih lahko tudi bistveno cenejši.

Tudi iz Mestne občine Novo mesto so se odzvali na poročilo nadzornega odbora. Kot so zapisali, bo Komisija za preprečevanje korupcije v primeru ugotovljenih ravnanj korupcije ugotovila tudi odgovorne osebe in njihova ravnanja ustrezno sankcionirala oziroma bo od Mestne občine Novo mesto zahtevala ustrezna dejanja za vzpostavitev zakonitega stanja. Ugotovitve nadzornega odbora so bile posredovane tudi Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. Inšpektoratu so predlagali, da v primeru ugotovljene kršitve zakona, ravna skladno s svojimi pooblastili. Mestna občina se strinja z zahtevo nadzornega odbora, da naj Mestna občina Novo mesto naredi enotni razpis za vse zavode glede ponudnika električne energije. V letu 2012 se je to že zgodilo. Glede razpisov za prehrano, pa je novomeška občina mnenja, da naj bodo razpisi izvedeni racionalno, vendar v skladu z zakonodajo.

Tudi nabavljanje ostale hrane je po mnenju nadzornega odbora neracionalno. Vrtca namreč na razpisih pri nekaterih sklopih sploh nista dobila dovolj ponudnikov za posamezne sklope. Zato bi po mnenju nadzornega odbora morala razpis ponoviti, tako da bi pri vsakem sklopu dobili vsaj tri ponudnike.

Nadzorni odbor je zapisal, da vrtca s svojim delovanjem na področju razpisov povzročata škodo svojemu ustanovitelju – Mestni občini Novo mesto. Z bolj skrbnimi razpisi bi lahko privarčevali celo 100 000 evrov na leto. Poleg nabave hrane bi lahko privarčevali tudi drugje. S kombiniranjem zaposlenih in otrok med enotami lahko dosegli boljšo učinkovitost in racionalizacijo dela. Nesprejemljivo je, da ima Vrtec Pedenjped svojo pralnico, drugi vrtec Ciciban pa storitev pranja naroča pri zunanjem izvajalcu in ne pri Pedenjpedu. Prav tako bi lahko izobraževanje za zaposlene organizirala ob vrtca skupaj v Novem mestu in s tem prihranili veliko sredstev na račun izobraževanja zaposlenih. Vrtca skupaj zaposlujeta skoraj 300 ljudi in imata skupni proračun približno 7.000.000 €. Zato nadzorni odbor predlaga Mestni občini Novo mesto, da omenjena vrtca pri razpisih za dobavo električne energije, prehrambnega blaga in pri ostalih stroških nastopata skupno in s tem dosežeta racionalnejše poslovanje ter posledično zmanjšanje stroškov. Nadzorni odbor prav tako priporoča Mestni občini Novo mesto, da ponovno premisli o združevanju vseh vrtcev pod okriljem enega zavoda. Tako bi lahko privarčevali – po oceni nadzornikov – okrog pet odstotkov sredstev, ki jih občina letno nameni zavodoma.

V obeh vrtcih so trditve nadzornega odbora zavrnili. V odzivu govorijo o nestrokovnosti, o zavajajočem in pristrankskem navajanju podatkov in o drugih nekorektnostih. Direktorici se z nadozrniki strinjata samo v tem, da nimata nič proti temu, da se v prihodnje oba vrtca skupaj objavita razpis za nabavo prehrane.

Glede slednje sta sicer zapisali, da „pri izračunu niso upoštevane količine posameznih artiklov, ki pa pomembno vplivajo na povprečja in ceno artiklov. Pri nabavi posameznih artiklov je bila upoštevan določba 8. člena Okvirnega sporazuma, ki govori o akcijskih cenah. Na podlagi omenjenega člena smo pri ostalih dveh podpisnikih okvirnega sporazuma, na podlagi njihovih akcijskih cenikov, nabavljali cenejše artikle.” Primerjava z ostalimi vrtci po Sloveniji izkazuje, da so cene živil, kot element cene pragramov, nižje od povprečnih cen v ostalih vrtcih.

V vrtcih se prav tako čudijo trditvi nadzornega odbora, da bi morali razpis narediti na manjših sklopih živil. Pri izdelavi razpisne dokumentacije so bila upoštevana vsa načela Zakona o javnem naročanju, postopek izbire pa je potekal v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je bilo merilo najnižja končna cena ponudbenega predračuna posameznega sklopa. Število vseh artiklov, ki jih vključujemo v javni razpis za živila je 830 (podatek za Pedenjped). “Te artikle v skladu z ZJN oblikujemo v sklope, ki tvorijo zaključeno celoto in jih je mogoče oddati ločeno. Vseh artiklov v javnem razpisu je 830, torej bi morali po mnenju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto izpeljati postopek za 830 različnih sklopov.“

Prav tako zavračajo stališče nadzornega odbora, da bi morali razpise, na katerih ne dobijo treh ponudb, ponoviti. “Povabilo k oddaji ponudbe je bilo objavljeno na portalu JN in v Uradnem listu evropskega glasila. Razpisna dokumentacija je tako dosegljiva vsem gospodarskim subjektom, ki imajo interes sodelovati pri izvedbi javnega naročila. Povpraševanje pri ponudnikih bi bilo kršenje načela enakopravne obravnave ponudnikov in s tem Zakona o javnem naročanju.“

Oznake: , , , , , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentarji (296)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 12/06/2014
 2. locksmith finder | 16/06/2014
 3. cialis vs viagra blog | 18/06/2014
 4. free criminal record | 19/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb coupon | 20/06/2014
 7. somanabolic muscle maximizer | 20/06/2014
 8. iherb coupon | 21/06/2014
 9. highline residences huttons | 22/06/2014
 10. social media for business | 22/06/2014
 11. iherb code | 22/06/2014
 12. Dogecoin | 22/06/2014
 13. Fun Games Online | 23/06/2014
 14. zoloft for premature ejaculation reviews | 25/06/2014
 15. Hot Friv Games | 25/06/2014
 16. buy cialis | 27/06/2014
 17. acheter cialis 20mg | 27/06/2014
 18. premature ejaculation yoga by ramdev baba | 28/06/2014
 19. cialis pas cher toulouse | 29/06/2014
 20. professional camera store in delhi | 29/06/2014
 21. Free Microsoft Points - Free Xbox Live Codes | 30/06/2014
 22. google | 01/07/2014
 23. Baseball Fundraiser | 01/07/2014
 24. Click This Link | 02/07/2014
 25. Seo | 03/07/2014
 26. escritorio de advocacia | 03/07/2014
 27. graphic design | 04/07/2014
 28. cialis le vrai | 05/07/2014
 29. PC Security Blog | 06/07/2014
 30. traction devices | 06/07/2014
 31. rebelmouse.com/somanabolicmusclemaximizerrr | 06/07/2014
 32. Wholesale raw ingredients to make skin care | 07/07/2014
 33. capture his heart | 07/07/2014
 34. Loteria del Valle Resultatos | 08/07/2014
 35. hairy anus | 08/07/2014
 36. water ionizer | 08/07/2014
 37. get rich buying gold outside the bank | 08/07/2014
 38. mark cobb | 09/07/2014
 39. iherb coupon | 09/07/2014
 40. soundcloud downloader | 09/07/2014
 41. iherb coupon code | 09/07/2014
 42. sporty ekstremalne | 10/07/2014
 43. opzioni binarie | 11/07/2014
 44. clash of clans cheats | 11/07/2014
 45. nokia pc suite windows 8 | 11/07/2014
 46. bankruptcy attorney Miami | 11/07/2014
 47. mieszkania warszawa | 11/07/2014
 48. bankruptcy attorney Miami | 11/07/2014
 49. Diindolylmethane | 12/07/2014
 50. We Buy Houses in Naugatuck, CT | 12/07/2014
 51. clash of clans hack | 12/07/2014
 52. clash of clans cheats | 13/07/2014
 53. water ionizer comparison | 13/07/2014
 54. gu10 led bulbs | 13/07/2014
 55. get redirected here | 14/07/2014
 56. clash of clans hack | 14/07/2014
 57. Pressure Cooking Recipes | 14/07/2014
 58. petsitters in naples | 14/07/2014
 59. alkaline water benefits | 14/07/2014
 60. paleo recipe book review | 15/07/2014
 61. kratom shop | 15/07/2014
 62. Full File | 15/07/2014
 63. free slotomania coins | 15/07/2014
 64. brazzers | 16/07/2014
 65. HD video Pakistani songs | 16/07/2014
 66. how to delay ejaculation in men | 16/07/2014
 67. depression | 16/07/2014
 68. Core Products | 16/07/2014
 69. branson free | 16/07/2014
 70. baby gifts | 17/07/2014
 71. UK signup bonuses | 17/07/2014
 72. Naperville Homes for Sale | 17/07/2014
 73. Free Facebook Likes | 17/07/2014
 74. walker | 18/07/2014
 75. Impeach the President | 18/07/2014
 76. 7 day weight loss | 18/07/2014
 77. best chocolate protein powder | 18/07/2014
 78. tree removal services spring | 19/07/2014
 79. metodo del calendario | 19/07/2014
 80. air duct cleaning houston | 20/07/2014
 81. help moppy | 20/07/2014
 82. profiles women | 20/07/2014
 83. DVLA Number Plates | 21/07/2014
 84. berita harian terkini indonesia | 21/07/2014
 85. cialis pas cher en france | 21/07/2014
 86. affordable search engine optimization | 21/07/2014
 87. clash of clans hack | 21/07/2014
 88. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 89. how to last longer in bed first time for men | 22/07/2014
 90. water alkalizer | 23/07/2014
 91. massage ceus | 23/07/2014
 92. browse this website | 23/07/2014
 93. odwolanie od decyzji zus | 24/07/2014
 94. cialis one a day | 24/07/2014
 95. okna schuco | 24/07/2014
 96. this London speaker hire company | 24/07/2014
 97. youtube subscribers | 24/07/2014
 98. Download, TX550W, Reset waste ink | 24/07/2014
 99. Property By Owner List Commercial Lease Los Angeles Ca | 24/07/2014
 100. instalacje gazowe poznan | 25/07/2014
 101. slots | 25/07/2014
 102. paleo recipe book review | 25/07/2014
 103. M88 | 25/07/2014
 104. Green tea | 26/07/2014
 105. this site has good information | 26/07/2014
 106. this website | 26/07/2014
 107. cialis 50mg | 27/07/2014
 108. potatoes dicing,slicing,striping machine | 27/07/2014
 109. spelautomater | 27/07/2014
 110. London | 27/07/2014
 111. loan paydaying uk | 27/07/2014
 112. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 113. men fashion accessories | 28/07/2014
 114. seo company in india | 28/07/2014
 115. cialis efficace | 29/07/2014
 116. best remodelers in Dallas | 29/07/2014
 117. gabinet kometyczny na Batoreeo w Krakowie | 29/07/2014
 118. producent folii termokurczliwej | 30/07/2014
 119. medical treatment for premature ejaculation | 30/07/2014
 120. water ionizer reviews | 30/07/2014
 121. przewóz osób warszawa | 30/07/2014
 122. become self-reliant | 30/07/2014
 123. gcsrdsmgkrnggkxrv | 30/07/2014
 124. Montblanc Scratch Remover | 30/07/2014
 125. generic cialis 20mg | 31/07/2014
 126. SpeedAzon | 31/07/2014
 127. how to get rid of mice | 31/07/2014
 128. free credit report gov | 31/07/2014
 129. Medical Type1 SizeGenetics Device | 31/07/2014
 130. scmrgscvgxrfmgckg | 01/08/2014
 131. cialis ca marche | 01/08/2014
 132. Look At This | 01/08/2014
 133. Love story in Hindi | 02/08/2014
 134. qzdcgzscbfsdgvvhid | 02/08/2014
 135. Budget-friendly Shopping On-line | 02/08/2014
 136. Denver DUI Attorney | 02/08/2014
 137. Read This | 02/08/2014
 138. gcrmgskrfhxfsxg | 02/08/2014
 139. download expendables 3 | 03/08/2014
 140. get a job at mcdonalds | 03/08/2014
 141. gogol spain | 03/08/2014
 142. Going Here | 03/08/2014
 143. jhalak dikhhla jaa season 7 | 04/08/2014
 144. do you last longer with a condom | 04/08/2014
 145. news | 04/08/2014
 146. pop over here | 04/08/2014
 147. myfreecam token generator | 05/08/2014
 148. rochester seo | 05/08/2014
 149. fast diet | 05/08/2014
 150. download film expendables 3 subtitle indonesia | 05/08/2014
 151. her response | 05/08/2014
 152. download free new The Expendables 3 | 06/08/2014
 153. full The Expendables 3 free download | 06/08/2014
 154. cialis 2.5 mg | 06/08/2014
 155. lucid dreaming | 06/08/2014
 156. direct download The Expendables 3 | 07/08/2014
 157. visit website, | 07/08/2014
 158. single dose insulin injection | 07/08/2014
 159. sklepy internetowe warszawa | 08/08/2014
 160. wytrzymalosc materialów zadania | 08/08/2014
 161. utorrent download The Expendables 3 | 08/08/2014
 162. download The Expendables 3 | 08/08/2014
 163. interactive agency | 08/08/2014
 164. download bollywood The Expendables 3 | 08/08/2014
 165. downloads The Expendables 3 | 08/08/2014
 166. site link | 09/08/2014
 167. free jquery mobile templates | 09/08/2014
 168. boligindretning | 09/08/2014
 169. szczoteczka soniczna | 09/08/2014
 170. travel guides | 10/08/2014
 171. book on sins | 10/08/2014
 172. healthcare system | 10/08/2014
 173. plumbers in okc | 11/08/2014
 174. lighted sign specialist | 11/08/2014
 175. knulldocka | 11/08/2014
 176. Cheap Fantasy Football Players | 11/08/2014
 177. Buy vibration machine | 11/08/2014
 178. boligindretning | 11/08/2014
 179. Computer Repair in Havering | 11/08/2014
 180. cialis prezzo migliore | 12/08/2014
 181. myacn.com | 12/08/2014
 182. love | 13/08/2014
 183. harp loans Alpharetta | 13/08/2014
 184. Viagra works | 13/08/2014
 185. paddle hair brush | 13/08/2014
 186. suboxone withdrawal | 13/08/2014
 187. tired landloards | 13/08/2014
 188. l arginine for premature ejaculation | 14/08/2014
 189. parking w pyrzowicach | 14/08/2014
 190. hausmeisterdienst münchen | 14/08/2014
 191. prowident | 14/08/2014
 192. kantor internetowy | 14/08/2014
 193. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 15/08/2014
 194. auto sex in | 15/08/2014
 195. Demir Leather | 15/08/2014
 196. rapper | 15/08/2014
 197. paleo recipe book | 15/08/2014
 198. free | 16/08/2014
 199. remover nome serasa | 16/08/2014
 200. top ecommerce | 16/08/2014
 201. cialis medicine | 16/08/2014
 202. fiverr backlinks | 17/08/2014
 203. cocktails wines beers birmingham restaurant | 17/08/2014
 204. Zhuncity | 17/08/2014
 205. LA CAN | 17/08/2014
 206. Неудержимые 3 онлайн | 18/08/2014
 207. Ollie Bottin | 19/08/2014
 208. natural flea control for cats | 19/08/2014
 209. love | 19/08/2014
 210. affordable moving vancouver | 19/08/2014
 211. Ogloszenia Przemysl | 19/08/2014
 212. read more | 20/08/2014
 213. cialis prescrizione | 20/08/2014
 214. Bangalore Movie | 20/08/2014
 215. trending youtube | 21/08/2014
 216. Dating Love | 21/08/2014
 217. Caribbean travel tips | 21/08/2014
 218. cuban cigars switzerland | 22/08/2014
 219. onigiri rice | 22/08/2014
 220. nursing student | 22/08/2014
 221. Ademar | 22/08/2014
 222. Simpson-ize yourself! | 22/08/2014
 223. Find Whos Calling | 23/08/2014
 224. Alexandria dryer vent cleaning | 24/08/2014
 225. click this | 24/08/2014
 226. instagram users search engine | 24/08/2014
 227. Here | 25/08/2014
 228. M88 | 25/08/2014
 229. how to naturally last longer in bed for men | 25/08/2014
 230. working online from homeauto entrepreneurs | 26/08/2014
 231. accident attorney Portland | 26/08/2014
 232. moraga california decking | 26/08/2014
 233. CLASH OF CLANS WORKING HACK | 26/08/2014
 234. Countertop Installation | 26/08/2014
 235. payday loans | 27/08/2014
 236. Flat Fee MLS | 27/08/2014
 237. great powerpoint presentations 2014 | 27/08/2014
 238. wholesale cosmetics | 28/08/2014
 239. wholesale cosmetics | 28/08/2014
 240. cheap computers | 28/08/2014
 241. ibc fail | 30/08/2014
 242. cialis ashton kutcher | 31/08/2014
 243. MovieStarPlanet Cheats | 31/08/2014
 244. organic face cleanser | 31/08/2014
 245. Nike Coupon Code | 01/09/2014
 246. ice bucket fail | 01/09/2014
 247. Autoskup040.pl Lublin | 01/09/2014
 248. Cialis | 02/09/2014
 249. skup samochodów uzywanych | 02/09/2014
 250. FreeholdExpress | 02/09/2014
 251. escort izmir | 03/09/2014
 252. name brand products | 03/09/2014
 253. make money online | 04/09/2014
 254. m?s informaci?n | 04/09/2014
 255. nlp training uk | 04/09/2014
 256. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 257. teen chat | 06/09/2014
 258. how to get your boyfriend back | 06/09/2014
 259. escorts in dubai | 06/09/2014
 260. wedding Photographer | 06/09/2014
 261. slots free games | 07/09/2014
 262. giochi di cucina online | 07/09/2014
 263. m?s info | 07/09/2014
 264. maduras | 07/09/2014
 265. m?s informaci?n | 07/09/2014
 266. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 267. viamax power | 07/09/2014
 268. cialis | 08/09/2014
 269. dish tv recharge india | 08/09/2014
 270. Helping You Help Others | 08/09/2014
 271. Forum komputerowe | 09/09/2014
 272. ban nha quan go vap duong le duc tho | 09/09/2014
 273. epic fails 2014 | 09/09/2014
 274. crear cuenta de hotmail | 09/09/2014
 275. banana blue | 10/09/2014
 276. Learn to Become Self Employed Today | 10/09/2014
 277. Cases for samsung galaxy | 10/09/2014
 278. child custody lawyers | 10/09/2014
 279. digital marketing company | 10/09/2014
 280. seo pricing packages | 10/09/2014
 281. loyal 9 | 11/09/2014
 282. arkitekter | 11/09/2014
 283. divorce papers | 12/09/2014
 284. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 285. kancelaria prawna ruda slaska | 13/09/2014
 286. grafik komputerowy | 13/09/2014
 287. quick extender | 13/09/2014
 288. more helpful hints | 14/09/2014
 289. Android Apps | 15/09/2014
 290. watches bijoux | 15/09/2014
 291. perfumes on sale | 15/09/2014
 292. xlovecam generateur mots | 16/09/2014
 293. Cathy Rower | 16/09/2014
 294. House Cleaning Sydney | 16/09/2014
 295. Sign up free today | 16/09/2014
 296. grills for teeth | 17/09/2014