NEZAKONITO IN ŠKODLJIVO VODENJE NOVOMEŠKIH VRTCEV ALI NESTROKOVNI OBČINSKI NADZORNIKI?

| 24/09/2012

Novomeški vrtci delujejo pod okriljem dveh zavodov, Vrtca Pedenjped Novo mesto, ki ga od leta 2010 vodi Meta Potočnik, in Vrtca Ciciban Novo mesto, ki ga vodi Majda Kušer Ambrožič. Oba vrtca skupaj obiskuje med nekaj čez 1200 otrok (podatek za leto 2010), tega leta je bilo v obeh zavodih zaposlenih malo manj kot 250 ljudi.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je naredil analizo delovanja novomeških vrtcev. Pri tem je ugotovil številne nepravilnosti in celo (povzemajoč protikorupcijsko komisijo) sume koruptivnega ravnanja v primeru imenovanje ravnateljice Vrtca Pedenjped Mete Potočnik. A v svojih odzivnih poročilih ravnateljici obeh novomeških vrtcev zavračata ugotovitve nadzornega odbora kot (v glavnem) neutemeljene, nestrokovne, zavajajoče in pristranske.  Poročilo naj bi bilo pripravljeno brez poglobljenega poznavanja delovanja vrtcev in zakonodaje. Nadzor sta opravljala nadzornika Ana Ponikvar in Damir Delič.

POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJICE VRTCA PEDENJPED NEZAKONIT IN KORUPTIVEN?

Nadzorni odbor je preučil imenovanje direktorice vrtca Pedenjped Mete Potočnik, ki ga je izpeljal svet zavoda pod vodstvom Andreja Resmana. Spodnja kronologija dogodkov prikazuje več kot pol leta trajajoči postopek. Nadzorni odbor se naslanja na določena mnenja Inšpektorata RS za šolstvo, ki meni, da je bilo imenovanje nezakonito, poleg tega pa – na podlagi mnenja protikorupcijske komisije – ustreza tudi definiciji korupcije.

18. septembra 2009 je bil v časniku Delo objavljen razpis za mesto ravnatelja zavoda Vrtec Pedenjeped. Sklep o tem je sprejel Svet zavoda 15. septembra. Svet zavoda je nato na svoji 20. seji (ki je potekala 29. septembra) sprejel sklep, da se razpis ponovi in ponovno objavi v Delu (2. oktobra). Na 21. seji so se svetniki odločili, da se vloge za ravnatelja deponirajo, dokler ne bodo izvoljeni vsi člani sveta. Na 22. seji (10. november) so končno pregledali prispele prijave. Prijave so poslali Meta Potočnik, Tea Sulič, Albert Zorko in Andreja Mlakar. Ker nihče od kandidatov ni poslal popolne prijave, so jih pozvali k dopolnitvi. 10. decembra 2009 so se svetniki odločili, da odločanje o novem ravnatelju znova preložijo, saj je takrat župan Muhič (in občinski svet) sprejel sklep o združitvi Pedenjpeda in Cicibana v enoten zavod. Na naslednji seji so se svetniki odločili, da razpis zaustavijo. Sprejeli so tudi sklep, da se vse prijavljene kandidate o tem tudi obvesti, prispele vloge pa se zaprte vrne kandidatom.

Medtem se je sestava sveta zavoda spremenila, saj so starši odpoklicali svoje predstavnike v svetu zavoda in imenovali nove. 9. marca 2010 je delno spremenjeni svet zavoda ugotovil, da je bil prejšnji sklep o zaustavitvi postopka izbire ravnatelja nezakonit in ga je zato preklical. Sklenili so, da pozovejo kandidate, da vrnejo vso dokumentacijo. Na 26. seji, 23. marca, je svetnica Urška Kašč opozorila, da bi moral biti postopek glede na zakonodajo končan v roku štirih mesecev, ki pa so medtem seveda že minili. Temu je na seji oporekal Andrej Resman (predsednika sveta zavoda), ki je dejal, da je dobil ustno zagotovilo, da je nadaljevanje postopka upravičeno. Zadolžil se je, da bo pridobil pisno pravno mnenje. Resman je do naslednje seje pridobil dve pravni mnenji, ki pa sta si nasprotni. Odvetnik Andrej Šporar za nadaljevanje postopka ni videl pravnih ovir, Tomaž Rozman, glavni inšpektor na Ministrstvu za šport, pa je predlagal, da se v izogib nadaljnjim zapletom postopek ponovi, ker je bil prvi že zaključen. A Resman se je posvetoval tudi s predstavniki ministrstva za šport, ki naj bi dejali, da se postopek lahko nadaljuje.

A s tem se ni strinjal Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki je izdal predlog, da se postopek ponovi. Hkrati tudi pozval svet zavoda, da naj se podlagi določila 48. člena ZOFVI do tega predloga opredeli. A do tega naj ne bi nikoli prišlo. Namesto tega so svetniki 11. maja na 28. seji izbrali novo direktorico Meto Potočnik.

Postopke imenovanja je obravnavala tudi komisija za preprečevanje korupcije in 6. septembra 2010 ugotovila, da Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto ni upošteval predloga Inšpektorata RS za šolstvo in šport in je tudi kršil zakonski rok štirih mesecev, ki je določen kot najdaljši rok za izvedbo celotnega postopka imenovanja ravnatelja. S tem svojim ravnanjem so člani sveta zavoda Vrtca Pedenjped omogočili Meta Potočnik “pridobitev koristi v takojšnji obliki pridobitve položaja individualnega poslovodnega organa javnega zavoda, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor,” so zapisali nadzorniki, povzemajoč protikurupcijsko komisijo.

V svojem odzivnem poročilu je ravnateljica Vrtca Pedenjped Meta Potočnik vse očitke zavrnila. Odločitev sveta zavoda, da prekliče zaustavitev postopka, ki jo je pred tem sprejel, je bila pravilna, saj zakonodaja sploh ne pozna pojma „zaustavitve“ postopka. Svet zavoda bi moral po mnenju vodstva Pedenjpeda postopek v vsakem primeru pripeljati do konca – lahko bi se seveda odločil, da nobenega od prijavljenih kandidatov ne imenuje za ravnatelja, vendar tega ni storil. Zato tudi ni bilo mogoče upoštevati predloga inšpektorata za šolstvo, ki je predlagal, da se začne nov postopek. Tega svet zavoda ni mogel storiti, dokler se ne zaključi prvi postopek. „V kolikor bi sledili predlogu inšpektorata, bi svet zavoda ne samo kršil določila ZOFVI, ki se nanašajo na postopek imenovanja ravnatelja, temveč tudi pravice kandidatov, ki so se prijavili na razpis. Zoper ravnanje sveta zavoda, ki sploh ne bi odločil o njihovih vlogag, temveč vzporedno začel nov postopek imenovanja ravnatelja, se namreč sploh ne bi mogli pritožiti oz. bi bila kršena njihova ustavna pravica do pravnega sredstva, pa tudi do enakega obravnavanja pred zakonom.“

Poleg tega, opozarjajo v Pedenjpedu, se nihče od kandidatov na odločitev sveta zavoda ni pritožil. Meta Potočnik opozarja še na dejstvo, da je potrebno za mnenje o imenovanju ravnatelja vrtca v skladu z ZOFVI zaprositi tudi matično ministrstvo. Svet zavoda je to storil, vendar s strani ministrstva ni prejel nikakršnega mnenja, kar pomeni, da k postopku imenovanja ni imelo pomislekov. Če bi ministrstvo menilo, da je bil izvedeni postopek nezakonit, bi svetu posredovalo ustrezno mnenje, menijo v vodstvu Pedenjpeda.

Vrtec Pedenjped tudi opozarja, da Komisija za preprečevanje korupcije ni izdala nobenega načelnega mnenja, mnenja ali priporočila v zvezi z imenovanjem ravnatelja. „KPK je zgolj sprejela uradni zaznamek in poslala dopis, da so bila kršena določila ZOFVI, ker postopek imenovanja ravnatelja ni bil končan v štirih mesecih, ki je določen kot najdaljši rok za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja, in da svet zavoda ni upošteval predloga inšpektorice za ponovni postopek javnega razpisa za delovno mesto ravnatelja. „KPK je res tudi navedla, da to ravnanje ustreza definiciji korupcije, vendar komisija pri sestavi uradnega zaznamka in dopisa očitno ni bila seznanjena z vsemi dejstvi in okoliščinami v zvezi z imenovanjem ravnatelja Vrtca,“ pravijo v Pedenjpedu.

NADZORNI ODBOR: SLABO PRIPRAVLJENI RAZPISI ZA PREHRANO IN ŠKODLJIVO POSLOVANJE – PRIHRANILI BI LAHKO DO 100.000 EVROV NA LETO – V VRTCIH OČITKE ZAVRAČAJO KOT NESTROKOVNE, PRISTRANSKE IN ZAVAJAJOČE

Poročilo nadzornega odbora vsebuje tudi druge očitke proti obema novomeškima vrtcema. Med drugim je analiziral naročanje prehrambenih izdelkov v novomeških vrtcih. Z analizo ponudb je ugotovil, da bi lahko vrtca samo pri nabavi sadja in zelenjave privarčevala skupaj malce več kot 80.000 evrov. Vrtca namreč razpisa, kot meni nadzorni odbor, pripravljata ne na podlagi ekonomskih kriterijev, ampak „po liniji najmanjšega odpora“, se pravi tako da se zagotovi osnovnim zakonskim kriterijem, ne pa tako, da se res pride do najugodnejšega ponudnika. Vrtca sta ponudnika res izbrala na podlagi razpisov in posel podelila tistemu, ki je imel skupno najugodnejšo ponudbo. A nadzorni odbor meni, da bi moral biti razpis pripravljen tako, da bi bila hrana razvrščena v manjše sklope, s čimer bi prišli do nižjih cen. Z analizo cen so namreč ugotovili, da ima izbrani ponudnik res najnižjo skupno ceno, da pa so posamezni artikli pri drugih ponudnikih lahko tudi bistveno cenejši.

Tudi iz Mestne občine Novo mesto so se odzvali na poročilo nadzornega odbora. Kot so zapisali, bo Komisija za preprečevanje korupcije v primeru ugotovljenih ravnanj korupcije ugotovila tudi odgovorne osebe in njihova ravnanja ustrezno sankcionirala oziroma bo od Mestne občine Novo mesto zahtevala ustrezna dejanja za vzpostavitev zakonitega stanja. Ugotovitve nadzornega odbora so bile posredovane tudi Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. Inšpektoratu so predlagali, da v primeru ugotovljene kršitve zakona, ravna skladno s svojimi pooblastili. Mestna občina se strinja z zahtevo nadzornega odbora, da naj Mestna občina Novo mesto naredi enotni razpis za vse zavode glede ponudnika električne energije. V letu 2012 se je to že zgodilo. Glede razpisov za prehrano, pa je novomeška občina mnenja, da naj bodo razpisi izvedeni racionalno, vendar v skladu z zakonodajo.

Tudi nabavljanje ostale hrane je po mnenju nadzornega odbora neracionalno. Vrtca namreč na razpisih pri nekaterih sklopih sploh nista dobila dovolj ponudnikov za posamezne sklope. Zato bi po mnenju nadzornega odbora morala razpis ponoviti, tako da bi pri vsakem sklopu dobili vsaj tri ponudnike.

Nadzorni odbor je zapisal, da vrtca s svojim delovanjem na področju razpisov povzročata škodo svojemu ustanovitelju – Mestni občini Novo mesto. Z bolj skrbnimi razpisi bi lahko privarčevali celo 100 000 evrov na leto. Poleg nabave hrane bi lahko privarčevali tudi drugje. S kombiniranjem zaposlenih in otrok med enotami lahko dosegli boljšo učinkovitost in racionalizacijo dela. Nesprejemljivo je, da ima Vrtec Pedenjped svojo pralnico, drugi vrtec Ciciban pa storitev pranja naroča pri zunanjem izvajalcu in ne pri Pedenjpedu. Prav tako bi lahko izobraževanje za zaposlene organizirala ob vrtca skupaj v Novem mestu in s tem prihranili veliko sredstev na račun izobraževanja zaposlenih. Vrtca skupaj zaposlujeta skoraj 300 ljudi in imata skupni proračun približno 7.000.000 €. Zato nadzorni odbor predlaga Mestni občini Novo mesto, da omenjena vrtca pri razpisih za dobavo električne energije, prehrambnega blaga in pri ostalih stroških nastopata skupno in s tem dosežeta racionalnejše poslovanje ter posledično zmanjšanje stroškov. Nadzorni odbor prav tako priporoča Mestni občini Novo mesto, da ponovno premisli o združevanju vseh vrtcev pod okriljem enega zavoda. Tako bi lahko privarčevali – po oceni nadzornikov – okrog pet odstotkov sredstev, ki jih občina letno nameni zavodoma.

V obeh vrtcih so trditve nadzornega odbora zavrnili. V odzivu govorijo o nestrokovnosti, o zavajajočem in pristrankskem navajanju podatkov in o drugih nekorektnostih. Direktorici se z nadozrniki strinjata samo v tem, da nimata nič proti temu, da se v prihodnje oba vrtca skupaj objavita razpis za nabavo prehrane.

Glede slednje sta sicer zapisali, da „pri izračunu niso upoštevane količine posameznih artiklov, ki pa pomembno vplivajo na povprečja in ceno artiklov. Pri nabavi posameznih artiklov je bila upoštevan določba 8. člena Okvirnega sporazuma, ki govori o akcijskih cenah. Na podlagi omenjenega člena smo pri ostalih dveh podpisnikih okvirnega sporazuma, na podlagi njihovih akcijskih cenikov, nabavljali cenejše artikle.” Primerjava z ostalimi vrtci po Sloveniji izkazuje, da so cene živil, kot element cene pragramov, nižje od povprečnih cen v ostalih vrtcih.

V vrtcih se prav tako čudijo trditvi nadzornega odbora, da bi morali razpis narediti na manjših sklopih živil. Pri izdelavi razpisne dokumentacije so bila upoštevana vsa načela Zakona o javnem naročanju, postopek izbire pa je potekal v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je bilo merilo najnižja končna cena ponudbenega predračuna posameznega sklopa. Število vseh artiklov, ki jih vključujemo v javni razpis za živila je 830 (podatek za Pedenjped). “Te artikle v skladu z ZJN oblikujemo v sklope, ki tvorijo zaključeno celoto in jih je mogoče oddati ločeno. Vseh artiklov v javnem razpisu je 830, torej bi morali po mnenju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto izpeljati postopek za 830 različnih sklopov.“

Prav tako zavračajo stališče nadzornega odbora, da bi morali razpise, na katerih ne dobijo treh ponudb, ponoviti. “Povabilo k oddaji ponudbe je bilo objavljeno na portalu JN in v Uradnem listu evropskega glasila. Razpisna dokumentacija je tako dosegljiva vsem gospodarskim subjektom, ki imajo interes sodelovati pri izvedbi javnega naročila. Povpraševanje pri ponudnikih bi bilo kršenje načela enakopravne obravnave ponudnikov in s tem Zakona o javnem naročanju.“

Oznake: , , , , , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.